Et viktig mål med integreringspolitikken er å få flyktninger og innvandrere raskest mulig i arbeid slik at de blir økonomisk uavhengige. NAV, IMDi og andre instanser jobber aktivt for å øke sysselsettingen blant personer med innvandrerbakgrunn.