Barn, unge og familie

Arbeid mot tvangsekteskap - en veileder

Veilederen mot tvangsekteskap er skrevet av fagpersoner for fagpersoner for å dele erfaringer og øke mulighetene for å forebygge overgrep og hjelpe unge i fare. Veilederen er basert på Kompetanseteamet mot tvangsekteskap sine erfaringer i perioden 2004 til 2007. 

Familiegjenforening i eksil, forebygging gjennom familiesamtaler

De fleste kommuner som bosetter får før eller senere familiegjenforeninger og bør være oppmerksom på utfordringer og hvordan tiltak enkelt kan iverksettes. Dette er en veileder i hvordan bruke familiesamtaler som forebyggende tiltak.  

Informasjon til foreldre om tvangsekteskap og Informasjon til ungdom om ekteskap

Disse to brosjyrene henvender seg henholdsvis til ungdom og til foreldre med informasjon om lover og rettigheter i forbindelse med ekteskap.

På grensen: hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18 og 25 år?

Temaet for eksempelsamlingen er bolig, utdanning, arbeid og fritid. Beregnet for de som jobber med unge enslige flyktninger.

Retten til å ta egne valg - et undervisningsopplegg

Ideer til undervisningsopplegg om tvangsekteskap og nærliggende temaer, oppsummerer erfaringer fra forebyggende arbeid mot tvangsekteskap i skolen. 

Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap og alvorlige begrensninger av unges frihet

Dette er IMDis forslag til rutine for hvordan skolene bør arbeide med forebygging og håndtere konkrete saker.

Tidlig innsats - gratis kjernetid i barnehage

Fra høsten 2015 tilbyr alle landets kommuner gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt. Her deler vi de gode erfaringene fra forsøkskommunene Oslo, Bergen og Drammen til inspirasjon om hvordan oppgaven kan løses i din kommune. Se en film om gratis kjernetid på vår Youtube-kanal.

Bolig og bosettingsarbeid

Brosjyre om bofellesskap - informasjonshefte for kommuner og asylmottak

Informasjon om bofellesskapløsninger for enslige flyktninger beregnet på ansatte i kommunen og på mottaket. IMDi har også laget en brosjyre med informasjon til flyktninger. Denne er oversatt til følgende språk: amhariskarabiskdariengelskfarsirussisksomalisorani tigrinja).

Informasjon om bosetting for personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse

Informasjon på flere språk beregnet for personer som har fått oppholdstillatelse etter søknad om beskyttelse. Inneholder tekst på norsk, engelsk, tigrinja, dhari, amharisk, arabisk, farsi, somali, sorani og russisk.

Veiviseren.no

På Veiviseren.no finner du «alt på ett sted» innenfor bolig, på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren gir kommunene steg-for-steg veiledning gjennom arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører.

Filmer

Alle filmer som IMDi pulbiserer er tilgjengelig på vår YouTube kanal.

Godkjenning av utdanning

E-læring om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

Et kurs for deg som skal gi innvandrere råd og veiledning om ulike godkjenningsordninger. Kurset passer for programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i Jobbsjansen, ansatte i NAV og lærere i voksenopplæringen. 

Introduksjonsprogrammet og resultatstyring av ordningene i introduksjonsloven

E-læring om introduksjonsloven

Hvordan tolke introduksjonsloven og hvem har rett til hva slags opplæring? Dette er et opplæringsprogram for de som er ny på feltet og inneholder konkrete eksempler på hvordan lovverket skal brukes. Kurset passer for programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i Jobbsjansen, ansatte i NAV og lærere i voksenopplæringen. E-læringen om introduksjonsloven er for tiden under revisjon.

Deltakerbevis for introduksjonsordningen

Her finner du informasjon om hvordan du kan laste ned deltakerbevis for introduksjonsordningene.

Informasjon om fraværsreglene til introduksjonsprogrammet på flere språk

Her finner du maler som du kan laste ned og bruke i eget informasjonsmateriell.

Informasjonsmaler om norskopplæringen på flere språk

Malene er under revidering.

Kvalifisering av flyktninger i Agder og Telemark – tall, tips og trender

I denne publikasjonen løfter IMDi Sør frem små og store smarte grep fra kommunene og andre fagmiljøer – eksempler som kan ha overføringsverdi uavhengig av geografi og kommunestørrelse.

Mal for individuell plan

Alle deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæringen skal ha en individuell plan. Planen skal si noe om mål med deltakerens program og opplæring, og hvilke aktiviteter og tiltak som må til for å nå disse. Her kan du laste ned to maler for individuell plan som IMDi har utarbeidet sammen med Kompetanse Norge. Den ene er laget for personer som deltar i introduksjonsprogram, og den andre for personer som deltar kun i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Sett mål - oppnå resultater

En veileder for kommunens arbeid med mål og resultatstyring av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere.

Spør deltakeren: Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Veileder i hvordan jobbe med brukermedvirkning i praksis. Når bør deltakerne tas med på råd? Og hva bør man tenke på når man skal gjennomføre en brukerundersøkelse?

Vedtaksmaler for introduksjonsprogram og norskopplæring

Malene kan kommunen fritt benytte når den skal fatte ulike vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring.

Veileder: Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven

Denne veilederen gir råd til kommunene om gjennomføring av kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven. Veilederen er laget av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og gir anbefalinger til kommunene, men den er ikke rettslig bindende.

Velkommen til introduksjonsprogram

En innføring i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og asylsøkere. Brosjyren er oversatt og kan lastes ned på følgende språk: amhariskarabiskdariengelskfranskrussisksomalisorani tigrinja.

Kultur og samfunn

Gode råd til utvikling av lokale møteplasser

En guide om etablering og utvikling av lokale møteplasser mellom innvandrere og myndigheter. Heftet ble laget i 2008.

Innvandring, inkludering, sysselsetting og lokal utvikling

Distriktssenteret og IMDi har utviklet et hefte om hvordan kommunene kan jobbe for å øke innvandreres deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Her finner du fagtekster om temaet og gode eksempler fra andre kommuner.

Du kan også bestille trykt versjon hos Distriktssenteret.

Ny i Norge: Praktiske opplysninger fra offentlige etater

Dette er både et hefte og et nettsted med grunnleggende informasjon til nye innbyggere. Heftet oppdateres årlig på språkene norsk, engelsk og polsk og kan bestilles via bestillingsportalen – se nederst på denne siden. På nettsiden finner du i tillegg informasjon på tysk og litauisk. Informasjonen er særlig rettet mot arbeidsinnvandrere men også andre kan ha nytte av informasjonen.

Veileder i brukerundersøkelser når innvandrere er brukere

Dette er en veileder i hvordan man kan planlegge, gjennomføre og bruke resultatene fra en brukerundersøkelse. Veilederen gir råd om hvordan man kan tilrettelegge brukerundersøkelser for en flerkulturell brukergruppe.

Velkommen til seremoni

Informasjonsbrosjyre til de som ønsker å vite mer om statsborgerseremonien

Vi og de – en håndbok i kommunikasjon på tvers av kulturer

VI og DE er men som en innføring i tverrkulturell forståelse. Håndboken egner seg godt for ansatte i det offentlige som ikke selv har tverrkulturell kompetanse, men som opplever utfordringer i møte med brukere av offentlige tjenester som har en annen språklig og kulturell bakgrunn enn norsk.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Frivillighet og mangfold – veileder for kommuner og frivillige organisasjoner

Tips til hvordan kommunen og frivillige organisasjoner kan samarbeide for å øke innvandrernes deltakelse i lokalsamfunnet, og til hvordan det lokale organisasjonslivet i større grad kan gjenspeile befolkningssammensetningen.

Ønsker du trykte brosjyrer?

Enkelte brosjyrer og veiledere kan bestilles i papir fra IMDis bestillingsportal. Brosjyrene er gratis men du må opprette en bruker for å kunne bestille.