Nøkkeltall for sysselsetting og arbeidsledighet

Dette er nøkkeltall for sysselsetting og arbeidsledighet blant innvandrere i Norge per 4. kvartal 2015:

  • Nærmere 380 000 innvandrere var sysselsatt. Dette utgjør 14,7 prosent av sysselsatte totalt, og 60,3 prosent av alle innvandrere i alderen 15-74 år. I befolkningen unntatt innvandrere var andelen sysselsatte 67,2 prosent. 
  • Om lag 1800 færre innvandrere var i arbeid i 2015 enn i 2014. I den øvrige befolkningen var nedgangen på om lag 60 000 sysselsatte.
  • Om lag 7 prosent av innvandrere var registrert som arbeidsledige. Denne andelen er tre ganger så høy som for resten av befolkningen, og forskjellen har vært relativt uendret over tid.

Variasjoner i sysselsettingen

Det er store forskjeller i sysselsettingen mellom personer med ulik landbakgrunn, botid i Norge, innvandringsgrunn, og mellom kvinner og menn. De som har kommet til Norge som flyktninger, som har lavt utdanningsnivå og kort botid i Norge, har lavere sysselsetting enn snittet blant innvandrere.

I den andre enden av skalaen finner man innvandrere fra EØS-land, som har høyere sysselsetting enn befolkningen for øvrig. Dette henger sammen med at de i stor grad kommer til Norge på grunn av arbeid.

Henter figur...

Det norske arbeidslivet stiller store krav til formell utdanning. I de fleste jobber kreves det at en minst har utdanning på videregående skolenivå, og et visst nivå av norskkunnskaper. Innvandrere er overrepresentert i yrker uten krav til utdanning. De jobber oftere ufrivillig deltid og har oftere korttidsengasjementer enn andre.

Samtidig er innvandrere oftere overkvalifisert for den jobben de har enn befolkningen for øvrig. En studie av overkvalifisering blant innvandrere mellom 2007 og 2012 viste at blant innvandrere fra ikke-vestlige land som hadde høyere utdanning, var 43 prosent ansatt i yrker som ikke krevde høyere utdanning. Tilsvarende andel blant befolkningen for øvrig med høyere utdanning, var 11 prosent.

Arbeidsledighet

SSB publiserer statistikk over hvor mange som er registrert som arbeidsledige hos NAV. Tall for 3.kvartal 2016 viste at nærmere 31 000 innvandrere var registrert som arbeidsledige. Dette tilsvarer
7,2 prosent av innvandrere i Norge, noe som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra året før.

I befolkningen for øvrig var andelen arbeidsledige uendret, på 2,3 prosent. Arbeidsledigheten er altså om lag tre ganger så høy blant for innvandrere som blant befolkningen for øvrig. Dette gapet har vært nokså stabilt over tid. En annen illustrasjon av forskjellen er det at 36,6 prosent av arbeidsledige er innvandrere, mens innvandrerandelen i befolkningen totalt er 13,4 prosent.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en nokså liten andel av befolkningen, og flertallet av dem er under 30 år. I aldersgruppen 15-29 år er 4,3 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre registrert som arbeidsledige. Til sammenligning er den registrerte ledigheten i denne aldersgruppen 7,6 prosent blant innvandrere og 3,0 prosent blant befolkningen ellers.

Blant innvandrere er arbeidsledigheten større for dem som har innvandret fra ikke-vestlige land, og størst for afrikanske innvandrere, med 11,9 prosent. Dette bør ses i sammenheng med den store andelen flyktninger i denne gruppen.

Sammenlignet med tilsvarende måling i 2015 opplevde 15 fylker en nedgang i arbeidsledighet blant innvandrere. I Rogaland, som har vært det mest utsatte fylket for konjunkturnedgangen i oljerelatert virksomhet, økte innvandrerledigheten med 1,6 prosentpoeng, til 10,1 prosent.

 

Kilder

SSB:

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2015, 4. kvartal

Arbeidsledighet blant innvandrere, registerbasert, 3.kvartal 2016

Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

Andre kilder:

OECD: Migration - Foreign-born employment

Rapport: Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad. Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv (Rapport 2012:001, Institutt for samfunnsforskning).  

Rapport: Arnfinn H. Midtbøen og Hilde Lidén: Diskriminering av samer, nasjonale minoriteter og innvandrere i Norge: En kunnskapsgjennomgang.  (Rapport 2015:01, Institutt for samfunnsforskning)

Andre temaer