Bosettings- og integreringsprisen 2020

De seks nominerte kommunene er Asker, Gjøvik, Randaberg, Sunndal, Tromsø og Voss.

Sist oppdatert: 24. mars 2020

Avstemningen er nå avsluttet. De tre finalistene vil bli avslørt under Bosettingsuken 2020 (uke 46), og den endelige vinneren kåres ved ukeslutt. 

Dette er de nominerte:

Asker

Asker kommune har gjort en solid innsats med bosetting av flyktninger over tid. De har også vært en foregangskommune i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger. Askers integreringsarbeid er nyskapende, og kommunen utvikler blant annet nye modeller og metoder for kvalifisering av flyktninger uten formell kompetanse. Systuen på IKEA Slependen, som åpnet høsten 2017, er eksempel på et innovativt partnerskap med lokalt næringsliv som skaper nye arbeidsplasser. Asker gir også flyktninger uten grunnskole tilbud om en alternativ vei til fagbrev, i samarbeid med NAV og Folkeuniversitet i Asker.

Gjøvik

Gjøvik kommune har vært svært fleksibel i bosettingsarbeidet. Kommunen har blant annet tatt imot mange personer med helseutfordringer, og jobber aktivt med utvikling av gode og nye prosjekter for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet. Et av tiltakene er Globus kafè, som er en internasjonal kafè drevet av innvandrerkvinner fra mange ulike nasjonaliteter. Tiltaket har gode resultater for overgangen til arbeid blant deltakerne, gjennom flere år. Gjøvik kommune har også en flerkulturell barnehage som satser på gode relasjoner med barnas familier og prioriterer hjemmebesøk før barnehagestart.

Randaberg

Randaberg kommune har bosatt flyktninger i mange år, og tenker stadig nytt om kvalifisering av innvandrere. Kommunen ser bosetting og integrering i sammenheng og har et godt arbeidsrettet introduksjonsprogram der flyktninger kan prøve seg i arbeidslivet. Kommunen tilbyr kombinert løp med norsk og arbeidstrening, med tett oppfølging av deltaker og praksisplass i samarbeid med næringslivet. Randaberg kommune startet et nytt prosjekt i samarbeid med IKEA og Scandic Hotel høsten 2019. Prosjektet har som formål å bygge på og utvikle deltakernes eksisterende kompetanse etter arbeidsgivers og arbeidsmarkedets behov.

Sunndal

Sunndal kommune har i en årrekke vist et stort engasjement ved bosetting av flyktninger. Kommunen har en bevisst praksis med å innvilge startlån, noe som bidrar til en god gjennomstrømning og letter bosettingsarbeidet for kommunen. Kvalifiseringsstrategien til Sunndal kommune har skapt gode resultater og følger to hovedlinjer, – arbeidsrettet introløp og utdanningsrettet introløp. To eksempler på noen av tiltakene er praksisplasser til de som ikke følger utdanningslinjen, og formalisert tilbud til kvinner i permisjonsperioder. Både bosettings-, mottaks- og kvalifiseringsarbeidet har alltid vært godt forankret i kommunens politiske og administrative ledelse. Dette har gitt mange effektiviseringsgevinster og gode muligheter for faglig utvikling.

Tromsø

Tromsø kommune har, takket være utstrakt samarbeid mellom etater i kommunen, bosatt mange flyktninger med omfattende oppfølgingsbehov. Innstillingen blant ansatte i Tromsø kommune er at det alltid finnes gode løsninger for å ta imot og integrere flyktninger og innvandrere, uansett hvilke oppfølgingsbehov den enkelte har. Tromsø kommune jobber blant annet aktivt for at innvandrerorganisasjoner skal samarbeide med andre frivillige organisasjoner slik at de kan gjennomføre tiltak sammen. Kommunen satser på å skape gode fellesskap og sterke bånd mellom alle aktørene i kommunen, frivilligheten, næringslivet, lokalsamfunnet og nye borgere i Tromsø.

Voss

Voss kommune har gjort en betydelig innsats med bosetting av flyktninger over tid. Kommunen har utarbeidet en modell spesielt for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn i introduksjonsprogrammet. Samarbeidspartneren er blant annet hotell Scandic Voss, som åpnet på nyåret i 2020. På den ene siden handler samarbeidet om å dekke behovet for arbeidskraft i kommunen, og på den andre siden at fagopplæringen flyktningene mottar også skjer i praksis med morsmålsstøtte. Morsmålsstøttet undervisning for flyktninger med lite eller ingen skolebakgrunn kan gi positive effekter på deltakernes læring, motivasjon og klassemiljø.

Fant du det du lette etter?