Fagverksted 2019: Frihet til å jobbe

Temaet satte søkelys på hvordan helseutfordringer og negativ sosial kontroll kan hindre gode kvalifiseringsløp for nyankomne flyktninger og innvandrere.

Sist oppdatert: 11. mai 2020

Gjennom foredrag, erfaringer fra våre nordiske naboland og gode eksempler i læringsverkstedene, ønsker vi at du skal bli inspirert og lære mer om hvordan din kommune kan løse disse utfordringene.

De tre fagverkstedene i 2019 var i: 

  • Trondheim 19.-20. september
  • Gardermoen 28.-29. oktober
  • Gardermoen 25.-26. november

Her er en kort beskrivelse av læringsverkstedene:

Tiltakskjeden mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll: Tør å se, våg å spørre! 

Negativ sosial kontroll er en av de mest hemmende faktorene i et integreringsperspektiv. Hva er konsekvensene av å ikke fange det opp og handle i tide?  Med enkle grep kan du redde noens liv og bidra til bedre helse. I dette læringsverkstedet vil du få verktøy til å avdekke og håndtere negativ sosial kontroll gjennom å følge Zahras ferd fra å være en elev til å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje. 

Ansvarlig: IMDi

«Kraftsenter – én dør inn»


Fjell kommune har organisert tjenestene rundt bosatte flyktninger i et felles hus med voksenopplæringen som nabo. På Kraftsenteret er både lege, psykolog og helsesykepleiere for flyktninger samt programrådgivere for introduksjonsprogrammet og bosetter for flyktninger. Målet med dette er at flyktningene skal få én dør inn til tjenestene og at det skal øke det tverrfaglige samarbeidet. Vi ønsker å fange opp og sette inn rett hjelp tidligst mulig til flyktninger med helseutfordringer. Målsetningen er å fremme integreringsprosessen og forebygge psykososiale problemer.

Ansvarlig: Fjell kommune

Les: Et kraftsenter for bedre helse – og én dør inn til kommunale tjenester for flyktninger

Prosjekt Frihet – forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll


Prosjekt Frihet har utviklet et 8 timers undervisningsopplegg som har som mål å forebygge mobbing og negativ sosial kontroll ved voksenopplæringer. Undervisningen er konkret og fri for berøringsangst, men opptatt av kultursensitivitet. Vi benytter dialog som metode, og legger vekt på både følelser, erfaringer og lovverk. Målet er å utfordre deltakere på selvrefleksjon i forhold til egen og andres rett til å bestemme over eget liv. I læringsverkstedet vil vi presentere undervisningen og fortelle om erfaringer fra både deltakernes og undervisers perspektiv.

Ansvarlig: Grimstad kommune

Les: Prosjekt Frihet: forebygging av mobbing og negativ sosial kontroll

Døråpner for god helse – hvordan da?


Bærum kommune har obligatorisk helsekurs for nybosatte flyktninger, som fremmer helsen deres fysisk og psykisk, øker tilstedeværelsen under programmet, bidrar til høyere måloppnåelse og et meningsfullt liv.
Hensikten er bevisstgjøring og kompetanseheving av flyktninger om helsesystemet og -tjenestene i Norge, samt tilrettelegging for at tjenesteapparatet blir kjent med flyktninger og deres utfordringer.

Ansvarlig: Bærum kommune

Les: Obligatorisk helsekurs i introduksjonsprogrammet

Menn på banen!

Mål: aktiv samfunnsdeltakelse for både kvinner og menn gjennom arbeid, fritid og inkludering. 

I dette læringsverkstedet deler vi erfaringer om hvordan skape møtesteder for menn, med tilpassede aktiviteter som skaper relasjoner og nettverk, trivsel og mestring. Holdningsendringer krever tid og tillit, og det er en forutsetning at menn får muligheter til å reflektere rundt manns- og farsrollen i en ny kontekst. Menn må på banen- på egne premisser!

Ansvarlig: Empo flerkulturelt ressurssenter

Les: Menn på banen

Kulturkompetanse og tverrfaglig arbeid - nøkler til god integrering


I Stange kommune jobber vi helhetlig med programrådgivere, psykolog, helsesøstre og NAV sammen i oppfølgingsteam og er «tett på» enkeltdeltagere og familier fra dag én. Teamet samarbeider med skole, barnehage, kvalifiseringssenter og andre kommunale virksomheter, og spesialisthelsetjeneste og frivilligheten kobles på hver deltakers behov. ICDP er en del av introprogrammet og vi jobber med forståelse for andres verdier. Stikkord er tidlig innsats, relasjonsarbeid og helseforebygging for å sikre varig tilknytning til norsk arbeidsliv.

Ansvarlig: Stange kommune

Les: Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Familien i fokus


Midt oppe i en barnevernssak kan det være vanskelig å holde fokus på undervisning og introduksjonsprogram. En familie kan ha mange ulike instanser og tiltak og forholde seg til. I vårt læringsverksted vil vi presentere hva vi gjør i Elverum kommune for å samordne tjenestene til det beste for hele familien.

Ansvarlig: Elverum kommune

Meg i mitt nye land – identitet og livsmestring


I kombinasjonsklassene på Åssiden videregående skole og Introduksjonsenteret i Drammen jobber fagpersoner fra videregående skole og kommune sammen for å øke ungdommenes og nyankomne flyktningers evne til faglig, sosial og personlig mestring. Med enkelt språk og enkle hjelpemidler får elevene tillit som åpner for gode samtaler. Læringsverkstedet beskriver gode metoder for å bistå nyankomne ungdommer og flyktninger som er i utdanning.

Ansvarlig: Åssiden videregående skole i Drammen

Les: «Klassens time» om identitet og liv i et nytt land

Å ta styring i eget liv – Kafé Nordvest som fast holdepunkt i tilværelsen


I Hammerfest driver vi kafé som praksisplass og flerkulturell møteplass mellom innvandrer- og lokalbefolkningen. Arbeidstrening og språktrening gir oss kompetent arbeidskraft, har fått kvinner ut av hjemmet og oppnådd tro på egne ressurser og at kvinner kan sjøl! Gjennom arbeidet har vi avdekket og forebygget familievold og negativ sosial kontroll. I vårt læringsverksted skal vi fortelle om hvordan vi har lykkes med å få over 80% av deltakerne ut i jobb.

Ansvarlig: Hammerfest kommune

Les: Kafé som arbeidstrening og fast holdepunkt i tilværelsen

Fant du det du lette etter?