Formålet med NIR

Kommunene bruker Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å registrere enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Sist oppdatert: 26. mars 2021

Kommunene skal også registrere opplæring i norsk og samfunnskunnskap (norsk kultur og norske verdier) for asylsøkere i NIR.

IMDi benytter dataene registrert i NIR til bl.a. å følge deltakelsen og utviklingen i de ulike ordningene. Dette er noe IMDi rapporterer på hvert år og bruker i sin offisielle statistikk.

NIR-registreringer er også dokumentasjon på gjennomført opplæring som skal ligge til grunn for vurdering av permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Les mer om integreringsforskriften og forskriften om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven under regelverk for kvalifisering.

Kommunens forvaltningsansvar

Kommunen skal fatte vedtak om at personen får eller ikke får tilbud om norskopplæring eller introduksjonsprogram, og samtidig opplyse om klageadgang. Dette gjelder også personer som kommunen ikke er forpliktet å tilby introduksjonsprogram til, men som kan få tilbud.

Kommunene er avhengige av et så korrekt NIR som mulig for å kunne forvalte og oppfylle sine forpliktelser i henhold til introduksjonsloven. Kommunen kan imidlertid ikke fatte vedtak eller la være å fatte vedtak etter integreringsloven/introduksjonsloven, utelukkende basert på opplysninger i NIR. Det er kommunens ansvar å undersøke fakta og vurdere den enkelte persons rettigheter til norskopplæring og introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?