Helse

Helsedirektoratet anbefaler at kommuner avsetter fagressurser til å arbeide spesielt med likeverdige helsetjenester til asylsøker, flyktninger og familiegjenforente. Mange kommuner har også gode erfaringer med tverrfaglige flyktningehelseteam som opparbeider seg kompetanse på feltet.

Dersom kommunen bosetter personer med alvorlige funksjonshemminger og adferdsvansker, kan den få et eget tilskudd for dette.

Dette trenger du å vite om helsetjenester til flyktninger:

Helsedirektoratet gir deg veiledning om helsetjenester flyktninger skal få når de blir bosatt i kommunen, og om hvordan dette arbeidet kan organiseres. For flere råd om flyktninghelse ta kontakt med:

Forebygging gjennom familiesamtaler

Å bli gjenforent etter mange års atskillelse kan vise seg å være utfordrende for mange flyktningfamilier. For å møte noen av disse utfordringene, er det utviklet et veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter disse familiene.

Bestill eller last ned heftet Familiegjenforening i eksil: forebygging gjennom familiesamtaler på sidene til NTNU Samfunnsforskning.

Familieveiledning (ICDP)

Mange kommuner har gode erfaringer med å tilby foreldreveiledning (ICDP –International Child Development Programme) til flyktninger. Dette er et forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Veiledningen retter seg mot foreldre og skal styrke deres omsorgskompetanse. Programmet kan også brukes som en del av introduksjonsprogrammet.

Programmet bidrar til å gjøre foreldre oppmerksomme på egne kulturelle verdier og måter å gi omsorg til barna, samtidig som de fokuserer på å skulle utføre disse verdiene i Norge.

Kommunen må sørge for å ha sertifiserte veiledere til programmet. Det er Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som gir denne sertifiseringen.

Tolk

Det å bruke kvalifiserte tolker er viktig for å ivareta brukerens rettsikkerhet. På denne siden vil du som jobber i offentlig sektor finne informasjon om bruk av tolketjenester.