Opplæringsloven gir mange voksne rett til grunnskole og videregående opplæring.

For de som deltar i introduksjonsprogram og har behov for slik opplæring, kan dette inngå som et utdanningstiltak i programmet. Disse behovene skal en programrådgiver kartlegge under arbeidet med individuell plan.

Her kan du lese mer om rettigheter i henhold til opplæringsloven.  

Kommunen kan selv legge til rette for grunnskole eller videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet. Man kan også kjøpe plasser i nabokommunen eller bruke nettbasert undervisning og privatisteksamen.

Kommunane tolkar regelverket rundt introduksjonsprogram ulikt. Om grunnskuleopplæring blir rekna som gyldig del av eit introduksjonsprogram eller ikkje, varierer frå kommune til kommune, konkluderer forskarar i Fafo-rapporten Rett til utdanning?.

Forberedende kurs

Flere kommuner har opprettet egne forberedende kurs for personer som skal gjennomføre grunnskole eller som skal ta fag i videregående skole. Forberedende kurs kan også brukes som tiltak i introduksjonsprogrammet.

Utvidet programtid

Mange kommuner har god erfaring med utvide programtiden til tre år for deltakere som skal gjennomføre grunnskole som en del av introduksjonsprogram. De opplever at dette gir dem et bedre utgangspunkt for å fortsette i videregående opplæring.

I rundskrivet til introduksjonsloven finner du retningslinjer for hvordan kommunen kan gå frem for å utvide programmets varighet for deltakere som har behov for å få fullført grunnskole som en del av programmet.

Vedtak etter introduksjonsloven og opplæringsloven

For deltakere som har grunnskole som en del av introduksjonsprogrammet, skal kommunen fatte enkeltvedtak om deltakelse i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven og enkeltvedtak om deltakelse i grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven. Dersom det er aktuelt skal kommunen også fatte enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven.

For deltakere som har videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet, skal kommunen fatte enkeltvedtak om deltakelse i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven. Fylkeskommunen skal fatte enkeltvedtak om deltakelse i videregående opplæring for voksne etter opplæringsloven.

Disse enkeltvedtakene kan tas inn i samme dokument, noe som krever et samarbeid mellom de ulike instansene i kommunen/fylkeskommunen rundt saksbehandlingen. Det må gå tydelig fram hvilke rettigheter de ulike enkeltvedtakene gir deltakeren. Det må også gå klart frem at det er en selvstendig klagerett på hvert av enkeltvedtakene, hvem som er klageinstans og når fristen for å klage går ut.

Kommunen skal registrere enkeltvedtak om deltakelse i introduksjonsprogrammet i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Vedtak etter opplæringsloven skal ikke registreres i NIR.

Fullført norsk kan gi fritak fra plikt til opplæring

Opplæring etter læreplanen i grunnskolen og videregående skole er ikke godkjent som del av de obligatoriske 600 timene i norsk og samfunnskunnskap som deltakerne må ha for å søke permanent opphold eller statsborgerskap. Dersom deltakeren har fullført norsk for grunnskolen eller videregående og det er satt karakter i faget, kan hun eller han søke om fritak fra plikten om norskopplæring.

I rundskrivet til introduksjonsloven kan du lese om hvem som kan få fritak fra plikten og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. 

Etter intro: flyktningstipend fra Lånekassen

Deltakere som skal fortsette i grunnskole eller videregående opplæring etter introduksjonsprogrammet, kan søke Lånekassens flyktningstipend. Stipendet har en varighet på ett til tre år, avhengig av hvor lang tid etter innvilget opphold mottakeren starter utdanning.

Retten til flyktningstipend faller bort hvis personen mottar introduksjonsstønad.

Høyere utdanning og introduksjonsprogram

Deltakere som ønsker å ta høyere utdanning, må søke om opptak til studier på universitet eller høyskole. Det gjelder også de som vil fullføre en påbegynt grad fra utlandet eller bygge på eksisterende grad.

Det er anledning til å ta forberedende kurs eller studier for opptak til ordinær høyere utdanning som en del av introduksjonsprogrammet.

Et kurs for deg som skal gi innvandrere råd og veiledning om ulike godkjenningsordninger. Kurset passer for programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i Jobbsjansen, ansatte i NAV og lærere i voksenopplæringen.