Formålet med å samle disse ressursene på ett sted, er å bidra til at voksne innvandrere som deltar i introduksjonsprogram og voksenopplæring får tilgang til kvalitetssikret informasjon og mulighet til å drøfte eventuelle spørsmål eller bekymringer knyttet til vaksinering mot korona. Her finner du tips om hvordan lærer/programrådgiver kan ta i bruk ressursene.

Materiellet om vaksine og koronavaksine kan være nyttig for å sikre at deltakerne i voksenopplæringen får god nok kunnskap til å ta et informert valg om vaksine. Flere av ressursene gir informasjon om vaksine generelt vil også være aktuelle i etterkant av koronapandemien. I tillegg vil eventuelt nytt materiell fra helsemyndighetene bli lagt inn i nettressursen fortløpende. Ressursene på denne siden vil være tilgjengelig i etterkant av koronapandemien.

Om siden

Alle ressurser er tilgjengelig på norsk, og en del av ressursene er i tillegg tilgjengelig på flere språk. Flere av ressursene er tilgjengelig både som tekst og lyd.

I hvert tema finner du:

  • En kort film eller en brosjyre, som er tilgjengelig på flere språk, og kan vises for seg.
  • En presentasjon til hvert tema som inneholder filmene samt mer utfyllende informasjon. Den enkelte lærer kan selv gjøre endringer i presentasjonen ved behov.

I tillegg finnes veiledningsheftet «Faglig støttemateriell for lærere og programrådgivere», som inneholder bakgrunnsinformasjon for læreren, samt refleksjonsspørsmål og forslagene til gruppesamtaler til hvert tema. Lenke til heftet ligger nederst på denne siden.

Det er viktig at informasjonen er tilpasset lokale forhold. Se mer om dette i Tema 5, hvor presentasjonen gir en mal for hvilke opplysninger som bør formidles. Den som underviser kan selv fylle inn den nødvendige informasjonen.

Kontakt

Har du spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Har du innspill til faglig innhold som er utviklet? Ta kontakt med oss. E-post: aed@imdi.no

Forankring i læreplanene i norsk og samfunnskunnskap

Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring ligger som et felles tema i læreplanene i norsk, samfunnskunnskap og fagfornyelsen, og informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet kan slik knyttes til opplæringen på flere måter. Kunnskap og dialog om koronavaksinasjonsprogrammet og vaksiner generelt, samtaler om tillit til myndigheter og offentlige institusjoner, samt diskusjoner rundt hvilke kilder som er til å stole på når det gjelder informasjon knyttet til helse og vaksiner, er alle aktuelle temaer.

Opplæring i samfunnskunnskap skal gis på et språk deltakeren forstår, og er dermed et godt egnet sted for å gi informasjon som kan være vanskelig for nyankomne innvandrere å motta på norsk.

Tips og anbefalinger til gjennomføring

Det er mange måter å gjennomføre formidling av informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet til deltakere i norskopplæring, samfunnskunnskap og introduksjonsprogrammet på. Den enkelte kommune må gjennomføre dette på den måten som er best ut fra lokale forhold og deltakergruppens behov.

Både lærere, programrådgivere og ansatte i helsesektoren kan være aktuelle for å formidle stoffet.

Formidling i gruppe

Informasjonen kan formidles i digitalt klasserom eller i et fysiske klasserom.

Det kan være utfordrende å undervise om et tema som koronavaksinasjon, både med tanke på deltakernes språklige nivå, spørsmål som kan komme og diskusjoner som kan oppstå. Til filmene er det derfor utarbeidet en veileder med faglig støttemateriell, slik at den som skal formidle kan forberede seg på de mest vanligste spørsmålene. Noe å huske på er at deltakerne kan komme fra land med høyere smittetrykk og flere alvorlig syke. Det er derfor viktig å være forberedt på at det kan komme reaksjoner på temaet blant deltakerne.

En måte å benytte ressursene på, er å la deltakerne se filmene på et språk de forstår hjemme, slik at de er forberedt på temaet når de møtes i det fysiske eller digitale klasserommet. Dersom de har tilstrekkelig språknivå, kan de gjerne se filmene på norsk i tillegg.

Det kan være hensiktsmessig å la deltakerne sitte i språkgrupper og diskutere innholdet på eget språk først. Man kan gjerne utfordre dem til å komme med spørsmål til filmene, eller bruke refleksjonsspørsmålene og forslagene til gruppesamtaler i veiledningsheftet «Faglig støttemateriell for lærere og programrådgivere», som ligger nederst på denne siden. Deretter kan man be hver gruppe fortelle litt på norsk om det de har snakket om. Dersom opplæringsstedet benytter språkhjelpere, kan det være svært nyttig for mange, da språkhjelperen kan hjelpe til med å oppklare og formidle spørsmål og uklarheter.

Individuell veiledning

Enkelte deltakere kan ha behov for individuell veiledning knyttet til koronavaksinasjonsprogrammet. Dette kan handle om språklige, sosiale eller helsemessige utfordringer.

Også i individuell veiledning kan det være nyttig å bruke filmene som et utgangspunkt for samtale slik at deltakeren kan få informasjon på eget språk før videre dialog. Vurder om det er behov for bruk av tolk.

For enkelte vil det også være nødvendig at kommunen gir oppfølging knyttet til selve vaksineringen. Dette kan dreie seg om bistand knyttet til å bestille time, ha følge til vaksinasjonsstedet eller annet.

Temadag eller dialogmøte

Gjennomføring av temadag kan være en fin ramme for formidling av informasjon om korona-vaksinasjonsprogrammet. Dette kan gi rom for å sette koronavaksineringen inn i en sammenheng, og knytte det til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Det kan også lage en fin ramme med tanke på å invitere inn fagpersoner innen helse til å presentere informasjon, svare på spørsmål, og delta i dialog med deltakere og lærere.

Dersom det er mulig å invitere helsepersonell med relevant språkkompetanse, kan det være nyttig å dele inn deltakerne etter språk framfor å bruke klassene de går i til daglig. Også de korte filmene kan vises i språkgrupper, med rom for diskusjon på eget språk før man snakker sammen i plenum, og eventuelt kan komme med spørsmål til lærer eller fagpersoner. 

Du kan lese mer om erfaringer med dialogmøter under «Informasjons- og dialogmøter om koronavaksinasjonsprogrammet ved bruk av helsepersonell».

Samarbeid

For å utnytte fagressursene best mulig, kan det også være aktuelt at flere VO-sentre samarbeider om temadager og/eller dialogmøter. Dette kan også gjennomføres digitalt, ved at man gruppevis følger med på storskjerm.

Film – veiledning hvordan benytte nettressursen

Opptak av webinar avholdt 9. mars 2022 med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, IMDi og Oslo kommune.

Støttemateriell til temaene som lærere og programrådgivere kan benytte

Fant du det du lette etter?