Smittesituasjonen for den enkelte flyktning som ankommer er én sak, men vi ser at kommunenes kapasitet til å ta imot overføringsflyktninger i tiden framover kan komme til å bli betydelig redusert.

Det er per i dag om lag 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og tildelt bosettingsplass i en kommune, men som ikke har ankommet landet ennå. Innreise for disse personene stilles i bero inntil videre.

IMDi har i samråd med UDI besluttet at også bosetting av flyktninger fra asylmottak inntil videre stanses. Unntatt fra dette er bosetting i samme kommune som mottak eller i nærliggende kommuner.

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi på tlf. 40 00 19 60.