Rambøll har på oppdrag for IMDi sammenstilt erfaringer og kunnskap om hvordan kommunene kan tilby flyktninger boveiledning og veiledning i boligkarriere, med særlig fokus på hvordan dette kan tilbys som en del av introduksjonsprogrammet.

Rambøll har også identifisert gode grep som kommunene kan ta i bruk for å bistå flyktninger til å bli selvhjulpne på det private eie- eller leiemarkedet. Disse er samlet i et eget erfaringshefte. 

Utfordringer og muligheter

Rambøll har hatt fokus på å avdekke hva kommunene opplever som utfordringer og muligheter knyttet til å gjøre flyktninger selvstendige på boligmarkedet. Dette er noen av hovedfunnene:

  • Kommunene finner det nyttig å inkludere temaet bolig i introduksjonsprogrammet, og legger ofte veiledningen rundt temaet til perioder hvor de som jobber med norskopplæring og kvalifisering har fri, men hvor det likevel er obligatorisk undervisning for programdeltakerne (som i høst-, vinter- eller sommerferier).
  • En suksessfaktor i arbeidet med å få flyktninger videre i egen boligkarriere er individuelt tilpasset veiledning og langsiktighet i arbeidet.
  • Når kommunene skal jobbe med selvstendiggjøring av flyktninger på boligmarkedet, er det viktig å også jobbe med å sikre et differensiert boligmarked og tilknytning til arbeidsmarkedet. 
  • Det er et uutnyttet potensiale for samarbeid med frivillig sektor innen temaet boveiledning og veiledning i boligkarriere. Kommunene samarbeider med frivilligheten om fritidsaktiviteter og integrering i nærmiljø, men det er ikke så vanlig med samarbeid innen temaet bolig.
  • Personer som bor lenge i mottak bør i større grad sikres opplæring i grunnleggende boforhold før bosetting i en kommune. 

Gode grep fra kommuner

Med bakgrunn i funn fra hovedrapporten, presenteres gode grep fra ni kommuner i et eget erfaringshefte. Kommunene er valgt ut fordi de har tatt ett eller flere grep som har ført til gode resultater både for den enkelte kommune og flyktningene selv. Grepene som presenteres er fra følgende kommuner: Rana, Lillehammer, Flora, Larvik, Stjørdal, Grimstad, Tynset, Asker og Fauske.

Se flere rapporter om

bosetting .