Er du utsatt for ekstrem kontroll eller tvangsekteskap? Eller kjenner du noen som er det?

Vil du vite mer om temaet? På ung.no kan du stille spørsmål og få svar fra voksne med spesiell kunnskap på akkurat det du lurer på.

Dette gjør IMDi

IMDi har ansvar for ti av tiltakene i handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016). De viktigste er:

Minoritetsrådgivere på ungdomskoler og videregående skoler

Minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler over hele landet som har stor andel elever med minoritetsbakgrunn. De har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold.

De bidrar både med konkret rådgivning og oppfølging i enkeltsaker, og med kompetanseheving av skolens ansatte og det offentlige hjelpeapparatet.

På Bufdir.no finner du mer informasjon om minoritetsrådgivere og skolens rolle.

Integreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner

IMDis integreringsrådgivere arbeider ved utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og hvor tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse kan forekomme. De er for tiden utstasjonert på ambassader i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi.

Integreringsrådgivernes oppgave er å øke kompetansen om temaet ved utenriksstasjonene, og om landene de dekker til forvaltningen i Norge. De jobber også med enkeltsaker, og de formidler informasjon om det norske samfunn for personer som søker opphold i Norge. I tillegg arbeider integreringsrådgiverne med holdningsendringer og utvikling av nettverk med aktører i landene de tjenestegjør i. 

På Bufdir.no finner du mer informasjon om integreringsrådgivere og om andre aktører på feltet

Regionale koordinatorer

Regionale koordinatorer på IMDis seks regionkontor jobber for å styrke, samordne og forankre den regionale og lokale innsatsen mot tvangsekteskap , kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Dette gjør det gjennom tverrfaglige regionale kompetansenettverk.

Regionale koordinatorer kan også bistå førstelinjetjenesten med veiledning og kompetanseheving gjennom kurs, konferanser og seminarer.

Tilskudd til frivillige organisasjoners arbeid mot tvangsekteskap

Frivillige organisasjoner kan søke om prosjektstøtte til holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap. Målet med ordningen er å stimulere frivillige organisasjoner til å forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet gjennom å arbeide for endring av holdninger og praksis i aktuelle miljøer.

Statistikk

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som utsettes for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse i Norge i dag.

Muligheten for å få nasjonal statistikk om omfanget har vært utredet, men blant annet personvernhensyn gjør det komplisert å skulle lage et nasjonalt register. I tillegg vil det alltid være store mørketall, og dermed vanskelig å få en fullstendig nasjonal statistikk på disse fenomenene.