Hvem får årets bosettings- og integreringspris?

Bodø, Haugesund, Kinn, Rælingen og Vennesla er nominerte kommuner for arbeid frem til 2022 og konkurrerer om å vinne prisen. Prisen deles ut på IMDis årskonferanse 17. november i Oslo.

Sist oppdatert: 17. november 2022

Bosettings- og integreringsprisen skal gå til en kommune som har utmerket seg spesielt på bosettings- og integreringsfeltet, og prisen skal speile det gode arbeidet som har blitt lagt ned fram til 2022. På denne siden kan du se en presentasjon av de nominerte kommunene og stemme på den kommunen som du mener bør få prisen! Stemmingen er nå avsluttet. 

 

Kinn kommune fikk årets Bosettings- og integreringsprisen 

 

Vinneren kåres ut fra en samlet vurdering, der både publikums stemmegivning og faglige vurderinger inngår.  

Bodø

Bodø kommune beskriver seg selv som en «JA-kommune», som i nærmere 40 år har bosatt flyktninger. Bystyret har i alle år bosatt det antall flyktninger som IMDi har anmodet om og bosetting av flyktninger er tverrpolitisk forankret og en naturlig del av kommunens tjenesteapparat. Bodø mener det er den daglige jobbingen - med systematisk, tett og tilpasset oppfølging av den enkelte deltaker, som fører til gode resultater i introduksjonsprogrammet. Bodø fungerer ofte som en fagressurs for andre etater, og andre kommuner i regionen, som ikke har like bred og lang erfaring som dem med flyktningarbeid. Velkommen til Bodø!

 

 

Haugesund  

Haugesund kommune har et godt faglig forankret bosettingsarbeid og kommunen har de senere årene primært bosatt overføringsflyktninger. Kommunen beskriver en fyktningtjeneste som har opparbeidet et tett samarbeid med frivilligheten og har helhetlig integrering i fokus. Haugesund legger vekt på tett og individuell oppfølging av bosatte flyktninger, kombinert med oppdatert kompetanse og nettverk hos veilederne og et godt etablert samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere. Kommunen kan dermed over tid vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet. Haugesund kommune ønsker å understreke at gjennom introduksjonsprogrammet og i prosessen mot den enkeltes mål, er det flyktningen selv som gjør jobben. Velkommen til Haugesund!  

 

Kinn

Kinn kommune har fokus på kunnskap, innovasjon, samarbeid og brukermedvirkning i bosettingsarbeidet. Kommunen beskriver organiseringen av flyktningarbeidet som fleksibelt og proaktivt. Differensierte tilbud tilpasset flyktningenes medbrakte kompetanse, ressurser, interesser, helse og privatsituasjon ligges til grunn for skreddersydde og målrettede kvalifiseringsløp. Kinn er særlig stolte av kvalifiseringsmodellen REKSAM som er utviklet i samarbeid med NorTekstil. Målet med modellen å kvalifisere deltakere med svake norskkunnskaper og lite medbrakt kompetanse til arbeid, og så langt er 11 deltakere i lønnet arbeid. Velkommen til Kinn!  

 

Rælingen

Rælingen kommune har jobbet målrettet og langsiktig med bosetting av flyktninger og oppnådd gode resultater i introduksjonsprogrammet over flere år. Kommunen beskriver en lav terskel mellom flyktninger, politikere og administrasjon. Relasjonsbygging og tilgjengelighet er en rød tråd i arbeidet, og oppskriften for å lykkes med målsetting om jobb eller utdanning er å jobbe med hele mennesket. Kommunen startet tidlig arbeidet med å utvikle «Fra Leie til Eie» og mange av de bosatte flyktningene har siden 2005 kjøpt egen bolig med startlån etter at de har kommet i arbeid. Velkommen til Rælingen!

 

 

Vennesla

Vennesla kommune har politisk vilje til å bosette det antallet flyktninger som er anmodet. Kommunen har en egen bosettingskoordinator som har tett samarbeid med berørte enheter i kommunen, og kommunen fremhever at bygda har sterke frivillige organisasjoner med mange gode tiltak for flyktninger. Kommunen kan vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet, der mange deltakere har gått over til videregående utdanning. Vennesla fremhever sitt gode samarbeid mellom flyktning, voksenopplæring og NAV; et samarbeid som har ført til ordinært arbeid for deltakere i introduksjonsprogrammet med lite norskkunnskaper og små muligheter for å skaffe jobb uten tett og tilrettelagt oppfølging. Velkommen til Vennesla!    

 

 

Se mer om:  Bosettings- og integreringsprisen 

Om Bosettings- og integreringsprisen

Denne høythengende prisen er blitt delt ut årlig siden 2019 og er en pris til kommuner som har fremhevet seg med sitt bosettings- og integreringsarbeid det foregående året. 

Kriteriene som årets vinnerkommune må innfri, er som følger:

  • Kommunen kan vise til gode resultater i introduksjonsprogrammet, og resultatene skal ses i sammenheng med antall og sammensetningen av deltakere i program. Som et inngangskriterium må kommunen ha en måloppnåelse på minimum 50 prosent direkte etter avsluttet program og ett år etter avsluttet program.
  • Kommunen har vist ekstraordinært engasjement og fleksibilitet i bosettingsarbeidet, jobber strukturert og planmessig med treffsikker bosetting. Dette innebærer blant annet at kommunen har vedtatt å bosette i tråd med myndighetenes anmodning. 
  • Kommunen jobber aktivt med utvikling av gode og nye prosjekter for å fremme bosettings- og integreringsarbeidet, eksempelvis gjennom ekstraordinær innsats, fleksibilitet eller innovativ tilnærming i sin oppgavegjennomføring. 
  • Kommunen har fokus på individuell differensiering av introduksjonsprogrammet og/eller kvalifisering som bidrar til formell kompetanse.   

Les mer om fjorårets prosess, og se promoteringsvideoene av de seks beste kommunene i 2021

bosettings-og-integreringsprisen2021.jpgLørenskog kommune vant prisen i 2021: Fra venstre: Ragnhild Bergheim, ordfører i Lørenskog kommune, Nancy Charlotte Porsanger Anti, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet, og IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn. Foto: Filip Agnihotri/Fieldwork.

 

Hvem får årets bosettings- og integreringspris?

Vinneren av årets Bosettings- og integreringspris annonseres og deles ut under  IMDis årskonferanse 2022 - Sammen om integrering  17. november 2022.

 

 

Fant du det du lette etter?