Evaluering av IMDis tilskuddsordninger på integreringsfeltet rettet mot frivillige organisasjoner

Ideas2evidence og Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra IMDi gjennomført en evaluering av to av IMDis tilskuddsordninger rettet mot frivillige organisasjoner.

Utgitt: 11. juni 2024

Tilskuddene som er evaluert er: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og Tilskudd nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet.

Rapporten trekker fram viktige funn om måloppnåelse, forvaltning og utforming.

Hovedfunn i rapporten

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner:

  • Evalueringen vurderer at målene med ordningen i stor grad nås. Det iverksettes en rekke aktiviteter og møteplasser som treffer målgruppene. Aktivitetene kan i stor grad knyttes til ordningens delmål, og supplerer det offentliges innsats på integreringsfeltet.
  • Tilskuddsmottakere har overordnet positive erfaringer med ordningens utforming og forvaltning. Noen tilskuddsmottakere, særlig små organisasjoner og innvandrerorganisasjoner, melder imidlertid om utfordringer når det gjelder krav til søknad og rapportering.
  • 40 utvalgte kommuner forvalter tilskudd over ordningen, i tillegg til IMDi. Evalueringen finner gode eksempler på at tilskuddsordningen brukes aktivt til å styrke kommunens samarbeid med frivilligheten. Det er imidlertid stor variasjon i hvordan kommunene forvalter ordningen. Dette handler bl.a. om kapasitet og kompetanse i forvaltningen, og i hvilken grad ordningen er prioritert blant ledelsen i kommunen.
  • For kommunene er forvaltning av ordningens delmål C (forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap) utfordrende. En forklaring er at ordningen i stor grad forvaltes av enheter med ansvar for kultur og fritidsaktiviteter, og det meldes om begrenset kompetanse på denne tematikken.
  • Evalueringen har også undersøkt ekstraordinært tilskudd over ordningen i 2022 rettet mot ukrainske flyktninger, og finner at tilskuddet har utløst prosjekter med vekt på sosial inkludering, nettverksbygging og språktrening for ukrainere. Flere beskriver at tilskuddet har gitt virkninger også i ettertid, og at organisasjoner har opprettholdt nettverk med kommunen og andre organisasjoner, og kontakt med ukrainere i kommunen.

Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet:

  • Evalueringen vurderer at dagens tildelingsform gjennom direkte tilskudd har gitt tilskuddsmottakerne en stabilitet som er positiv for virksomheten. Tilskuddene bidrar til økt aktivitet i organisasjonene, gir fleksibilitet og mulighet til å prioritere aktiviteter som ikke dekkes av prosjektmidler. Funnene viser samtidig at det er betydelige forskjeller i effektivitet mellom mottakerne, og hvor mye som produseres for de tildelte midlene.
  • Evalueringen peker på at det ikke gjøres en faglig vurdering av hvilke organisasjoner som skal tildeles midler, og at den enkelte tildeling ikke begrunnes i statsbudsjettet, slik det bør.

Anbefalinger

Rapporten kommer med en rekke anbefalinger, både til statlig og kommunal forvaltning av tilskuddsordningene, rammefordeling, tildelingsform, samt forslag til justeringer i målformuleringer. 

Se flere rapporter om

frivillige organisasjoner og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?