Søknader om det særskilte tilskuddet 2017 vil bli saksbehandlet og utbetalt i løpet av april-mai måned. IMDi forventer at årets første terminutbetaling vil kunne gjennomføres senest i løpet av mai måned.

Les mer om denne tilskuddsordningen i rundskriv 02/2017: Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017

Hvorfor forsinkelsen?

Refusjonsordningen for utgifter til kommunale barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m. fl. er lagt om til en ordning med fast tilskudd fra 2017. Tilskuddet er slått sammen med det særskilte tilskuddet kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

På bakgrunn av ovennevnte omlegging må vi gjøre endringer i vårt saksbehandlingssystem. Det viser seg at arbeidet med å teste den nye utbetalingsløsningen tar noe lengre tid enn antatt.