Integreringsrådgiverne bidrar også til kompetanseheving av tjenesteapparatet gjennom råd og veiledning i enkeltsaker og gjennom kompetansehevingstiltak. De skal også etablere og bygge nettverk i Norge og i utlandet, og bidra med faglige anbefalinger og innspill til utviklingen av fagfeltet gjennom årlige rapporteringer og utarbeidelse av fagnotater.

Hva jobber integreringsrådgiverne med?

  • De gir konsulær bistand til enkeltpersoner i saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.
  • De gir råd og veiledning i til utenriksstasjoner og tjenesteapparatet i enkeltsaker
  • De bidrar med kompetanseheving av utenrikstjenesten og tjenesteapparatet i Norge
  • De etablerer og bygger nettverk med frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold, i Norge og i utlandet
  • De dokumenterer erfaringer og bidrar til kompetanseutvikling gjennom rapporter og fagnotater på tematikken

Det er begrenset hva norske myndigheter kan bistå med når et barn/ungdom befinner seg i utlandet. Utenrikstjenesten må forholde seg til vertslandets lover og regler, og det er varierende om disse gir beskyttelse mot tvangsekteskap eller andre handlinger som er straffbare i Norge. Det er viktig å være klar over at norske myndigheter fraråder norske borgere reiser og opphold i noen land.

Utenriksdepartementet reiseinformasjon (regjeringen.no)

Hvor er integreringsrådgiverene utstasjonert, og hvilke områder dekker de?

  • Amman - dekker stasjonene i Midtøsten, Nord Afrika og Iran
  • Ankara - dekker stasjonene i Europa og Russland (Tsjetsjenia)
  • Islamabad - dekker stasjonene fra Afghanistan og videre østover i Asia
  • Nairobi - dekker landene i Afrika sør for Sahara

 

Fant du det du lette etter?