Husk registrering i NIR

Kommunen må registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for den enkelte innvandrer i NIR for å få utbetalt norsktilsktilskudd. Dette gjelder for personer som får rett og plikt til opplæring i 2018. Kommunen kan registrere dette direkte i NIR eller via sitt fagsystem.

Det er ikke krav om slik registrering for å få tilskudd for personer som fikk rett eller rett og plikt til opplæring før 2018. Kravet gjelder heller ikke for utbetaling av grunntilskudd i 2018.

Kommuner som tilbyr opplæring for asylsøkere i mottak, må også registrere dette i NIR for å få utbetalt asylnorsktilskudd og kulturtilskudd. Denne registreringen er ikke på personnivå, men gjelder alle personer i målgruppa for opplæringen. Hvis kommunen mottar tilskuddene, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om opplæringen.

Automatisk korrigering ved flytting

Hvis personer som utløser persontilskudd eller asylnorsktilskudd flytter til en annen kommune, deler IMDi utbetalingene mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune.

Korrigeringer for kommunen vil skje ved den første utbetalingsrunde der kommunen totalt mottar et positivt tilskuddsbeløp for henholdsvis asylnorsktilskudd og persontilskudd (år 1, 2 og 3 beregnet samlet). 

Har du spørsmål?

Hvis du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss, med så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker.

For mer informasjon om ordningene og regler for utbetaling, se disse sidene: