Programmet skal være på fulltid

Introduksjonsprogrammet kan vare i inntil to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet. Programtiden kan forlenges ved behov.

Introduksjonsprogrammet skal være på fulltid, det vil si:

 • 37,5 timer per uke for et program uten krav til forberedelser eller etterarbeid, eller 
 • 30 timer per uke for et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet

Det er ikke anledning til å delta på programmet på deltid. Fravær må enten registreres som ferie eller permisjon.

Hvor lang er en time i introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogram består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og andre tiltak som forbereder til arbeid eller utdanning.

En undervisningstime i norsk og samfunnskunnskap varer i 45 minutter. En slik time teller som 75 minutter i introduksjonsprogrammet, der 30 minutter er til for- og etterarbeid. For andre tiltak teller en time 60 minutter.

 • Eksempel: Deltakeren har 18 undervisningstimer á 45 minutter per uke. Dette utgjør 22,5 timer når tiden til egenaktivitet er tatt med i beregningen. Timene som brukes til andre tiltak utgjør 15 timer totalt. Tilsammen utgjør dette et fulltidsprogram på 37,5 timer i uken.

Rundskrivet til introduksjonsloven legger føringer for hvordan kommunen kan beregne timer. Reglene er senere utdypet i en tolkningsavklaring fra departementet om begrepet undervsningstime og kravet om introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven. Der finner du også eksempler på hvordan en ukeplan i introduksjonsprogrammet kan se ut.

Regler om permisjon, ferie og fravær

Introduksjonsprogrammet følger stort sett de samme fraværsreglene som arbeidslivet ellers. Deltakere skal få fri ved for eksempel sykdom, fødsel eller høytider, og de kan få permisjon fra programmet. Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad.

Egen eller barns sykdom

Er en deltaker i introduksjonsprogrammet syk, kan han eller hun få fri fra programmet uten trekk i introduksjonsstønad. Det samme gjelder hvis deltakeren har et sykt barn hjemme; Man kan i så fall få fri i opptil ti virkedager i løpet av de siste 12 månedene, eller 15 virkedager dersom vedkommende har omsorg for mer enn to barn. Er deltakeren alene om omsorgen, økes antallet dager til henholdsvis 20 og 30.

Egenmelding eller legeerklæring

Egen sykdom eller barns sykdom utover tre dager krever alltid legeerklæring.

Ved sykdom i inntil tre dager kan deltakeren også levere egenmelding. En kan levere opptil fire egenmeldinger i løpet av de siste 12 månedene. Dersom deltakeren blir syk igjen innen 16 kalenderdager etter forrige egenmelding, vil den forrige sykdomsperioden telle med.

For å kunne benytte retten til egenmelding ved egen sykdom, må deltakeren ha deltatt i programmet i minst åtte uker. Egenmelding ved barns sykdom kan benyttes allerede fra første dag i programmet.

Permisjon ved langvarig sykdom

Når langvarig egen sykdom eller barns sykdom gjør det vanskelig å delta i introduksjonsprogrammet, har deltakerne rett til permisjon uten stønadsutbetaling i opptil ett år. Her kreves det legeerklæring.

Svangerskap, fødsel og adopsjon

Gravide har rett til fri fra introduksjonsprogrammet i opptil 10 dager uten trekk i introduksjonsstønaden. De som vil bruke denne retten må si fra minst en uke i forveien.

Etter fødselen har mor rett til fri uten trekk i stønaden i 20 virkedager. Far har rett til det samme i 7 virkedager dersom han bor sammen med moren.

Mødre som ammer har også rett til ammefri minst en time daglig. I tillegg til disse fridager kommer også retten til omsorgspermisjon.

Fødselspermisjon

Hvis begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet, har de til sammen rett til opptil 10 måneder omsorgspermisjon i barnets første leveår. Introduksjonsstønad utbetales ikke under permisjonen, men foreldrene kan ha rett på ytelser etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Ved spørsmål om dette må deltakeren selv ta kontakt med kommunen.

10 uker av fødselspermisjon er forbeholdt far, og de faller bort dersom faren ikke benytter disse permisjonsdagene. Foreldrene velger selv hvordan de skal fordele permisjonstiden, men permisjonen bør fortrinnsvis tas ut på et tidspunkt som gjør at kvalifiseringen får kontinuitet for mor og far.

Disse permisjonsreglene gjelder også ved adopsjon dersom barnet er under 15 år.

Velferdspermisjon

Deltakere i programmet kan få velferdspermisjon med introduksjonsstønad i inntil 10 virkedager for hvert kalenderår. Dette kan for eksempel være:

 • Tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma - inntil 3 virkedager
 • Følge barnet på skolen den dagen barnet begynner på skole i Norge – 1 dag
 • Dersom man skal gifte seg
 • Dødsfall i nær familie/vennekrets – inntil 3 dager. Eventuelle nødvendige reisedager dersom bisettelse er langt unna kan komme i tillegg.
 • Jobbintervju
 • Opptak ved skole
 • Time hos lege eller tannlege
 • Dersom deltakeren pleier en nær pårørende i hjemmet

Fravær på grunn av arbeid

En deltaker i introduksjonsprogrammet kan få velferdspermisjon med introduksjonsstønad for å gå i jobbintervju.

En deltaker som får tilbud om arbeid på heltid, får rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet uten introduksjonsstønad. Kommunen kan innvilge permisjonen for flere avgrensede perioder, og totalt for en periode på inntil ett år.

Deltakers individuelle plan skal justeres for tiden det innvilges permisjon og det er obligatorisk å gjennomføre en samtale med deltaker fire uker før permisjonstiden er ferdig for å avtale om deltaker skal fortsette i introduksjonsprogrammet og eventuelt det videre innholdet i personens introduksjonsprogram.

Høytider og ferie

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha ferie i opptil 25 virkedager hvert år. Det er den enkelte kommune som bestemmer når feriedagene skal avvikles.

De som ikke hører til Den norske kirke har rett til fri i opptil to virkedager hvert år for å markere religiøse høytider. De må si fra om dette senest 14 virkedager før.

I tillegg gjelder følgende fridager for alle som deltar i introduksjonsprogrammet:

 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Andre påskedag
 • 1. mai
 • 17. mai
 • Kristi himmelfartsdag
 • Andre pinsedag
 • Første og andre juledag
 • Første nyttårsdag

Ugyldig fravær

Ved fravær som ikke har en godkjent grunn, skal introdeltakere trekkes for introduksjonsstønad. Det er kommunen som avgjør om fraværet er gyldig eller ikke.

Kommunen må fatte enkeltvedtak om trekk i stønaden dersom det trekkes 50 prosent eller mer per enkeltutbetaling og som minst tilsvarer 1/12 av folketrygdens grunnbeløp. Deltakeren vil da ha rett til å klage.

En konsekvens av ugyldig fravær kan også være at kommunen stanser introduksjonsprogrammet midlertidig eller permanent.

Nyttige dokumenter:

Fravær og permisjon i introduksjonsprogrammet er regulert i egen forskrift, og kommunen skal fatte vedtak om blant annet permisjon og trekk i introduksjonsstønaden. Husk også å informere deltakere om reglene som gjelder!