Hovedoppgaver

IMDi er et forvaltningsorgan og kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold.

IMDis hovedoppgaver er blant annet å:

  • samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente
  • følge opp introduksjonsloven
  • forvalte viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet
  • være nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor
  • følge opp tiltak i regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap
  • være en pådriver for offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen
  • drifte Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket, et spesialbibliotek for kunnskap om innvandring og integrering

Årsrapporter og styrende dokumenter

Tildelingsbrev

IMDis strategi

IMDis strategi er basert på tre satsingsområder: samarbeid med kommuner, samarbeid med sektormyndigheter, og utvikling av IMDi som kompetansesenter.

Last ned

IMDis strategi kortversjon (PDF, 453 KB)

Alternativ versjon:

IMDis postjournal

IMDis årsrapporter