Fra 2017 besto Jobbsjansen av tre ulike deler:

  • Ordning A: Kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner,
  • Ordning B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, og
  • Ordning C: Forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram

Denne tredelingen av ordningen innebærer en ny innretning på ordningen. Del A er en videreføring av ordningen slik den har vært de siste årene, mens del B og C er en omlegging mot nye målgrupper. Målgruppeendring i ordningen skaper utfordringer for gjennomføringen av prosjektene, er en av konklusjonene i rapporten.  

Rapporten er en del av en evaluering av Jobbsjansen som varer ut 2019. I tillegg til denne rapporten, består evalueringen av en kunnskapsoppsummering av Jobbsjansen i perioden 2005–2016, og en resultatrapportering fra prosjektene (kommer senere). Samlet sett skal disse rapportene gi et svar på i hvilken grad ordningen er egnet for å få innvandrere i arbeid og utdanning.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.