Timer, prøver og fritak

Hvor mange timer norskopplæring skal kommunen tilby? Hvem må gå opp til norskprøve? Når kan man få fritak fra opplæringen? Du finner informasjon om dette på denne siden.

Sist oppdatert: 18. januar 2017

Antall timer totalt

Kommunen skal som hovedregel tilby minst 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Deltakeren kan søke om flere timer. Dette må behovsprøves og kommunen må fatte et enkeltvedtak om utvidelsen. Kommunen skal kunne tilby inntil 3000 timer totalt:

 • Personer som etter 1. januar 2012 har fått sin første oppholdstillatelse som gir dem rett og plikt eller bare rett til opplæring: 550 timer i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap. Ved behov kan de få inntil 3 000 timer opplæring.
 • Personer som før 1. januar 2012 har fått sin første oppholdstillatelse som gir dem rett og plikt eller bare rett til opplæring: 250 timer i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap. Ved behov kan de få inntil 3 000 timer opplæring.
 • Personer som har kun plikt til opplæring: 250 timer i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap

Obligatoriske prøver

Kommunene har ansvaret for å gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap. Prøvene er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1. september 2013 og som har rett og plikt til opplæring. 

For deltakere som fikk innvilget oppholdstillatelse før 1. september 2013 er det fortsatt frivillig å gå opp til norskprøve.

I tillegg til prøve i norsk, må det avlegges egen prøve i samfunnskunnskap.

Kompetanse Norge har utarbeidet retningslinjer for hvordan prøvene skal gjennomføres. Her finner du også en veiledning til gjennomføring av prøven i muntlig kommunikasjon:

Fra 1. januar 2017 er det et krav for å få norsk statsborgerskap at man har bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk og behersker norsk muntlig på minimum A2-nivå. Personer som søker om permanent opphold må bestå prøve i samfunnskunnskap på et språk de forstår og beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå.

Bestått prøve gir fritak fra opplæring

Personer som har plikt til å gjennomføre norskopplæring for å få permanent opphold, kan innfri plikten ved å bestå de avsluttende prøvene i norsk og samfunnskunnskap.

Tilrettelegging av prøve

Kandidater som mener de har behov for det, kan søke kommunen om å få forholdene lagt til rette ved gjennomføring av prøven. Særskilt tilrettelegging av prøve er regulert i forskriften om opplæring i norsk og samfunnskunnskap § 25.

Prøvestedet skal sørge for all slik tilrettelegging, og det er behovene til den enkelte kandidat som skal ligge til grunn for tilretteleggingen. Tilrettelegging kan være ekstra tid, men kan også være bruk av hjelpemidler i tradisjonell forstand, eller fysisk tilrettelegging.

Deltakerbevis for opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Et stemplet og underskrevet deltakerbevis gjelder som dokumentasjon ved søknad om permanent opphold eller statsborgerskap på at deltakeren har fulgt opplæring etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

En oppføring i NIR med tilstrekkelig antall timer eller fritak er også alene tilstrekkelig for å kunne søke om permanent opphold eller statsborgerskap.

Dette gjelder også der opplæringen har foregått hos en godkjent tilbyder.

Deltakerbevis kan lastes ned fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) via IMDinett for de som har tilgang. 

Godkjente private tilbydere og forhåndsgodkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere kan bestille mal for deltakerbevis ved å kontakte Kompetanse Norge.

Fritak fra plikt til opplæring

Innvandrere som omfattes av rett og plikt, eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan fritas fra denne plikten hvis:

 • særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det
 • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk
 • de kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet

Personer som etter 1. januar 2016 får innvilget sin første tillatelse som gir plikt til opplæring, og som skal søke fritak fra opplæringen, må søke eget fritak fra opplæring i samfunnskunnskap.

Personer som får fritak fra plikten, kan beholde retten til norskopplæring.

Dokumentasjonskrav for fritak fra norskopplæring

Tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk kan dokumenteres med en av følgende:

 • Bestått norskprøve med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig og muntlig prøve.
 • Gjennomført opplæring i norsk eller samisk iht. læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget.
 • Gjennomført studie i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
 • At deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Dokumentasjonskrav for fritak fra samfunnskunnskap

Tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet kan dokumenteres med en av følgende:

 • Bestått prøve i samfunnskunnskap
 • Gjennomført opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplan for faget i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget
 • Gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 10 studiepoeng