Hva sier introduksjonsloven?

Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år (introduksjonsloven § 5)


Forlengelse av introduksjonsprogram er den største klageårsaken på introduksjonslovens område

Særlige grunner ved et tredje år

I introduksjonsloven § 5 annet punktum er det hjemlet en mulighet for kommunene til å gi et tredje år med introduksjonsprogram. Vilkåret er at "særlige grunner taler for det", kommunene må dermed vurdere om det foreligger "særlige grunner".

I fylkesmannens klagebehandling tillegges følgende momenter vekt:

  • deltakers motivasjon
  • deltakers innsats for å nå målene i den individuelle planen
  • deltakers fravær
  • deltakers mulighet til videre opplæring og kompetanseheving via andre kanaler enn introduksjonsprogram.
  • Deltakers økonomiske forhold tillegges derimot ikke vekt.

For mer informasjon om forlengelse, se rundskriv til introduksjonsloven kap. 1 § 5.

Regelverk