Dette er siste rapport i et omfattende evalueringsoppdrag Ideas2evidence har hatt for IMDi om Jobbsjansen for perioden 2017–2019. Jobbsjansen er et kvalifiseringsprogram for innvandrere som har som mål å få innvandrere over i arbeid og utdanning. I 2017 ble Jobbsjansen delt i følgende tre deler: del A - Kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner, del B: Mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom, og del C: Forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i introduksjonsprogram. Fra og med 2020 er Jobbsjansen del B overført til fylkeskommunene og Jobbsjansen del C har blitt en del av tilskuddsordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak. 

Ideas2evidence har levert til sammen fem rapporter (se oversikt nederst). Hovedkonklusjonen i denne siste rapporten er at resultatene som er oppnådd innenfor hver ordning, spesielt del A og del B, er gode. Ordningen bidrar til å nå målet om økt deltakelse i arbeid eller utdanning for målgruppene. Jobbsjansen har skapt merverdi som ikke ville vært realisert uten tilskuddene.

Tidligere evalueringer av Jobbsjansen

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.