Følgeevaluering av Tilskudd til norskopplæringsordningen

Som en del av "Norskinnsatsen" ble det etablert en prøveordning for norskopplæring i 2021 og IMDi har tildelt 30 millioner kroner i tilskudd. Forskningsinstituttet Ideas2evidence følger prøveordningen på oppdrag for IMDi frem til 2023.

Utgitt: Februar 2022

Norskopplæringsordningen (tidligere kalt "klippekortordningen") ble etablert som en prøveordning i 2021 som del av Norskinnsatsen hvor målgruppen er voksne innvandrere med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid og innvandringsårsak.

Tilskudd til norskopplæring er på kort tid blitt attraktivt blant godkjente private tilbydere. Tilbudene når personer med et udekket opplæringsbehov, og deltakerplassene fylles opp.

Selv om ordningen er attraktiv og tilbyderne opplever å få god informasjon om søknadsprosessen, er det rom for forbedringer når det gjelder utforming og forvaltning av ordningen.

Om rapporten

Forskningsinstituttet Ideas2evidence følger prøveordningen på oppdrag for IMDi frem til 2023. Hensikten med oppdraget er å evaluere norskopplæringsordningen  for å sikre god iverksetting og gjennomføring. Evalueringen skal bidra til eventuelle justeringer av ordningen underveis.

Dette er første delrapport, som gjennom deskstudier, intervjuer og spørreundersøkelse undersøker innretning og forvaltning med tanke på treffsikkerhet; om IMDi når ut til mulige søkere av tilskudd, og om ordningen oppfattes som attraktiv.

Hovedfunn

  • Ordningen oppleves som attraktiv blant aktuelle tilskuddsmottakere. Det har vært god søking til ordningen, den har blitt mer kjent utover året, og man har nådd ut til nye søkere i andre søknadsrunde.
  • Tilbyderne vurderer at tilbudene når personer med et udekket opplæringsbehov, og evaluator finner at deltakerplassene fylles opp.
  • Foreløpige funn tyder på at tilbyderne forholder seg til krav til opplæringen som man er kjent med at bidrar til kvalitet i norskopplæring, men dette er noe som må undersøkes nærmere.
  • Tilbyderne fikk god informasjon om søknadsprosessen.

Anbefaling

Med tydeligere prioriteringskriterier i rundskrivet, bedre sammenheng mellom kriterier og målsetting, og tilstrekkelig vekt på kriteriene i søknadsbehandlingen, antar evaluator at søknadene får økt kvalitet og at saksbehandling blir enklere.

Endringene antas også å gjøre formidling til tilbyderne om hva som er vesentlig å vektlegge i utformingen av norskopplæringstilbudene enklere. Tydeligere formidling vil kunne bidra til måloppnåelsen.

Evaluator vurderer at de foreslåtte forbedringene vil gi et bedre samsvar mellom utforming og forvaltning, og bidra til at aktuelle tilbydere fortsetter å anse ordningen som attraktiv.

På bakgrunn av dette anbefaler evaluator at IMDi bør:

  • Foreta en gjennomgang av nødvendigheten av hvert prioriteringskriterium opp mot ordningens målsettinger. Dette inkluderer en vurdering av hvilke krav som kan stilles til hver enkelt tilbyder versus hvilke delmål IMDi må bidra til gjennom fordelingen av midler totalt sett.
  • Tydeliggjøre enkelte formuleringer av prioriteringskriteriene, slik at tilbydere får en klarere forståelse av kriteriene.
  • Legge vekt på de uttalte prioriteringskriteriene i søknadsbehandlingen.
  • Formidle de mer implisitte målsettingene ved ordningen, dersom de fortsatt skal være styrende for forvaltningen.

Se flere rapporter om

norskopplæring og tilskudd.

Fant du det du lette etter?