Det er vedtatt at disse personene fra og med 16. juni også skal omfattes av rett og plikt til introduksjonsprogram og rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, så fremt de ellers fyller vilkårene i introduksjonsloven §§ 2 og 17. Fristene for ordningene, herunder fristen for oppstart av introduksjonsprogrammet og for rett til opplæring, regnes fra 16. juni for de som allerede er i målgruppa. For de som kommer inn i målgruppa etter denne datoen, regnes fristene fra den datoen de kommer inn i målgruppa.

Bosetting av disse personene utløser integreringstilskudd, som det må søkes om på vanlig måte, og de vil også utløse norskstilskudd. IMDi vil snarlig begynne arbeidet med å klargjøre bosetting av målgruppen barnefamilier med begrenset tillatelse grunnet uavklart identitet.

Det er ikke mulig å søke opp disse personene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) per dags dato, og registreringer må derfor gjøres manuelt frem til endringen er implementert i NIR. IMDi jobber med å få på plass denne endringen, og vil informere kommunene så fort endringen er implementert. Les mer om lovendringene i introduksjonsloven.

Fant du det du lette etter?