Hva sier introduksjonsloven?

Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år (introduksjonsloven § 5)


Forlengelse av introduksjonsprogram var den største klageårsaken fra 2012 til 2014. I den tidsperioden behandlet fylkesmannen 79 saker om dette. I 42 av sakene dreier det seg om forlengelse utover to år.

Særlige grunner ved et tredje år

I introduksjonsloven § 5 annet punktum er det hjemlet en mulighet for kommunene til å gi et tredje år med introduksjonsprogram. Vilkåret er at "særlige grunner taler for det", kommunene må således vurdere om det foreligger "særlige grunner".

I Fylkesmannens klagebehandling fra 2012-2014 tillegges følgende momenter vekt ved vurderingen av om særlige grunner foreligger:

  • deltakers motivasjon
  • deltakers innsats for å nå målene i den individuelle planen
  • deltakers fravær
  • deltakers mulighet til videre opplæring og kompetanseheving via andre kanaler enn introduksjonsprogram
  • Deltakers økonomiske forhold tillegges derimot ikke vekt.

For mer informasjon om forlengelse, se rundskriv til introduksjonsloven kap. 1 § 5.

Regelverk