Roller og ansvar

Kommunen gjennom en flyktningtjeneste eller programrådgiver, NAV og voksenopplæringen har forpliktende ansvar for introduksjonsprogrammet. Andre som kan ha sentrale roller er frivillige organisasjoner og næringslivet.

Programrådgiver

Programrådgiveren har ansvar for å: 

 • veilede: gjennomføre kartlegging av deltakeren, utarbeide individuell plan sammen med deltakeren, ha oppfølgingsansvar for deltakeren og for å revidere planen i hele programperioden, følge opp deltakeren i overgang ordinær utdanning eller arbeid, informere og henvise til aktuelle instanser for godkjenning av utdanning og realkompetansevurdering, sikre at deltakeren skaffer til veie relevante dokumenter og bistå deltakeren i å få oversatt medbrakte vitnemål, attester og lignende.
 • koordinere: samordne tiltak og kontakt mellom andre kommunale aktører og arbeidsgivere, avklare oppgave og ansvarsfordeling, danne tverrfaglige team og møteplasser ved behov
 • saksbehandle: gi informasjon til deltakeren om ordningen, rettigheter og plikter, fatte vedtak og håndtere klager

Voksenopplæringen

Alle kommuner plikter å ha et tilbud om grunnskoleopplæring for alle voksne som har behov for det. De fleste kommuner har derfor opprettet et voksenopplæringssenter. Voksenopplæringen har som regel ansvar for:

 • å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og informere de som har rett og plikt til opplæring om tilbudet
 • at timer og fravær blir registrert riktig
 • å sikre smidig grenseoppgang mellom introduksjonsloven og opplæringsloven

Det lokale NAV-kontor

NAV er en viktig samarbeidspartner for programrådgiver og voksenopplæringen og er forpliktet til samarbeid om introduksjonsprogram. NAV har et godt etablert system for arbeidsmarkedstiltak og har som regel god oversikt over mulige praksisplasser og behov for arbeidskraft.

Organisering og eksempler på metoder for samarbeid

Informasjonsutveksling med og om deltakerne

 • Regelmessige møter mellom programrådgiver, deltaker og ansatte fra lokalt NAV-kontor gir informasjons- og kunnskapsoverføring. 
 • Kommunen kan arrangere seminarer eller informasjonsmøter for deltakere der ansatte fra NAV informerer om tiltak og muligheter i arbeidsmarkedet
 • Samarbeidsmøter mellom programrådgiver og NAV om deltakere som skal ha arbeidsavklaringspenger.
 • Samarbeidsmøter mellom programrådgiver og NAV om deltakere som skal ha arbeidsavklaringspenger.

Samarbeid om praksisplasser og andre arbeidsrettede tiltak

 • Samarbeidsmøter mellom programrådgiver og kvalifiseringsprogrammet i NAV om mulige tiltak for den enkelte deltaker.
 • Tverrfaglig samarbeid og felles kontakt med næringslivet. Ansatte jobber på tvers av avdelinger om en felles næringslivspool.
 • Samarbeidsmøter kan brukes til å drøfte hvordan man i større grad kan tilpasse eksisterende tiltak til introduksjonsprogrammets målgruppe.

Lokale utviklingsverksteder - en metode for samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner

Lokale utviklingsverksteder er en metode der kommunen, næringsliv og frivillige organisasjoner kommer sammen for å utvikle tiltak for bedre integrering. 

Metoden er utviklet av IMDi i samarbeid med Agenda Kaupang. Tre kommuner har testet ut metoden og det er laget en film som beskriver fremgangsmåten. 

Interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenester fra andre kommuner

Samarbeidet kan også gå ut over kommunegrensen. Norskundervisning, kurs, arbeidspraksis og samarbeid i forbindelse med ferieavvikling er eksempler som kan inngå i et interkommunalt samarbeid.

Kommunene kan også kjøpe tjenester i introduksjonsprogrammet fra hverandre.