Rapporten utgår fra UngKuls (Ungdom, Kultur og Mestring) forskergruppe ledet av seniorforsker Brit Oppedal ved Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet. Rapporten er utgitt med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Enslige mindreårige omfatter alle barn og unge under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar. I løpet av de ni første månedene i 2009 hadde 1868 enslige mindreårige søkt om asyl i Norge. De fleste kommer fra Somalia, Afghanistan, Sri Lanka og Irak.

Rapporten tar utgangspunkt i informasjon fra spørreskjemaer besvart av 325 enslige mindreårige flyktninger, samt intervju med 52 av ungdommene. Det er også brukt informasjon fra referansegrupper bestående av 273 elever med etnisk minoritetsbakgrunn og 151 elever med etnisk majoritetsbakgrunn ved en videregående skole i Oslo.

Rapporten”Avhengig og selvstendig. Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale”  (pdf).

Se flere rapporter om

enslige mindreårige flyktninger .