Les også: Tertialrapport for bosetting

Kommunene bidrar til rask bosetting

Kommunene har fattet vedtak om å bosette 5 259 flyktninger i 2019. Bosettingsbehovet er noe redusert, og det er ventet at om lag 5 000 blir bosatt. Dette innebærer at ikke alle kommuner vil få fylt sine vedtaksplasser i år. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) prioriterer å tildele flyktninger til kommunene som har flest ledige vedtaksplasser.

Bosettingen går raskt, og en årsak til dette er blant annet at kommunene har fattet vedtak om et tilstrekkelig antall bosettingsplasser, og gjør disse raskere tilgjengelig etter tildeling av flyktninger.

Kommunene bidrar med dette til at flyktningene venter kortere fra vedtak om opphold til bosetting i en kommune. Det er fremdeles høy kapasitet og bosettingsvilje i kommunene.

Flere overføringsflyktninger – færre fra mottak

Flyktninger fra mottak utgjør en mindre andel av de bosatte enn tidligere. Dette skyldes en økning i kvoten for overføringsflyktninger, kombinert med et lavt antall asylsøkere som kommer til Norge. 

Les også: Nå kommer de første overføringsflyktningene

Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Disse utgjør nå 57 prosent av de bosatte. 95 prosent av overføringsflyktningene ble bosatt innen seks måneder. Av de som bosettes utgjør flyktninger som er i mottak kun 34 prosent.

Les også: Bosetting av overføringsflyktninger

Bosette raskt og treffsikkert

IMDi skal bosette raskt og treffsikkert. I 2019 skal 90 prosent være bosatt innen seks måneder etter vedtak om opphold. Ved utgangen av andre tertial i 2019 var 94 prosent bosatt. Det er en økning på 11 prosentpoeng sett opp mot samme tid i 2018.

Barnefamilier bosettes raskt

Den største endringen i bosetting er for andelen barnefamilier som er bosatt innen tre måneder. Dette er en svært positiv utvikling, da det tidligere har tatt lengre tid å bosette barnefamiliene. IMDi har i 2019 tatt grep for å oppnå raskere bosetting av overføringsflyktninger, som i all hovedsak er barnefamilier.