Opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier

Hvem gjelder det for?

 • Asylsøkere over 16 år som bor i mottak og som ikke har fått endelig vedtak om opphold
  • Asylsøkere som kommer inn i målgruppen fra og med 1. september 2018 har plikt til å delta i opplæringen og det er obligatorisk for kommunene å tilby dem den (IMDi oppfordrer imidlertid kommunen til å tilby opplæring for alle asylsøkere uavhengig av når de er registrert inn i mottak)

Merk at ordningen ikke gjelder for disse gruppene:

 • asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren
 • asylsøkere som er omfattet av Dublin-prosedyren
 • asylsøkere over 18 år som har blitt nektet realitetsbehandling av søknad om oppholdstillatelse
 • asylsøkere som har fått vedtak fra Utlendingsdirektoratet som avslag eller innvilgelse av søknad om oppholdstillatelse 

Hva kan de få?

De kan få inntil 175 timer norskopplæring. Opplæringen skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

De kan også få 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. Opplæringen skal følge Innholdsbeskrivelse for «Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere» og tilhørende presentasjoner av temaene, som er utarbeidet av Kompetanse Norge.

Må man delta?

For de som kom inn i målgruppen fra og med 1. september 2018, er det obligatorisk å delta i opplæringen. Kommunen har også plikt til å tilby opplæringen.

De som deltar i opplæringen mens de bor på mottak, mister ikke rettigheten til introduksjonsprogram når de blir bosatt i en kommune. 

Tilskudd til opplæring for asylsøkere

Kommunen vil få tilskudd til opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere som nevnt under «Hvem gjelder det for?» 

For asylsøkere som kom inn i tilskuddets målgruppe før 1. september 2018, må kommunen ha registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) at opplæring i norsk og/eller norsk kultur og norske verdier blir tilbudt. Dersom kommunen har foretatt en slik registrering og dermed mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle asylsøkere i tilskuddets målgruppe får dette tilbudet.

Les mer om ordningen i rundskrivet "Tilskudd for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier".

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Personer over 16 år som bor i mottak og som har fått innvilget opphold, er i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. I påvente av bosetting har de krav på samme tilbud som alle andre innbyggere i kommunen som er i målgruppen for opplæringen.

Kommunen mottaket ligger i skal sørge for opplæring så snart som mulig etter at personen har registrert seg i folkeregisteret. Kommunen har en plikt til å informere om rettigheter og plikter til norskopplæring. Dette gjelder også personer som bor på mottak i kommunen.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommuner som har asylmottak, får tilskudd til norskopplæring etter introduksjonsloven. Dette tilskuddet gjelder personer på mottak med innvilget opphold som har rett og plikt til opplæringen. IMDi utbetaler tilskuddet automatisk på bakgrunn av opplysninger registret i NIR.

Les mer om dette i rundskriv "Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere".

Bedre språkopplæring for beboere i asylmottak

Kommunene bør i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket. 

Personer som får innvilget opphold og kommer inn i målgruppen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, skal få samme antall timer og kvalitet på opplæringen som de som er bosatt i kommunen. Ventetiden for bosetting varierer, og det er viktig å komme raskt og godt i gang med opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Viktige oppgaver for kommunen:

 • Ha gode informasjonsrutiner for å formidle om norskopplæringstilbudet i samråd med mottakene.
 • Informere alle over 16 år som deltar i grunnskole om rett og plikt til norskopplæring. De må få vite at de må ha bestått norskprøve for å kunne søke om permanent opphold.
 • Registrere kartlegging og antall timer i NIR for den enkelte deltaker.
 • Gi beboere i mottak samme tilpassede tilbud som bosatte i kommunen, både når det gjelder antall timer per uke, innhold og tempo i opplæringen. Det er lærerplanen som er det styrende dokumentet for tilpasset opplæring.
 • Sørge for at deltakere har individuell plan. 
 • Gi mulighet for opplæring i samfunnskunnskap på nett.
 • Tilby morsmålsstøtte til deltakere på spor 1.
 • Samarbeide med frivillig sektor.

Viktige oppgaver for asylmottaket:

 • Sørge for trygg og god barnepass mens foreldre deltar i opplæringen. Mottakene har etter UDIs regelverk ansvar for dette.
 • Sørge for at det finnes transportalternativer til opplæringsstedet. Dette er et område hvor man må finne gode løsninger i samarbeid med kommunen og eventuelt frivillig sektor.
 • Sørge for god nettdekning slik at det blir lettere å ta i bruk nettbaserte læringsressurser. 
 • Samarbeide med frivillig sektor og biblioteket i kommunen for språktrening og opplæring i samfunnskunnskap.
 • Samarbeide med voksenopplæringen om å gi informasjon om rett og plikt til norskopplæring så tidlig og ofte som mulig. Mottaket kan finne egne tekster på mange språk på imdi.no.

Nyttige ressurser