1. Kommunen skal gjøre et skriftlig vedtak om hvorvidt flyktninger og innvandrere har rett til introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller ingen av delene. Alle vedtaksmalene finnes i Nasjonalt introduksjonsregister og på siden vedtaksmaler.
 2. Introduksjonsprogram skal tilbys innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller etter at personen selv har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som har rett til introduksjonsprogram får dette tilbudet.
 3. Gratis opplæring i norsk- og samfunnskunnskap skal tilbys de som har rett på det innen tre måneder etter at personen har bedt om det.

  For de som har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2016 er det kommunens ansvar å initiere språkopplæringen. Det betyr at kommunen plikter å tilby denne gruppen opplæring senest innen tre måneder etter at deltakeren er folkeregistrert i kommunen. Dette omfatter også personer i målgruppa som bor i mottak i kommunen. 
 4. Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre norskprøver. I prøvereglementet finner du retningslinjer for hvordan kommunene skal gjennomføre prøven.
 5. Utstede deltakerbevis for introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

  Kommunene må utstede et deltakerbevis ved gjennomført eller avbrutt opplæring. Deltakerbeviset er dokumentasjon på tiltak og gjennomført opplæring.

  Dersom programmet avsluttes før tiden, bør det framgå av beviset hvorfor vedkommende sluttet og hvor stor del av programmet som ble gjennomført.

  I deltakerbeviset bør det spesifiseres hva slags type opplæring som er brukt i norskopplæringen. For opplæring i samfunnskunnskap, skal kommunen angi omfang og varighet, samt eventuelle tiltak og særlige kurs.

 6. Oppfølging av individuell plan

  Kommunen må sørge for at det opprettes en felles individuell plan for både norskopplæringen og introduksjonsprogrammet. Kommunen har det overordnede ansvar at tiltakene i planen følges og at planen tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom.

  Ved vesentlige endringer i planen skal det fattes nytt vedtak.

  Voksenopplæringen er ansvarlig for at opplæring i norsk og samfunnskunnskap utføres etter egen læreplan.

 7. Kommunen skal registrere en rekke opplysninger om den enkeltes deltakelse i Nasjonalt introduksjonsregister. Les mer om dette i NIR-forskriften.
 8. Veiledningsplikten for kommunene vil nå også omfatte det å informere personer i målgruppen for opplæring, at de må folkeregistrere seg så fort som mulig etter innvilget vedtak om opphold.
 9. Kommunen har plikt til å drive internkontroll av ordningen. Regjeringen har utarbeidet en veileder for kommunene for dette arbeidet. Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunene, og sørge for at de tilbyr deltakerne det de etter loven har rett på.

Regelverk