Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet

IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet veilederen, som erstatter rundskriv G-27/2017.

Utgitt: April 2021

På bakgrunn av ikrafttredelsen av Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) 1.1.2021 var det behov for å oppdatere rundskriv G-27/2017 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere som var knyttet til den introduksjonsloven. IMDi og Arbeids- og velferdsdirektoratet har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet utarbeidet Veileder om samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsprogrammet. Veilederen erstatter rundskriv G-27/2017.

Veilederen tar hensyn til endringene som innføringen av integreringsloven innebærer, og at det i en periode vil være deltakere i introduksjonsprogrammet med vedtak både etter integreringsloven og introduksjonsloven. Videre skilles det i større grad enn i rundskrivet på om den enhet i kommunen som har ansvar for å tilby introduksjonsprogrammet ligger i eller utenfor NAV-kontoret. Mulighetene og forutsetningene for informasjonsdeling beskrives, og det gis tydeligere anbefalinger knyttet til når og hvordan kommunen og arbeids- og velferdsetaten bør samarbeide om deltakere i introduksjonsprogrammet. Veilederen omtaler også fylkeskommunenes nye rolle på integreringsfeltet og gir anbefalinger til hvordan NAV fylke bør støtte og følge opp NAV-kontorene i deres arbeid med introduksjonsprogrammet.

Vi håper at veilederen blir et nyttig virkemiddel som bidrar til økt samarbeid om deltakere i introduksjonsprogrammet.

Veilederen vil også bli delt og gjort kjent internt i NAV.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?