Oppmoding om busetting for 2023

IMDi ba alle kommunar om å ta imot til saman 38 000 flyktningar i 2023 i den opphavelege oppmodninga som vart sendt hausten 2022, og i justert oppmodning som vart sendt våren 2023.

Sist oppdatert: 10. november 2023

I den opphavlege oppmodinga, som vart sendt hausten 2022, ba IMDI alle kommunar om å ta imot til saman 35 000 flyktningar i 2023. Av desse var 34 kommunar oppmoda om å busette til saman 330 einslege mindreårige flyktningar.

Prognosane over busettingsbehovet har auka sidan i fjor haust. Det vart naudsynt å auke talet på busettingsplassar. IMDi sendte difor ei justert oppmoding til mange kommunar om å busette til saman 38 000 flyktningar i 2023.

Fristen for kommunane å gje tilbakemelding var 31.08.2023.

Status over talet på vedtak, nasjonalt og på kommunenivå (Bosettingstall 2023) 

Oppmodinga legg til grunn at det høge busettingsnivået i 2022 vert vidareført i 2023, og behovet for busetting av 38 000 flyktningar gjeld for heile året. Flyktningane kjem både frå Ukraina og frå andre konfliktområde. 

Oppmodinga legg til grunn at det høge busettingsnivået i 2022 vert vidareført i 2023, og behovet for busetting av 38 000 flyktningar gjeld for heile året. Flyktningane kjem både frå Ukraina og frå andre konfliktområde. 

Situasjonen internasjonalt kan endre seg gjennom året. Usikkerheita er fyrst og fremst knytt til framtidige innkomstar av flyktningar frå Ukraina. Det betyr at det endelege behovet for busetting i 2023 kan verte høgare eller lågare enn det vi har kjennskap til no.  

Alle norske kommunar vert oppmoda om å busette flyktningar i 2023, slik som i 2022. Fordelinga av busettingsbehovet per kommune er fastsett av IMDi, i samråd med kommunanes sentralforbund (KS), og etter tilråding frå fylkeskommunen. 

Det er venta at det framleis vil vere særleg kvinner, barn og eldre flyktningar frå Ukraina som vil kome til Noreg. Det betyr at kommunale tenester retta mot desse gruppene må ha tilstrekkeleg kapasitet – til dømes bustader, skule- og barnehageplassar og helsetenester, samt introduksjonsprogram. 

Fordeling av talet på plassar i kommunane

Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastset som regel kriteria for oppmoding om busetting. Desse kriteria legg føringar for fordeling av talet på plassar på kommunenivå. Departementet har fastsett justerte kriterium for oppmoding for 2023, der det leggast størst vekt på kommunanes kapasitet til å busette flyktningar og erfaringane frå busettingsarbeidet i 2022.   

Følgjande kriterium vert lagt til grunn: 

 • Busetting av flyktningar skal vere styrt og spreidd 
 • Busetting av flyktningar skal vere treffsikker 

Det skal tas omsyn til tenestetilbodet, særleg for barn og unge, og moglegheit for arbeid og utdanning i regionen.   

 • Busetting av flyktningar skal skje raskt 

Det sjåast hen til kommunane sin kapasitet til å rask  opp- og nedbygging av tenester. Det skal sjåast hen til om kommunane busett flyktningar raskt etter at avtale om busetting er inngått.  

Det skal leggast størst vekt på kommunane sin kapasitet og tenestetilbodet i regionen. Det skal tas utgangspunkt i fordelinga av måltal frå mars 2022, og erfaringar frå busettingsarbeidet same år. 

Oppmodingsbrev til kommunane vart sendt ut 25. november 2022. 

Alle oppmodingstal på kommunenivå

Alle oppmodingstal på kommunenivå 

 

Kommunenavn Kommunenr. Fylke Anmodningstall 2023 Hvorav enslige mindreårige - totalt Hvorav enslige mindreårige under 15 år  Hvorav enslige mindreårige mellom 15 og 18 år 
Oslo 301 Oslo 2000 41 4 37
Eigersund 1101 Rogaland 170 0 0 0
Stavanger 1103 Rogaland 770 11 4 7
Haugesund 1106 Rogaland 310 0 0 0
Sandnes 1108 Rogaland 370 0 0 0
Sokndal 1111 Rogaland 60 0 0 0
Lund 1112 Rogaland 60 0 0 0
Bjerkreim 1114 Rogaland 80 0 0 0
1119 Rogaland 170 0 0 0
Klepp 1120 Rogaland 170 0 0 0
Time 1121 Rogaland 170 0 0 0
Gjesdal 1122 Rogaland 170 0 0 0
Sola 1124 Rogaland 120 0 0 0
Randaberg 1127 Rogaland 160 0 0 0
Strand 1130 Rogaland 170 0 0 0
Hjelmeland 1133 Rogaland 60 0 0 0
Suldal 1134 Rogaland 90 0 0 0
Sauda 1135 Rogaland 90 0 0 0
Kvitsøy 1144 Rogaland 20 0 0 0
Bokn 1145 Rogaland 20 0 0 0
Tysvær 1146 Rogaland 160 0 0 0
Karmøy 1149 Rogaland 280 0 0 0
Utsira 1151 Rogaland 30 0 0 0
Vindafjord 1160 Rogaland 60 0 0 0
Kristiansund 1505 Møre og Romsdal 180 0 0 0
Molde 1506 Møre og Romsdal 320 0 0 0
Ålesund 1507 Møre og Romsdal 400 9 4 5
Vanylven 1511 Møre og Romsdal 30 0 0 0
Sande 1514 Møre og Romsdal 20 0 0 0
Herøy (M. og R.) 1515 Møre og Romsdal 90 0 0 0
Ulstein 1516 Møre og Romsdal 125 0 0 0
Hareid 1517 Møre og Romsdal 90 0 0 0
Ørsta 1520 Møre og Romsdal 140 0 0 0
Stranda 1525 Møre og Romsdal 30 0 0 0
Sykkylven 1528 Møre og Romsdal 110 0 0 0
Sula 1531 Møre og Romsdal 60 0 0 0
Giske 1532 Møre og Romsdal 50 0 0 0
Vestnes 1535 Møre og Romsdal 130 0 0 0
Rauma 1539 Møre og Romsdal 60 0 0 0
Aukra 1547 Møre og Romsdal 120 0 0 0
Averøy 1554 Møre og Romsdal 90 0 0 0
Gjemnes 1557 Møre og Romsdal 20 0 0 0
Tingvoll 1560 Møre og Romsdal 50 0 0 0
Sunndal 1563 Møre og Romsdal 180 0 0 0
Surnadal 1566 Møre og Romsdal 90 0 0 0
Smøla 1573 Møre og Romsdal 30 0 0 0
Aure 1576 Møre og Romsdal 50 0 0 0
Volda 1577 Møre og Romsdal 140 6 0 6
Fjord 1578 Møre og Romsdal 20 0 0 0
Hustadvika 1579 Møre og Romsdal 130 0 0 0
Bodø 1804 Nordland 280 0 0 0
Narvik 1806 Nordland 150 0 0 0
Bindal 1811 Nordland 10 0 0 0
Sømna 1812 Nordland 60 0 0 0
Brønnøy 1813 Nordland 70 0 0 0
Vega 1815 Nordland 50 0 0 0
Vevelstad 1816 Nordland 20 0 0 0
Herøy (Nordl.) 1818 Nordland 40 0 0 0
Alstahaug 1820 Nordland 150 9 4 5
Leirfjord 1822 Nordland 50 0 0 0
Vefsn 1824 Nordland 140 0 0 0
Grane 1825 Nordland 30 0 0 0
Hattfjelldal 1826 Nordland 30 0 0 0
Dønna 1827 Nordland 40 0 0 0
Nesna 1828 Nordland 60 0 0 0
Hemnes 1832 Nordland 60 0 0 0
Rana 1833 Nordland 160 0 0 0
Lurøy 1834 Nordland 15 0 0 0
Træna 1835 Nordland 10 0 0 0
Rødøy 1836 Nordland 30 0 0 0
Meløy 1837 Nordland 45 0 0 0
Gildeskål 1838 Nordland 40 0 0 0
Beiarn 1839 Nordland 40 0 0 0
Saltdal 1840 Nordland 70 0 0 0
Fauske-Fuossko 1841 Nordland 40 0 0 0
Sørfold 1845 Nordland 30 0 0 0
Steigen 1848 Nordland 40 0 0 0
Lødingen 1851 Nordland 30 0 0 0
Evenes 1853 Nordland 15 0 0 0
Røst 1856 Nordland 10 0 0 0
Værøy 1857 Nordland 20 0 0 0
Flakstad 1859 Nordland 20 0 0 0
Vestvågøy 1860 Nordland 130 0 0 0
Vågan 1865 Nordland 130 0 0 0
Hadsel 1866 Nordland 130 0 0 0
1867 Nordland 40 0 0 0
Øksnes 1868 Nordland 70 0 0 0
Sortland 1870 Nordland 190 0 0 0
Andøy 1871 Nordland 60 0 0 0
Moskenes 1874 Nordland 10 0 0 0
Hamarøy 1875 Nordland 50 0 0 0
Halden 3001 Viken 110 0 0 0
Moss 3002 Viken 250 9 4 5
Sarpsborg 3003 Viken 110 7 4 3
Fredrikstad 3004 Viken 240 9 4 5
Drammen 3005 Viken 360 6 0 6
Kongsberg 3006 Viken 180 0 0 0
Ringerike 3007 Viken 160 0 0 0
Hvaler 3011 Viken 30 0 0 0
Aremark 3012 Viken 20 0 0 0
Marker 3013 Viken 20 0 0 0
Indre Østfold 3014 Viken 220 0 0 0
Skiptvet 3015 Viken 40 0 0 0
Rakkestad 3016 Viken 40 0 0 0
Råde 3017 Viken 35 0 0 0
Våler (Østf.) 3018 Viken 30 0 0 0
Vestby 3019 Viken 130 0 0 0
Nordre Follo 3020 Viken 280 6 2 4
Ås 3021 Viken 140 0 0 0
Frogn 3022 Viken 120 0 0 0
Nesodden 3023 Viken 130 0 0 0
Bærum 3024 Viken 390 7 2 5
Asker 3025 Viken 360 16 4 12
Aurskog-Høland 3026 Viken 120 0 0 0
Rælingen 3027 Viken 120 0 0 0
Enebakk 3028 Viken 40 0 0 0
Lørenskog 3029 Viken 240 0 0 0
Lillestrøm 3030 Viken 310 9 5 4
Nittedal 3031 Viken 170 0 0 0
Gjerdrum 3032 Viken 40 0 0 0
Ullensaker 3033 Viken 230 0 0 0
Nes (Ak.) 3034 Viken 110 0 0 0
Eidsvoll 3035 Viken 150 0 0 0
Nannestad 3036 Viken 70 0 0 0
Hurdal 3037 Viken 40 0 0 0
Hole 3038 Viken 40 0 0 0
Flå 3039 Viken 20 0 0 0
Nesbyen 3040 Viken 30 0 0 0
Gol 3041 Viken 60 0 0 0
Hemsedal 3042 Viken 30 0 0 0
Ål 3043 Viken 70 0 0 0
Hol 3044 Viken 60 0 0 0
Sigdal 3045 Viken 40 0 0 0
Krødsherad 3046 Viken 30 0 0 0
Modum 3047 Viken 80 0 0 0
Øvre Eiker 3048 Viken 130 0 0 0
Lier 3049 Viken 130 0 0 0
Flesberg 3050 Viken 50 0 0 0
Rollag 3051 Viken 20 0 0 0
Nore og Uvdal 3052 Viken 30 0 0 0
Jevnaker 3053 Viken 60 0 0 0
Lunner 3054 Viken 60 0 0 0
Kongsvinger 3401 Innlandet 120 0 0 0
Hamar 3403 Innlandet 180 0 0 0
Lillehammer 3405 Innlandet 160 7 4 3
Gjøvik 3407 Innlandet 160 7 2 5
Ringsaker 3411 Innlandet 160 0 0 0
Løten 3412 Innlandet 70 0 0 0
Stange 3413 Innlandet 200 0 0 0
Nord-Odal 3414 Innlandet 20 0 0 0
Sør-Odal 3415 Innlandet 40 0 0 0
Eidskog 3416 Innlandet 40 0 0 0
Grue 3417 Innlandet 30 0 0 0
Åsnes 3418 Innlandet 40 0 0 0
Våler (Hedm.) 3419 Innlandet 35 0 0 0
Elverum 3420 Innlandet 100 7 4 3
Trysil 3421 Innlandet 55 0 0 0
Åmot 3422 Innlandet 35 0 0 0
Stor-Elvdal 3423 Innlandet 20 0 0 0
Rendalen 3424 Innlandet 40 0 0 0
Engerdal 3425 Innlandet 30 0 0 0
Tolga 3426 Innlandet 35 0 0 0
Tynset 3427 Innlandet 80 0 0 0
Alvdal 3428 Innlandet 45 0 0 0
Folldal 3429 Innlandet 25 0 0 0
Os 3430 Innlandet 25 0 0 0
Dovre 3431 Innlandet 50 0 0 0
Lesja 3432 Innlandet 25 0 0 0
Skjåk 3433 Innlandet 20 0 0 0
Lom 3434 Innlandet 20 0 0 0
Vågå 3435 Innlandet 50 0 0 0
Nord-Fron 3436 Innlandet 70 0 0 0
Sel 3437 Innlandet 40 0 0 0
Sør-Fron 3438 Innlandet 40 0 0 0
Ringebu 3439 Innlandet 70 0 0 0
Øyer 3440 Innlandet 50 0 0 0
Gausdal 3441 Innlandet 20 0 0 0
Østre Toten 3442 Innlandet 70 0 0 0
Vestre Toten 3443 Innlandet 70 0 0 0
Gran 3446 Innlandet 120 0 0 0
Søndre Land 3447 Innlandet 70 0 0 0
Nordre Land 3448 Innlandet 70 0 0 0
Sør-Aurdal 3449 Innlandet 15 0 0 0
Etnedal 3450 Innlandet 10 0 0 0
Nord-Aurdal 3451 Innlandet 50 0 0 0
Vestre Slidre 3452 Innlandet 20 0 0 0
Øystre Slidre 3453 Innlandet 60 0 0 0
Vang 3454 Innlandet 20 0 0 0
Horten 3801 Vestfold og Telemark 120 8 4 4
Holmestrand 3802 Vestfold og Telemark 45 0 0 0
Tønsberg 3803 Vestfold og Telemark 240 0 0 0
Sandefjord 3804 Vestfold og Telemark 230 0 0 0
Larvik 3805 Vestfold og Telemark 200 8 4 4
Porsgrunn 3806 Vestfold og Telemark 110 8 5 3
Skien 3807 Vestfold og Telemark 190 7 0 7
Notodden 3808 Vestfold og Telemark 110 0 0 0
Færder 3811 Vestfold og Telemark 110 8 2 6
Siljan 3812 Vestfold og Telemark 15 0 0 0
Bamble 3813 Vestfold og Telemark 110 0 0 0
Kragerø 3814 Vestfold og Telemark 90 0 0 0
Drangedal 3815 Vestfold og Telemark 60 0 0 0
Nome 3816 Vestfold og Telemark 60 0 0 0
Midt-Telemark 3817 Vestfold og Telemark 110 0 0 0
Tinn 3818 Vestfold og Telemark 20 0 0 0
Hjartdal 3819 Vestfold og Telemark 40 0 0 0
Seljord 3820 Vestfold og Telemark 60 0 0 0
Kviteseid 3821 Vestfold og Telemark 30 0 0 0
Nissedal 3822 Vestfold og Telemark 30 0 0 0
Fyresdal 3823 Vestfold og Telemark 30 0 0 0
Tokke 3824 Vestfold og Telemark 70 0 0 0
Vinje 3825 Vestfold og Telemark 55 0 0 0
Risør 4201 Agder 70 0 0 0
Grimstad 4202 Agder 180 0 0 0
Arendal 4203 Agder 240 9 2 7
Kristiansand 4204 Agder 530 9 4 5
Lindesnes 4205 Agder 180 0 0 0
Farsund 4206 Agder 70 0 0 0
Flekkefjord 4207 Agder 150 0 0 0
Gjerstad 4211 Agder 30 0 0 0
Vegårshei 4212 Agder 35 0 0 0
Tvedestrand 4213 Agder 70 0 0 0
Froland 4214 Agder 60 0 0 0
Lillesand 4215 Agder 110 0 0 0
Birkenes 4216 Agder 60 0 0 0
Åmli 4217 Agder 20 0 0 0
Iveland 4218 Agder 20 0 0 0
Evje og Hornnes 4219 Agder 55 0 0 0
Bygland 4220 Agder 30 0 0 0
Valle 4221 Agder 20 0 0 0
Bykle 4222 Agder 30 0 0 0
Vennesla 4223 Agder 130 0 0 0
Åseral 4224 Agder 30 0 0 0
Lyngdal 4225 Agder 70 2 2 0
Hægebostad 4226 Agder 30 0 0 0
Kvinesdal 4227 Agder 85 0 0 0
Sirdal 4228 Agder 30 0 0 0
Bergen 4601 Vestland 1000 19 5 14
Kinn 4602 Vestland 190 0 0 0
Etne 4611 Vestland 10 0 0 0
Sveio 4612 Vestland 30 0 0 0
Bømlo 4613 Vestland 140 0 0 0
Stord 4614 Vestland 170 0 0 0
Fitjar 4615 Vestland 30 0 0 0
Tysnes 4616 Vestland 20 0 0 0
Kvinnherad 4617 Vestland 70 0 0 0
Ullensvang 4618 Vestland 170 6 4 2
Eidfjord 4619 Vestland 20 0 0 0
Ulvik 4620 Vestland 30 0 0 0
Voss 4621 Vestland 170 2 2 0
Kvam 4622 Vestland 90 0 0 0
Samnanger 4623 Vestland 30 0 0 0
Bjørnafjorden 4624 Vestland 170 0 0 0
Austevoll 4625 Vestland 60 0 0 0
Øygarden 4626 Vestland 200 9 3 6
Askøy 4627 Vestland 190 7 2 5
Vaksdal 4628 Vestland 40 0 0 0
Modalen 4629 Vestland 20 0 0 0
Osterøy 4630 Vestland 60 0 0 0
Alver 4631 Vestland 180 0 0 0
Austrheim 4632 Vestland 20 0 0 0
Fedje 4633 Vestland 30 0 0 0
Masfjorden 4634 Vestland 50 0 0 0
Gulen 4635 Vestland 30 0 0 0
Solund 4636 Vestland 20 0 0 0
Hyllestad 4637 Vestland 30 0 0 0
Høyanger 4638 Vestland 30 0 0 0
Vik 4639 Vestland 30 0 0 0
Sogndal 4640 Vestland 140 0 0 0
Aurland 4641 Vestland 15 0 0 0
Lærdal 4642 Vestland 50 0 0 0
Årdal 4643 Vestland 50 0 0 0
Luster 4644 Vestland 90 0 0 0
Askvoll 4645 Vestland 60 0 0 0
Fjaler 4646 Vestland 50 0 0 0
Sunnfjord 4647 Vestland 160 0 0 0
Bremanger 4648 Vestland 20 0 0 0
Stad 4649 Vestland 140 0 0 0
Gloppen 4650 Vestland 70 0 0 0
Stryn 4651 Vestland 80 0 0 0
Trondheim 5001 Trøndelag 730 31 6 25
Steinkjer 5006 Trøndelag 200 0 0 0
Namsos 5007 Trøndelag 100 0 0 0
Frøya 5014 Trøndelag 80 0 0 0
Osen 5020 Trøndelag 10 0 0 0
Oppdal 5021 Trøndelag 130 0 0 0
Rennebu 5022 Trøndelag 60 0 0 0
Røros 5025 Trøndelag 100 0 0 0
Holtålen 5026 Trøndelag 35 0 0 0
Midtre Gauldal 5027 Trøndelag 120 0 0 0
Melhus 5028 Trøndelag 130 0 0 0
Skaun 5029 Trøndelag 70 0 0 0
Malvik 5031 Trøndelag 120 0 0 0
Selbu 5032 Trøndelag 20 0 0 0
Tydal 5033 Trøndelag 20 0 0 0
Meråker 5034 Trøndelag 50 0 0 0
Stjørdal 5035 Trøndelag 180 0 0 0
Frosta 5036 Trøndelag 20 0 0 0
Levanger 5037 Trøndelag 180 8 4 4
Verdal 5038 Trøndelag 160 0 0 0
Snåase-Snåsa 5041 Trøndelag 20 0 0 0
Lierne 5042 Trøndelag 20 0 0 0
Raarvihke - Røyrvik 5043 Trøndelag 10 0 0 0
Namsskogan 5044 Trøndelag 30 0 0 0
Grong 5045 Trøndelag 50 0 0 0
Høylandet 5046 Trøndelag 50 0 0 0
Overhalla 5047 Trøndelag 90 0 0 0
Flatanger 5049 Trøndelag 20 0 0 0
Leka 5052 Trøndelag 20 0 0 0
Inderøy 5053 Trøndelag 100 0 0 0
Indre Fosen 5054 Trøndelag 130 0 0 0
Heim 5055 Trøndelag 110 0 0 0
Hitra 5056 Trøndelag 50 0 0 0
Ørland 5057 Trøndelag 60 0 0 0
Åfjord 5058 Trøndelag 60 0 0 0
Orkland 5059 Trøndelag 130 0 0 0
Nærøysund 5060 Trøndelag 140 0 0 0
Rindal 5061 Trøndelag 15 0 0 0
Tromsø 5401 Troms og Finnmark 580 8 0 8
Harstad 5402 Troms og Finnmark 210 0 0 0
Alta 5403 Troms og Finnmark 200 5 0 5
Vardø 5404 Troms og Finnmark 40 0 0 0
Vadsø 5405 Troms og Finnmark 120 0 0 0
Hammerfest 5406 Troms og Finnmark 200 0 0 0
Kvæfjord 5411 Troms og Finnmark 25 0 0 0
Tjeldsund 5412 Troms og Finnmark 30 0 0 0
Ibestad 5413 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Gratangen 5414 Troms og Finnmark 10 0 0 0
Loabák - Lavangen 5415 Troms og Finnmark 40 0 0 0
Bardu 5416 Troms og Finnmark 90 0 0 0
Salangen 5417 Troms og Finnmark 70 10 0 10
Målselv 5418 Troms og Finnmark 65 0 0 0
Sørreisa 5419 Troms og Finnmark 70 0 0 0
Dyrøy 5420 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Senja 5421 Troms og Finnmark 200 0 0 0
Balsfjord 5422 Troms og Finnmark 70 0 0 0
Karlsøy 5423 Troms og Finnmark 40 0 0 0
Lyngen 5424 Troms og Finnmark 30 0 0 0
Storfjord-Omasvuotna-Omasvuono 5425 Troms og Finnmark 10 0 0 0
Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono 5426 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Skjervøy 5427 Troms og Finnmark 45 0 0 0
Nordreisa 5428 Troms og Finnmark 60 0 0 0
Kvænangen 5429 Troms og Finnmark 30 0 0 0
Guovdageaidnu-Kautokeino 5430 Troms og Finnmark 10 0 0 0
Loppa 5432 Troms og Finnmark 10 0 0 0
Hasvik 5433 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Måsøy 5434 Troms og Finnmark 10 0 0 0
Nordkapp 5435 Troms og Finnmark 30 0 0 0
Porsanger-Porsá?gu-Porsanki  5436 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Kárášjohka-Karasjok 5437 Troms og Finnmark 10 0 0 0
Lebesby 5438 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Gamvik 5439 Troms og Finnmark 10 0 0 0
Berlevåg 5440 Troms og Finnmark 50 0 0 0
Deatnu-Tana 5441 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Unjárga-Nesseby 5442 Troms og Finnmark 50 0 0 0
Båtsfjord 5443 Troms og Finnmark 20 0 0 0
Sør-Varanger 5444 Troms og Finnmark 150 0 0 0
      35000 330 100 230

Korleis vert oppmodingstalet fastsett? 

Kor mange flyktningar IMDi ber den enkelte kommune ta imot kvart år er basert på eit framtidig behov for busetting. Det er Nasjonalt utval for busetting som fastsett dette behovet på bakgrunn av: 

 • prognosar over talet på asylsøkjarar til Noreg 
 • prognosar over talet på innvilga asylsøknadar 
 • prognosar over talet på overføringsflyktningar 

Kva tyder oppmodingstalet? 

I oppmodinga ber IMDi den einskilde kommune busette eit konkret tal på flyktningar.  

 • Oppmodinga skil ikkje mellom flyktningar frå ulike nasjonalitetar. 
 • Oppmodinga skil ikkje mellom flyktningar som vert busett frå mottak, alternativ mottaksplassering eller privatbuande flyktningar i Noreg eller overføringsflyktningar som kjem direkte til kommunen frå utlandet, sidan desse gruppene skal møte same tilbod i kommunen.  
 • Talet på einslege mindreårige flyktningar er spesifisert fordi busetting av denne gruppa forutset eit tilpassa apparat i kommunane. Det gjeld berre for dei einslege mindreårige som kjem åleine utan følgje av slekt og vener. Prognosane for busetting for einslege mindreårige som kjem åleine er minst 330 personar for 2023. I tillegg kjem einslege mindreårige som kjem i fylgje med slekt eller vener. Dei busettast som hovudregel med dei vaksenpersonane som dei kjem saman med, og inngår difor ikkje i oppmodningstalet for einslege mindreårige.  
 • Familiemedlem til flyktningar som får familieinnvandringsløyve vert som regel ikkje busett med offentleg hjelp og inngår difor ikkje i oppmodinga.  

Kva skal kommunen gjere? 

På bakgrunn av IMDi si oppmoding, fattar kommunen vedtak om å busette ei konkret tal på flyktningar og eventuelt einslege mindreårige flyktningar.  

I svaret på oppmodinga om busetting i 2023, ber vi om at de tek omsyn til følgjande:  

 • Kommunen fattar vedtak om busetting på bakgrunn av IMDis anmodning. Vi oppfordrar til å fatte vedtak i tråd med talet det er oppmoda om.  
 • Det må kome tydeleg fram av vedtaket kor mange flyktningar kommunen vedtek å busette i 2023.  
 • Kommunen vedtek kor mange flyktningar de kan ta imot, ikkje kven. Kommunane kan med andre ord ikkje stille krav til flyktninganes nasjonalitet eller familiesituasjon. Det einaste kommunen vedtek spesifikt er kor vidt dei vil ta imot einslege mindreårige eller ei. 
 • Vedtaket må ikkje inkludere familiegjenforeina eller innehalde andre reservasjonar.  
 • Vi ber også om ei vurdering av kor mange fleire flyktningar (kor av einslege mindreårige) kommunen potensielt kan busette i 2023 viss behovet aukar. 
 • Vidare ber vi om ei vurdering frå kommunen av kva som skal til for å oppretthalde ein høy kapasitet for busetting i kommunen. 

Frist for å svare på oppmodinga var 31. august 2023.  

Viss fristen ikkje kan møtast, ber vi om tilbakemelding om når saka kan handsamast i kommunen. Vi legg til grunn at busettinga i kommunen kan fortsette i påvente av politisk handsaming i kommunen. 

Slik registrerer kommunen vedtaket 

Fant du det du lette etter?