Kartleggingen er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Hovedfunn fra kartleggingen:

  • Vertskommunetilskuddet dekket 65 prosent av de utgiftene det er ment å dekke i 2015. Utvalgskommunene hadde til sammen 43,7 millioner kroner i utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon – mot 28,4 millioner kroner i tilskudd. Helsetjenester utgjorde over halvparten av utgiftene.
  • Fra 2015 til 2016 ble satsene for både grunntilskudd og plasstilskudd økt med 23,5 prosent. Tilskudd ut fra prisjusterte 2016-satser ville ha dekket 78 prosent av de kartlagte utgiftene i 2015.
  • Det er store forskjeller i dekningsgrad mellom kommunene. Særskilte kostnadsdrivere er enkeltsaker med tyngre behov, samt at noen kommuner har et mer omfattende helsetilbud med flere årsverk dedikert til asylsøkere.
  • Barnehagetilskuddet for 4- og 5-åringer dekket 82 prosent av utgiftene de er ment å dekke. Tilskuddet til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge (grunnskoletilskuddet) dekket samlet sett 62 prosent av de kartlagte utgiftene.

Anbefalinger

Kartleggingen skal gi et sikrere grunnlag for å foreta eventuelle justeringer i tilskuddordningene. På kort sikt anbefaler Beregningsutvalget en videreføring av dagens innretning på vertskommunetilskuddet, men med en ytterligere oppjustering av satsene.

På lengre sikt anbefaler utvalget å utrede muligheten for å utvide dagens refusjonsordninger til å omfatte flere helse- og barnevernsutgifter der det er store utgifter knyttet til enkeltsaker. Utvalget anbefaler videre å innføre en grunnsats i grunnskoletilskuddet, samt å oppjustere satsen per undervisningsmåned.

Se flere rapporter om

tilskudd .