Hva er grunnleggende kvalifisering?

Med grunnleggende kvalifisering menes informasjon, kunnskaper og ferdigheter som gjør at nyankomne innvandrere kan fungere i ordinært arbeid og samfunnsliv, eller kan benytte seg av det ordinære utdannings- og opplæringstilbudet. Grunnleggende kvalifisering er omtalt i rundskrivet til introduksjonsloven kapittel 2, § 2.1.

 

Vurdering av behov for grunnleggende kvalifisering

Rundskriv til introduksjonsloven har ikke en opplisting av momentene for vurderingen av om en person har behov for grunnleggende kvalifisering, men klagebehandlingen på introduksjonsloven område viser at det er følgende momenter kommunene vektlegger i vurderingen av om en person er grunnleggende kvalifisert:

 • arbeid i Norge
 • tilbud om eller deltakelse i høyere utdanning
 • tidligere gjennomført høyere utdanning fra hjemlandet/utenfor Norge
 • personens norskkunnskaper
 • personens engelskkunnskaper
 • botid i Norge
 • gjennomførte kurs og tiltak, for eksempel: arbeidsmarkedskurs, språktrening, truckførerbevis, arbeidspraksis og helsefagarbeiderkurs

Momentene inngår i en helhetsvurdering, og det er ikke mulig å si hvor tungtveiende de ulike momentene er.

Personer som er i ordinært arbeid eller utdanning anses som hovedregel ikke for å ha behov for grunnleggende kvalifisering.

Ordinært arbeid

Det finnes ingen klar definisjon på hva som anses for å være ordinært arbeid og må vurderes i den enkelte sak. Det er likevel flere relevante momenter i en slik vurdering:

 • arbeidets varighet
 • arbeidets omfang
 • om personens kvalifikasjoner samsvarer med stillingen
 • utsiktene for videre tilpasning til yrkeslivet

Et sentralt moment i vurderingen er hvorvidt personen anses for å kunne delta i yrkeslivet på sikt og kunne forsørge seg gjennom arbeidet.

Ordinær utdannings- og opplæringstiltak

Begrensningen om at kun deler av videregående opplæring kan inngå i introduksjonsprogrammet, er fjernet. Det vil si at videregående opplæring på heltid kan inngå som en del av programmet fra høsten 2016.

Høyere utdanning på fulltid regnes som ordinær utdanning og kan ikke inngå i introduksjonsprogrammet. Innføringskurs eller språkurs for å fylle inntakskrav til senere utdanning, kan etter en individuell vurdering inngå i programmet.

Regelverk