Private og offentlige virksomheter og organisasjoner som vil starte opp traineeordninger eller mentorprogrammer for innvandrere kan søke IMDi om støtte til dette. 

Man kan også opprette slike mentorprogram på eget initiativ også utenfor tilskuddsordningen.

Erfaringer fra andre

Flere virksomheter mottok tilskudd fra IMDi til mentor- og traineeprogrammer for innvandrere som ønsker karriereutvikling eller innpass i arbeidslivet. Følgende erfaringer fra programmene kan ha nytteverdi for andre som skal utvikle eller etablere et mentorprogram:

  • Grundige rekrutteringsprosesser: Prosesser rundt rekruttering av både deltaker og mentor bør være grundige og gjennomtenkte. Her er det viktig å kartlegge deltakerens kompetansebehov og karriereønsker, og mentors motivasjon. Særlig rekruttering av mentorer kan være tidkrevende, og det vil være viktig å være oppmerksom på dette ved oppstart av et nytt mentorprogram.
  • Gode metoder for «matching»: Mentorens kompetanse og erfaringer bør være tilpasset deltakerens behov og ønsker. I tillegg spiller personlige faktorer som for eksempel kjønn og alder også en rolle. I forkant av matchingen har programmene brukt tid på å få deltakeren til å formulere egne mål for mentorrelasjonen. Flere av programmene arrangerte også egne samlinger for deltakere og mentorer.
  • Rolle- og forventningsavklaring: Programmets målsettinger, deltakerens oppfølgingsbehov og mentorens kompetanse bør være tydelige for begge parter helt i begynnelsen. Arrangøren bør bruke tid med hver især for å tydeliggjøre dette og få frem deres forventninger. Noen av programmene har brukt individuelle læringsplaner for deltakere, og de gir uttrykk for at dette bidrar til at mentorrelasjonen blir både effektiv og konstruktiv.
  • Opplæring og oppfølging: Opplæring og oppfølging av deltakere og mentorer underveis i programmet er viktig for å få til gode læringsprosesser og positiv måloppnåelse. Både deltakere og mentorer vil dra nytte av individuell oppfølging. På fellessamlinger vil det også bli mulighet for kompetansepåfyll og erfaringsutveksling.
Lær fra de andre kommunene:

Hjelper gründere i gang

I Asker er næringslivet med på laget i et program som skal hjelpe innbyggere med innvandrerbakgrunn å skape sin egen fremtid. Programmet heter GründerSjansen, og er støttet av IMDi.