Hva står i loven?

Kommunen kan stanse ordningen for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold, herunder om deltakeren har tilbud om høvelig arbeid (introduksjonsloven § 7)

Stans av introduksjonsprogram er den nest største klageårsaken på introduksjonslovens område

Når både deltaker og kommunen er enige om avslutningen, er det snakk om en avslutning av introduksjonsprogrammet, og ikke en stans. Det er bare i tilfeller hvor kommunen og deltaker ikke er enig, at kommunen skal fatte vedtak om stans av introduksjonsprogram.

Midlertidig eller permanent stans

Introduksjonsprogrammet kan stanses midlertidig eller permanent. En midlertidig stans kan vare i inntil tre måneder. Skal man stanse et program utover tre måneder, må man stanse programmet permanent.

Om et program skal stanses permanent eller midlertidig er en vurdering kommunen må ta i hvert enkelt tilfelle. Det er de samme forholdene som taler for både en permanent og en midlertidig stans. Om stansen gjøres midlertidig eller permanent vil avhenge av en konkret vurdering av forholdene og forholdenes grovhet.

Kommunene kan fatte vedtak om permanent stans uten at det tidligere har blitt fattet vedtak om midlertidig stans. Ved først å fatte vedtak om midlertidig stans, vil man gi deltakeren mulighet til å endre innstilling, slik at vedkommende kan fullføre introduksjonsprogrammet.

Årsaker til stans kan være:

  • ugyldig fravær
  • forhold ved deltaker, f.eks. deltakers atferd i undervisningssammenheng (truende atferd, oppførsel som er ødeleggende for læringsmiljøet)
  • uenigheter om den individuelle planen
  • kommunen anser personen for å blitt grunnleggende kvalifisert
  • deltaker har fått arbeid eller studieplass

Ugyldig fravær

Fravær er den vanligste årsaken til stans av introduksjonsprogram. For å stanse et program grunnet fravær, må fraværet være omfattende.

I vurderingen av om fraværet er omfattende, ser kommunen på hvor lenge deltakeren har vært med i programmet, progresjon i programmet og hvor hyppig fraværet har forekommet. Et moment i denne vurderingen er om fraværet i vesentlig grad overstiger 10 prosent av det totale timeantallet som er tildelt etter kommunens vedtak, jf. rundskriv til introduksjonsloven kap. 4 § 8.

For mer informasjon om stans av introduksjonsprogram, se rundskriv til introduksjonsloven del 2, kap. 2 § 7.

Regelverk