Negativ sosial kontroll

Offentlige myndigheter har plikt til å handle når noen blir utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. IMDi bidrar i det forebyggende arbeidet gjennom flere tiltak.

Sist oppdatert: 12. desember 2022

Handlingsplanen

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) koordinerer handlingsplanen mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold». Planen er en helhetlig satsning som har flere operative grep for å sette flere unge i Norge fri fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Den retter seg mot berørte av tematikken og særlig ansatte i hjelpetilbudene, beslutningstakere og frivillige organisasjoner.  

IMDi koordinerer handlingsplanens nasjonale nettverk for kunnskapsutvikling og kompetanseheving og referansegruppen tilknyttet denne handlingsplanen. Følgende departementer med underliggende direktorater har ansvar for tiltak i handlingsplanen: Arbeids-  og inkluderingsdepartementet (AID), Barne- og familiedepartementet (BFD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD), Kunnskapsdepartementet (KD) og Utenriksdepartement (UD). 

Minoritetsrådgiverordningen

IMDi har 59 minoritetsrådgivere som er utplassert på ungdoms- og videregående skoler i alle landets fylker. Minoritetsrådgiverne følger opp ungdom som er, eller står i fare for, å bli utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller æresrelatert vold. De skal også styrke kompetansen til skoleansatte og offentlige tjenesteapparat om tematikken. NAV, flyktningtjenester og voksenopplæring er tjenester som i stor grad etterspør kompetanseheving fra MRene.

Se oversikt over hvor minoritetsrådgiverne er utplassert og les mer om ordningen

Intgreringsrådgivere ved utvalgte utenriksstasjoner

IMDis har 4 integreringsrådgivere som er utplassert ved utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og hvor negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse kan forekomme.

Integreringsrådgiverne gir bistand til personer som er utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Utenriksdepartementet har ansvar for arbeidet med enkeltpersoner som befinner seg i utlandet. IMDi har ansvaret for å koordinere kompetansehevingen av førstelinjetjenesten i Norge.

Integreringsrådgiverne er for tiden utstasjonert på ambassader i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi.

Mer om ordningen

Nora

IMDi utvikler, publiserer og forvalter innhold på nettportalen Nora, som er ett av flere verktøy i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Med portalen Nora skal flere lære om negativ sosial kontroll, få vite mer om rettigheter man har og hvem man kan kontakte for å få hjelp. Gjennom Nora deles også historier som ungdom kan kjenne seg igjen. 

Nettstedet Nora

Fagteamet for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold inngår i IMDis arbeid med å forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.   

Innsatsen til IMDis fagteam skal hovedsakelig rettes inn mot ansatte på skoler som ikke har minoritetsrådgivere og ansatte i voksenopplæringssentre og flyktningtjenester. I tillegg til å gi kompetanseheving til målgruppene om hvordan de skal forebygge, avdekke og følge opp personer utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, skal fagteamet bidra til å gjøre de øvrige tjenestene på feltet bedre kjent. 

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold skal også bidra med rapportering, erfaringsutveksling, og metode- og fagutvikling på fagfeltet.   

Ønsker du å komme i kontakt med fagteamet, kan du sende en henvendelse til fagteam@imdi.no. 

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

IMDi deltar med en representant i det nasjonale tverretatlige fagteamet som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (bufdir.no)

Veiledere og aktuelle nettsider

Fant du det du lette etter?