IMDi og koronasituasjonen

Vi forholder oss til helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Alle ansatte med hjemmekontor kan fortsatt kontaktes på e-post og telefon. Les mer om hvordan situasjonen påvirker ulike sider av IMDis arbeid. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Sist oppdatert: 1. september 2021

Korona-informasjon på ulike språk og gode eksempler på koronainformasjon

Innvandrere som ikke forstår tilstrekkelig norsk har behov for informasjon på andre språk. Vi har samlet korona-informasjon på ulike språk fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre, og oppfordrer til å spre informasjonen så bredt som mulig.

Vi har også samlet artikler om frivillige organisasjoners arbeid med covid-19 rettet mot innvandrere

Integreringspakkene og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven under pandemien

Stortinget har vedtatt integreringspakker og midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. IMDi har her samlet viktig informasjon for kommunene og fylkeskommunene.

Les mer

Ny nettressurs: Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

En ny nettressurs skal hjelpe lærere og programrådgivere i formidling av informasjon og dialog om vaksinasjonsprogrammet gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Les mer

Maler for vedtak etter midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Maler for forsterket program, utvidet program og utvidet opplæring i norsk er publisert på siden med maler for vedtak om introduksjonsprogram og norskopplæring.

Ny rapport: Innvandrerbefolkningen under koronapandemien

Det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser under pandemien. Det viser en rapport fra en ekspertgruppe ledet av IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Les mer

Integreringspakke III vedtatt

Stortinget har vedtatt endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III).

Les mer

Redusert behov for bosetting som følge av pandemien

På grunn av koronapandemien og reisebegrensninger for overføringsflyktninger er prognose for behovet for bosettingsplasser i kommunene i 2021 redusert.

Les mer

Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 - delrapport 3

Forskningsrapporten er del 3 av et prosjekt NIBR ved OsloMet gjør på oppdrag fra IMDi. Bakgrunnen for prosjektet er den økte andelen smittetilfeller i innvandrerbefolkningen. På grunn av koronapandemien og reisebegrensninger for overføringsflyktninger er prognose for behovet for bosettingsplasser i kommunene i 2021 redusert.

Les mer

Informasjon om integreringspakke II

Stortinget har vedtatt tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet som følge av pandemien. På årets første fagverksted informerer IMDi om integreringspakkene, de midlertidige lovene og tilskuddsutbetaling.

Les mer

Fagverksted 8. april 2021: Kvalifiseringsarbeid under covid-19

Som i fjor vil Fagverksted 2021 bestå av digitale webinarer med spennende og relevante faglige innlegg, muligheter for erfaringsutveksling og deling av eksempler på god praksis fra kommunene. Årets første fagverksted finner sted 8. april og handler om kvalifiseringsarbeid under covid-19.

Les mer om Fagverksted 2021

Disse har fått tilskudd til koronainformasjon

146 ulike tiltak i regi av frivillige organisasjoner har fått innvilget støtte til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen. Tilskuddspotten var på 40 millioner kroner.

Se oversikt over tilskuddsmottakere

Ny veileder: Kvalifiseringsarbeid under pandemien

Covid-19-pandemien gjør det nødvendig for landets kommuner å tilpasse kvalifiseringsarbeidet for flyktninger og nyankomne innvandrere. I denne veilederen finner du nyttig informasjon og eksempler på gode løsninger fra andre kommuner, metoder og tiltak, verktøy og ressurser.

Les mer

Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

For å avhjelpe negative konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 for deltagere i ordninger etter introduksjonsloven og integreringsloven, er det vedtatt midlertidige lover til både introduksjonsloven og integreringsloven. IMDi har tidligere utarbeidet veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven. Nå foreligger også en veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Koronapandemien og informasjon til innvandrere: Veiledere for kommuner

Koronapandemien rammer befolkningen skjevt, og smittenivået blant innvandrere er langt høyere enn i befolkningen ellers. Dette krever at flere kommuner tilpasser informasjon og tjenester til utsatte grupper med innvandrerbakgrunn. IMDi har laget to veiledere om formidling av viktig informasjon til innvandrerbefolkningen.

Les mer

Ankomst av overføringsflyktninger

UDI vil sende reiseinformasjon til kommunen så snart det foreligger. Av ulike årsaker var det noen overføringsflyktninger som ikke kunne ankomme Norge som planlagt i 2020. UDI har sendt informasjon til kommuner i slike tilfeller. Dersom kommuner har ytterligere spørsmål om reise og ankomst, kan UDI kontaktes på resettlement@udi.no.

Dato for bosetting avgjør hvilket år bosettingen teller på.

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.

Les mer

Likeverdig tilgang til helsehjelp og bruk av tolketjenester i helse- og omsorgstjenestene under koronapandemien

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og IMDi minner alle landets kommuner og helseforetak om viktigheten av riktig tolkebruk for likeverdig tilgang til helsehjelp for personer med begrensede norskkunnskaper.

Les mer

Utbetaling av ekstra tilskuddsmidler til kommunene knyttet til covid-19

Midlene som er bevilget for å dekke kommunenes utgifter til utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring er nå utbetalt. Tilskuddsbrev sendes ut forløpende

Les mer

Bosetting av flyktninger

Som følge av at behovet for å bosette flyktninger i 2020 har gått ned, har kommunene fått brev om å bosette færre flyktninger i år (justert anmodning). IMDi vil ta grep for å øke sannsynligheten for at kommunene får brukt de bosettingsplassene som gjenstår.

Les mer

Hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger under koronasituasjonen

IMDi har i samarbeid med Utlendingsdirektoratet (UDI), Helsedirektoratet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og utvalgte kommuner utarbeidet en hjelpeliste for bosetting av overføringsflyktninger i forbindelse med koronasituasjonen. Listen dekker tidspunktet fra før innreise til Norge frem til opphør av karantenetid, og har som mål å være til støtte for kommunene i bosettingsarbeidet.

Les mer

456 millioner til flyktninger og nyankomne innvandrere

Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på 456 millioner kroner for å gi dem mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig.

Les mer på regjeringen.no

Introduksjonslovens ordninger - veiledning til midlertidig lov som følge av korona-situasjonen

For å avhjelpe konsekvensene av korona-situasjonen har det blitt vedtatt en midlertidig lov om tilpasninger til introduksjonsloven. Kapittel 2 har trådt i kraft og vil oppheves 1. november, og kapittel 1 gjelder fra 1. august og frem til Kongen beslutter at det skal oppheves. IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge utarbeidet en veiledning til den midlertidige loven.

Les mer

Nytt om søknadsfrist for tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker

Situasjonen med koronapandemien medførte at det ble gitt automatisk søknadsfrist for søknader fra 12.03.20 – 15.05.20. Søknader som har hatt søknadsfrist i denne perioden må sendes til IMDi innen 15.07.20. Hvis ikke må det søkes om utsettelse av søknadsfrist på ordinær måte, og innen 15.07.20. Søknader som har søknadsfrist etter 15.05.20 må søke om utsatt søknadsfrist på ordinær måte. Vi anbefaler bruk av SvarUt/Inn.

Følg med på oppdateringer på denne siden

Styrker korona-informasjon til innvandrergrupper med 10 millioner

Regjeringen ønsker å nå ut med mer informasjon om covid-19 til innvandrerbefolkningen og foreslår en ekstraordinær økning på 10 millioner kroner til informasjonsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Les mer

Styrker korona-informasjonen til innvandrergrupper

Regjeringen har bevilget 6,6 millioner kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner for informasjonsarbeid om korona-viruset til innvandrerbefolkningen. Pengene fordeles til Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp. Dette er organisasjoner som har kapasitet og nettverk som trengs for å bidra med informasjonstiltak om Covid-19-viruset i innvandrerbefolkningen.

Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Nytt tolkeregister sikrer god kommunikasjon i krisetider

25. mars lanserer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) et nytt og brukervennlig tolkeregister. Det nasjonale registeret inneholder en oversikt over rundt 1000 kvalifiserte tolker som kan tolke nærmere 70 språk. Her kan alle enkelt finne tolker til bruk i møte med blant annet offentlige kontorer, barnehage, skole, lege eller tannlege.

Les mer

IMDis minoritetsrådgivere er fortsatt på jobb

Stengte skoler kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig for unge utsatt for negativ sosial kontroll. IMDis minoritetsrådgivere gjør nå sitt beste for å fortsatt kunne være til stede for dem som trenger noen å snakke med.

Les mer

Arrangementer i år er avlyst/utsatt/endret

Flere av IMDis arrangementer i 2020 er avlyst/utsatt. Hold deg oppdatert på våre kurs- og arrangementssider.

Fant du det du lette etter?