Analfabeter og deltakere med lite skoleerfaring

 • Mer tid - utvidelse av program for å fullføre grunnskole
 • Tilrettelagt norskundervisning for eksempel iPad (VOX) eller praktisk øvelser

Kvinner med lav utdanning og store omsorgsoppgaver

 • Program på full tid

Alle deltakere i introduksjonsprogram har rett og plikt til å delta på full tid. Mange av kvinnene med lav utdanning og store omsorgsoppgaver får i praksis et deltids introduksjonsprogram. Dette krever at kommunen må finne relevante tilbud og tilpasse programmet kvinnenes omsorgsoppgaver.

 • Språkpraksis og arbeidspraksis

Arbeidsrettet språkopplæring er mer hensiktsmessig en vanlig klasseromsbasert språkundervisning. Les mer under arbeidsretting av introduksjonsprogram. 

 • Kurs som kombinerer norskopplæring med yrkesrettet opplæring

Forsøk å tilby program som kombinerer yrkesrettet opplæring innen bestemte yrker samtidig med språkopplæringen. Mange kommunene har god erfaring med å tilby yrkesrettede kurs eller fagkurs. Kursene er ofte orientert mot helsesektoren, barne- og ungdomsarbeid, kantine- eller rengjøringsarbeid. 

 • Grunnskoleopplæring i programtiden

Mange har behov for grunnskoleopplæring for å kunne igangsette utdanning eller bli yrkesaktive. En stor andel av kvinnelige programdeltakere fra Somalia (72 %), og Afghanistan (55%) har ikke fullført grunnskole fra hjemlandet. En del av disse har et sterkt ønske om å ta utdanning i Norge. Samtidig er det mange kommuner som ikke tilbyr grunnskoleopplæring i programtiden.

 • Deltagelse på datakurs

Husk å arrangere datakurs! Elementære dataferdigheter er nødvendig for å delta og følge med i det norske samfunnet. Skoler og barnehager sender ut informasjon på e-post. Offentlig informasjon er tilgjengelig på Internett, og regninger betales i nettbank. Datakunnskap er viktig både i yrkessammenheng og for kvalifiseringen til samfunnsdeltakelse.

 • Delta i leksegruppe

Leksegrupper er et tilbud som kvinner har god erfaring med. Mange kvinnelige deltakere sliter med å finne ro til leksearbeid hjemme. Kommunen kan kontakte frivillige organisasjoner for å undersøke om disse kan arrangere leksehjelp for deltakere på introduksjonsprogram.

 • Tilbud også i fødselspermisjon

Det er gunstig å holde kontinuiteten i kvalifiseringen i fødselspermisjoner. Tilbud kan gis både i kommunal regi, eller i samarbeid med frivillige organisasjoner. For å få til dette kan man holde kontakten med kvinnene ved hjelp av besøk og møter, eller utvikle enkle tilbud der mødrene kan ta med seg babyen og forholde seg aktivt til norsk språk, for eksempel åpne barnehager med norskopplæring eller babysang.


Anbefaling nr. 9-15 er hentet fra Fafos rapport "Kvinner i kvalifisering":
http://www.fafo.no/index.php/nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/kvinner-i-kvalifisering

Deltakere med fysisk eller psykisk helseproblem

 • Tidlig kartlegging av helseproblem, helst allerede i mottak
 • Behandling eller terapi som en del av programmet; medisinsk behandling, fysioterapi, samtaleterapi, vanngym, gymnastikk, støttesamtaler og generell gjenopptrening
 • Permisjon i programmet for behandling av psykiske lidelser
 • Tilrettelagt norskundervisning for blinde og døve (VOX?)
 • Etablere praksisplasser med muligheter for spesiell tilrettelegging
 • Det er viktig å overføre kunnskap om deltakeren til NAV etter endt program