Sunndal kommune har vist stort engasjement når det gjelder bosetting av flykninger i en årrekke. Kommunen har en bevisst praksis med å innvilge startlån, noe som bidrar til en god gjennomstrømning og letter bosettingsarbeidet for kommunen. Kvalifiseringsstrategien til Sunndal kommune har skap gode resultater og følger to hovedlinjer, – arbeidsrettet introløp og utdanningsrettet introløp. To eksempler på noen av tiltakene som er i igangsatt er praksisplasser til de som ikke følger utdanningslinjen, og formalisert tilbud til kvinner i permisjonsperioder. Både bosettings-, mottaks- og kvalifiseringsarbeidet har alltid vært godt forankret i kommunens politiske og administrative ledelse. Dette har gitt mange effektiviseringsgevinster og gode muligheter for faglig utvikling.

Stem på Randaberg