Tiltak tilpasset den enkelte deltaker

Kompetansenivået og behovet for opplæring varierer mye blant voksne flyktninger og innvandrere som kommer til landet. Noen har høy formell kompetanse, men møter på utfordringer med å få den godkjent. Andre har lav formell utdanning og klarer ikke å imøtekomme kravene det norske arbeidsliv stiller.

For at integreringen skal være vellykket, er det avgjørende at de nyankomne flyktningene og innvandrerne får nok og riktig kompetanse til å imøtekomme arbeidslivets krav:

  • Kvalifiseringstiltakene i introduksjonsprogrammet må tilpasses den enkelte og den kompetansen som etterspørres i arbeidsmarkedet. De som deltar i ordinært arbeid som en del av introduksjonsprogrammet har høyere sannsynlighet for å komme i arbeid eller utdanning, enn de som ikke har arbeid som en del av programmet. Les mer om arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet.
  • Forskning viser at fullføring av videregående opplæring er betydelig viktigere for tilknytningen til arbeidsmarkedet enn innvandrerbakgrunn. Deltakere som har behov for det, bør få grunnskoleopplæring eller videregående skole som en del av introduksjonsprogrammet. Les mer om skole og utdanning i introduksjonsprogrammet.
  • Alle deltakere bør få hjelp til å få vurdert hvorvidt utdanningen de har fra utlandet fyller kravene til å bli godkjent i Norge. IMDi anbefaler at programrådgivere gjennomfører e-læringskurs om godkjenning av utenlandsk utdanning.

Bedre resultater for kvinner

Det er store forskjeller mellom andel kvinner og menn som går over i arbeid eller utdanning etter introduksjonsprogram. For noen kvinner med lav utdanning og med store omsorgsoppgaver må kommunen legge ekstra til rette for at de skal kunne lykkes med programmet. Dette er noen momenter kommunen bør tenke på:

  • Legge til rette for at de kan delta på full tid
  • Legge til rette for språkpraksis og arbeidspraksis
  • Tilby kurs som kombinerer norskopplæring med yrkesrettet opplæring
  • Tilby grunnskoleopplæring i programtiden
  • Tilby dataopplæring
  • Legge til rette for deltakelse i leksegruppe
  • Sørge for oppfølging også i permisjonstiden