Se opptak fra IMDis frokostmøte om tema.

Er du utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap? Eller kjenner du noen som er det?

Møter du negativ sosial kontroll og tvangsekteskap i jobben? På tvangsekteskap.no får du vite mer om:

Dette gjør IMDi

IMDi bidrar i arbeidet mot vold og overgrep med veiledningstjenester, deltakelse i faglige nettverk, og med utvikling og formidling av kunnskap om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. På siden Ditt eget valg viser IMDi deg hvor unge kan få råd og hjelp tilpasset sin situasjon.

IMDi deltar også med en representant i det nasjonale tverretatlige Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Videre har IMDi ansvaret for å koordinere arbeidet med handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Koordineringen skjer i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet.

IMDi har ansvar for seks av tiltakene i planen. De viktigste er:

Minoritetsrådgivere på ungdomskoler og videregående skoler

Minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler over hele landet som har stor andel elever med minoritetsbakgrunn. De har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold.

De bidrar både med konkret rådgivning og oppfølging i enkeltsaker, og med kompetanseheving av skolens ansatte og det offentlige hjelpeapparatet.

På Bufdir.no finner du mer informasjon om minoritetsrådgivere og skolens rolle.

Integreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner

IMDis integreringsrådgivere arbeider ved utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og hvor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse kan forekomme. De er for tiden utstasjonert på ambassader i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi.

Dette er deres oppgaver:

  • øke kompetansen om temaet ved utenriksstasjonene, og gi veiledning til utenriksstasjonene
  • øke kompetansen om negativ sosial kontroll knyttet til landene de dekker til forvaltningen i Norge
  • jobbe med enkeltsaker innenfor tematikken negativ sosial kontroll ved sine respektive ambassader
  • jobbe sammen med innvandrerorganisasjoner i Norge og de nettverk som strekker seg til utlandet, innenfor tematikken negativ sosial kontroll

På Bufdir.no finner du mer informasjon om integreringsrådgivere og om andre aktører på feltet.

Deling av erfaringer og kunnskap mellom innvandrerorganisasjoner, ressurspersoner og myndigheter

IMDi skal i samarbeid med Utenriksdepartementet, Helsedirektoratet, Bufdir og Utdanningsdirektoratet gjennomføre møter og seminarer med innvandrerorganisasjoner og ressurspersoner. Dette for å styrke utveksling av erfaring og kunnskap fra arbeidet mot barneekteskap, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og etterlatte barn og unge som gjøres i Norge, i opprinnelseslandene og internasjonalt.

Tilskudd til frivillige organisasjoners arbeid mot tvangsekteskap

Frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte til holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap. Målet med ordningen er å stimulere frivillige organisasjoner til å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å arbeide for endring av holdninger og praksis i aktuelle miljøer.

Brosjyrer og veiledere

Statistikk

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som utsettes for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse i Norge i dag.

Muligheten for å få nasjonal statistikk om omfanget har vært utredet, men blant annet personvernhensyn gjør det komplisert å skulle lage et nasjonalt register. I tillegg vil det alltid være store mørketall, og dermed vanskelig å få en fullstendig nasjonal statistikk på disse fenomenene.

Her finner du en oversikt over saker og henvendelser til IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere.