Antall og andel

Om lag 884 000 personer med innvandrerbakgrunn bodde i Norge ved inngangen til 2017. De utgjør 16,8 prosent av befolkningen.

725 000 av personene har selv innvandret til Norge, og 159 000 er norskfødte med innvandrerforeldre. Disse to gruppene utgjør henholdsvis 13,8 og 3 prosent av befolkningen.

Henter figur...

Landbakgrunn

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge har bakgrunn fra 221 land og selvstyrte områder.

Flest innvandrere fra Europa

Av de om lag 725 000 innvandrere i Norge, har 53 prosent bakgrunn fra Europa, 30 prosent har bakgrunn fra Asia og 12 prosent har bakgrunn fra Afrika. 3 prosent har bakgrunn fra Sør- og Mellom-Amerika, og 2 prosent fra Nord-Amerika og Oseania.

Innvandrere fra Polen er den desidert største gruppen i Norge, etterfulgt av innvandrere fra Litauen og Sverige.

Henter figur...

Flest norskfødte med pakistanske foreldre

Av de om lag 159 000 norskfødte med innvandrerforeldre, er det flest som har foreldre fra Pakistan, i alt 11 prosent. 8 prosent har foreldre fra Somalia, og 7 prosent har foreldre fra Polen.

Innvandringsgrunn

Innvandrere som bor i Norge har kommet hit av ulike grunner. Statistikken skiller mellom flukt, arbeid, utdanning og familiegjenforening/ familieetablering.

Henter figur...

Arbeid

Siden 2007 har arbeid vært den vanligste grunnen til innvandring til Norge. De fleste som kommer til Norge for å arbeide er personer fra Polen og de baltiske landene. I tillegg kommer det mange nordiske statsborgere for å jobbe, men de er ikke med i statistikken ettersom de verken trenger å søke eller registrere opphold i Norge.

De siste ti årene har Norge opplevd en høy befolkningsvekst. Hovedårsaken er den store innvandringen fra Øst-Europa etter utvidelsene av EU på 2000-tallet, kombinert med etterspørsel etter arbeidskraft. Utvidelsene ga flere tilgang til arbeidsmarkedet i alle EØS-land, og Norge har for mange vært et attraktivt land å søke arbeid i.

Familie

Siden 1990 har fire av ti ikke-nordiske innvandrere kommet til Norge på grunn av familierelasjoner. Seks av ti av disse har kommet for å gjenforenes med familien, mens fire av ti har kommet for å etablere en ny familie.

I motsetning til familieetableringer, som har holdt seg stabilt i perioden, har familiegjenforeninger økt, særlig de siste årene. Dette kommer av at arbeidsinnvandringen til Norge har økt.

Det har kommet desidert flest polske familieinnvandrere, deretter følger personer fra Thailand, Somalia og Irak. Mens flertallet av de fra Polen har kommet gjennom familiegjenforening, har de fleste fra Thailand kommet gjennom familieetablering.

Flertallet av dem som kommer for å etablere familie i Norge gifter seg med personer uten innvandrerbakgrunn. Sju av ti av disse er kvinner.

Flukt

Personer med flyktningbakgrunn utgjør 4,1 prosent av Norges befolkning og 30 prosent av alle innvandrere i Norge. Flest av dem er fra Somalia, etterfulgt av personer fra Irak og Eritrea.

  • 58 prosent har kommet til Norge på egen hånd og fikk beskyttelse (asyl) eller opphold på humanitært grunnlag her.
  • 15 prosent har kommet direkte fra utlandet som overføringsflyktninger.
  • 19 prosent har kommet gjennom familiegjenforening med en flyktning.
  • 8 prosent har kommet for å etablere familie med en flyktning.

Antall personer som kommer til Norge på grunn av flukt varierer fra år til år. Etter 1990 har det vært tre store topper i antallet som søker asyl i Norge. De første to toppene var på begynnelsen og slutten av 1990-tallet på grunn av krigene i henholdsvis Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Den siste var i 2015 og 2016, da flyktningstrømmen til Europa og Norge økte dramatisk. Det var hovedsakelig personer fra Syria som sto for økningen. Det var også en stor økning i antall enslige mindreårige flyktninger.

Alder og botid

Innvandrere er unge sammenlignet med befolkningen ellers. Over halvparten av alle innvandrere i Norge er mellom 30 og 54 år. Til sammenligning utgjør denne aldersgruppen om lag en tredjedel av befolkningen utenom innvandrere.

Henter figur...

Det er stor variasjon i hvor lenge innvandrere har bodd i Norge. Noen grupper, blant annet de med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Marokko, har bodd lenge i Norge. Blant innvandrere fra de nye EU-landene, for eksempel Litauen, Romania og Bulgaria, er det mange som har bodd har i mindre enn fem år. Det samme gjelder flyktninger fra Syria og Eritrea.

Henter figur...

Hvem blir boende?

Siden 1990 har 737 600 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge. Per 1. januar 2016 var 74 prosent av disse fortsatt bosatt i Norge.

Det er blant personer som har kommet på grunn av flukt vi finner den største andelen som fortsatt var bosatt i Norge ved utgangen av 2015 – 85 prosent. Tilsvarende andel blant dem som kom på utdanningstillatelse i samme periode, var kun 41 prosent.

Av de om lag 27 400 med utenlandsk statsborgerskap som utvandret i 2015, hadde syv av ti europeisk statsborgerskap. Svenske og polske statsborgere var de to gruppene som skilte seg ut, etterfulgt av litauiske, danske, tyske, filippinske og indiske statsborgere.

Bosted

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i alle landets kommuner, men det er klart flest i Oslo – både i relative og absolutte tall. Det bodde 166 357 innvandrere og 52 420 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2017. Det er 33 prosent av folketallet i hovedstaden.

I antall bor det flest innvandrere i de største bykommunene Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er store regionale forskjeller i andel innvandrere i befolkningen. Mange av kommunene med høy andel innvandrere ligger i Oslo-området. Samtidig har mange mindre distriktskommuner en høy andel innvandrere. Dette kan bl.a. knyttes til arbeidsmarkedet i regionen og behov for arbeidskraft utenfra. I Båtsfjord bor det for eksempel mange fra de baltiske landene som kommer som arbeidsinnvandrere. Innvandrerne kommer hovedsakelig for å jobbe i fiskenæringen, som har produksjon hele året.

Topp ti kommuner etter antall innvandrere (per 1. januar 2017)
KommuneAntall personer
Oslo 166 357
Bergen 39 968
Stavanger 24 485
Trondheim 23 176
Bærum 21 246
Drammen 14 652
Sandnes 12 949
Kristiansand 12 754
Fredrikstad 10 816
Skedsmo 10 304
TOPP TI KOMMUNER ETTER ANDEL INNVANDRERE (PER 1. JANUAR 2017)
KommuneAndel personer
Båtsfjord 26,5 %
Gamvik 26,4 %
Oslo 25 %
Hemsedal 21,9 %
Frøya 21,7 %
Drammen 21,4 %
Hasvik 21,2 %
Træna 20,4 %
Lørenskog 20 %
Skedsmo 19,4 %
TOPP TI KOMMUNER ETTER ANTALL NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE (PER 1. JANUAR 2017)
KommuneAntall personer
Oslo 52 420
Bergen 7 648
Stavanger 4 937
Drammen 4 849
Bærum 4 368
Trondheim 4 307
Skedsmo 3 711
Kristiansand 3 140
Sandnes 3 062
Fredrikstad 2 897
TOPP TI KOMMUNER ETTER ANDEL NORSKFØDTE MED INNVANDRERFORELDRE (PER 1. JANUAR 2017)
KommuneAndel personer
Oslo 7,9 %
Lørenskog 7,5 %
Drammen 7,1 %
Skedsmo  7 %
Rælingen  5,9 %
Askim 5,3 %
Ullensaker 5,1 %
Nedre Eiker 5 %
Moss 4,5 %
Sandnes 4,1 %
Sarpsborg 4,1 %

Innvandring i 2016

I 2016 kom det 50 490 innvandrere fra land utenfor Norden til Norge:

  • 16 500, eller 39 prosent, kom på grunn av familierelasjoner. 
  • 15 200 personer, eller 30 prosent, ble registrert med flukt som innvandringsgrunn. 
  • 14 400 personer, eller 28 prosent, kom på grunn av arbeid. 
  • Litt over 4 100, eller 8 prosent, kom for å studere (au pair-tillatelse også blir regnet som en type utdanningstillatelse).

Kilder

SSB:

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Innvandrere etter innvandringsgrunn

Nøkkeltall for innvandring og innvandrere 

Personer med flyktningbakgrunn

Rapport: Minja Tea Dzamarija og Toril Sandnes. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015. SSB Rapport 2016/39. 

Artikkel: Lars Østby (2015). Flyktninger i Norge. 

Andre temaer