Undersøkelsen tematiserer Oslo-ungdoms forhold til venner, familie, skole og framtidsplaner.

Omlag halvparten av all ungdom i Oslo som er født i 1992, har ved tre anledninger svart på spørsmål om sin hverdag og hvordan de vurderer sin framtid, fra 9. trinn på ungdomsskolen til 2. trinn på videregående.

Hovedfunn

  • Rapporten bekrefter at unge med innvandrerbakgrunn og deres foreldre har et stort informasjonsbehov om studie- og utdanningstilbud.
  • Å ha mange norske venner er positivt for skoleprestasjonene til unge med innvandrerbakgrunn, viser rapporten.
  • Mange unge med innvandrerbakgrunn har en sterk identitet som utenlandsk. Selv blant dem som er født og oppvokst i Norge, tenker halvparten på seg selv som utenlandsk.
  • De som oppga at de føler seg norske, har større tro på at det skal gå greit å få jobb. Andelen som frykter at det vil bli vanskelig å få jobb tross utdanning, er høyere blant unge med innvandrerbakgrunn.
  • Ungdom med innvandrerbakgrunn oppgir oftere å ha behov for veiledning ved valg av videregående utdannelse.

Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har laget rapporten på oppdrag fra IMDi.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst.