Frafall fra ordningene under integreringsloven

På oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har Proba Samfunnsanalyse undersøkt omfanget av og årsaker til frafall fra introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne flyktninger og innvandrere.

Utgitt: 3. juli 2024

Oppdraget er forankret i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024). Frafall fra ordningene under integreringsloven.

Om rapporten

Introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er blant myndighetenes mest sentrale integreringstiltak og skal bidra til at nyankomne flyktninger og innvandrere oppnår fastsatte utdannings- og arbeidsmål i Norge.

Proba finner at det er relativt lite frafall fra introduksjonsprogrammet, men et noe høyere frafall fra norskopplæringen.

Hovedfunn

  • Den vanligste årsaken til at deltakere slutter før gjennomført opplæring, både i introduksjonsprogrammet og norskopplæring, er overgang til arbeid.
  • En del deltakere velger jobb fremfor opplæring uten at de nødvendigvis ønsker dette selv, for eksempel som følge av økonomiske utfordringer.
  • Store psykiske og fysiske helseutfordringer gjør det svært er vanskelig eller umulig for enkelte deltakere å delta i opplæring på grunn av alvorlige og kroniske sykdommer eller skader, eller også psykiske helseutfordringer, særlig som følge av traumer fra opplevelser i hjemlandet eller på flukt.
  • En del deltakere faller fra som følge av at de flytter til en annen kommune, for eksempel fordi ektefelle har fått jobbtilbud, for å komme nærmere familie og nettverk eller andre med samme landbakgrunn, eller for å flytte til et sted med flere jobbmuligheter.
  • Store omsorgsoppgaver medfører en betydelig risiko for frafall. Dette gjelder særlig foreldre eller aleneforsørgere med store barneflokker, eller familier der barn eller foreldre er kronisk syke eller har nedsatt funksjonsevne.
  • En del deltakere, særlig kvinner, opplever også et sterkt krysspress med forventninger om å være hjemme med barna på den ene siden og forventninger om å delta i opplæring og kvalifisere til arbeid på den andre.
Fant du det du lette etter?