Last ned

Kommuneundersøkelsen 2016 (709 KB)

Tema for undersøkelsen er hvordan kommunene arbeider med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere, og hvordan de oppfatter IMDi som samarbeidspartner.

Denne undersøkelsen ble gjennomført på tampen av 2016, et år med rekordmange bosatte flyktninger (15 300) og deltakere i introduksjonsprogrammet (23 000). 321 av landets 428 kommuner og 14 av Oslos 15 bydeler har svart.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Her kan du lese hovedunn fra undersøkelsen. For å se hva kommunene svarer på samtlige av spørsmålene i undersøkelsen, last ned hele rapporten.

Ønsker mer veiledning på utdanningsområdet

Etter flere år med rekordhøye bosettingstall, er kommunenes fokus nå i stor grad på å kvalifisere de bosatte flyktningene til arbeid og utdanning.

Kommunene har i årets undersøkelse blitt stilt et åpent spørsmål om hvilke tjenester kommunen har særskilt behov for når det gjelder kvalifisering og sysselsetting av flyktninger. Veiledning på utdanningsområdet er særlig etterspurt. Dette omhandler alt fra godkjenning av dokumentert utdanning til tilpasset grunn- og videregående skoleløp. 

Kommunene etterspør også veiledning om samarbeid med nærings- og arbeidsliv, praksisplasser i introduksjonsprogrammet og om ulike arbeidsrettede løp.

Utdanningsrettede kvalifiseringsløp

Med større etterspørsel etter formell utdanning og kompetanse, vil opplæring i grunnskole, videregående opplæring og grunnleggende ferdigheter fremover være viktige tiltak for deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring.

I åtte av ti kommuner legges det på ulike måter til rette for at norskopplæring lar seg kombinere med grunnskole og/eller videregående opplæring, men på hvilke måter dette gjøres varierer. I fire av ti kommuner opererer man med felles administrasjon mellom tilbyder av voksenopplæring og grunnskole, mens kun 12 prosent av kommunene har en forankret avtale med fylkeskommunen.

De store variasjonene mellom kommunene understreker et behov for å i større grad strømlinjeforme og tydeliggjøre utdanningsmulighetene for både kommune og målgruppe.

Bistand fra IMDi

Kommunene er mest fornøyd med IMDis bistand til «deling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner», og hele 90 prosent ønsker bistand fra IMDi på dette området de neste to årene.

80-90 prosent av kommunene trekker også fram at de ønsker bistand til «tilrettelegging for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling mellom kommuner», «tilrettelegging for møteplasser med andre statlige aktører», og «råd og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger».

Resultatmål for introduksjonsprogram

Andelen kommuner som har resultatmål for introduksjonsprogrammet er 55 prosent. Andelen har ikke økt siden IMDi stilte spørsmålet for første gang i 2014.

Til tross for et mangeårig fokus på rask overgang til arbeid og utdanning for personer med fluktbakgrunn, øker altså ikke andelen kommuner med resultatmål. 13 av 14 bydeler i Oslo svarer imidlertid at de har eget resultatmål.

Kapasiteten i kommunale tjenester

En stor andel kommuner har økt kapasiteten i kommunale tjenester som følge av økt bosetting av flyktninger. Kommunene har i størst grad økt kapasiteten i tjenesteapparatet på områdene «bestilling og bruk av tolk», «bolig» og «introduksjonsprogram og norskopplæring».

Alle kommunestyrer skal ha vedtatt kommunens planstrategi for inneværende valgperiode. Om lag halvparten av kommunene oppgir at planstrategien omtaler tilpasning av kommunale tjenester som følge av økt innvandring. Sammenlignet med svarene for 2015-undersøkelsen, ser man en klar økning i andel kommuner som oppgir at planstrategien omtaler behovet for tilstrekkelig boligtilbud for flyktninger.

Kommune som mangfoldig arbeidsplass

Det er svært ulik praksis mellom kommuner når det gjelder i hvilken grad det er et uttrykt mål at befolkningssammensetningen gjenspeiles blant de kommunalt ansatte. Fire av ti kommuner svarer at de ikke har planer eller tiltak der målet er at andelen innvandrere i kommunen gjenspeiles blant kommunens ansatte.

Blant annet er det kun 12 prosent av kommunene som oppgir at de praktiserer en intervjuordning der minst én søker med innvandrerbakgrunn kalles inn til intervju dersom vedkommende er kvalifisert. Blant Oslos bydeler oppgir imidlertid hele 11 av 14 bydeler at de har en slik ordning.

Se flere rapporter om

imdis arbeidbosetting  og  introduksjonsprogram .

Last ned

Kommuneundersøkelsen 2016 (709 KB)