Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til integreringsarbeid. Søknadsfristen for 2019 har gått ut.

Sist oppdatert: 16. mai 2019

Hovedmål for ordningen

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper

Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere , samt beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Hvem forvalter ordningen?

Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi og 20 kommuner. IMDi forvalter 40 prosent av tilskuddsmidlene selv, resten av midlene tildeles til de utvalgte kommunene i forhold til kommunenes innvandrerbefolkning.

Ramme: 33,24 mill. kroner

Disse fikk tilskudd i 2019

Tabell: oversikt over tilskuddsmottakere
MottakerProsjektBeløp (kr)
Kristent interkulturelt arbeid (KIA), KIA Hå «Inkludering i Hå». Global Café – lavterskeltilbud rettet mot beboere i mottak, nyankomne flyktninger og øvrig lokalbefolkning    77 000
Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) «Empowering and Involving the African Diaspora for Action» – Norges bidrag til FNs ti-år for mennesker av afrikansk opprinnelse  1 000 000 
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) «KIA Skien/Nome del 2» – aktiviteter og møteplass for beboere ved Nome asylmottak og ulike grupper i lokalsamfunnet  100 000
Hobøl idrettslag «Fotballaktivitet for beboerne på Hobøl asylmottak»  109 000
Ulsteinvik Sanitetsforening «Språkvenn- og treningsgruppe» – aktiviteter for kvinner ved Søre Sunnmøre asylmottak    82 000
Gledesspredere «Skape gledesdager for beboerne fra mottak og bidra til integrering i det norske samfunnet»  199 000
Nord-Trøndelag bedriftsidrettskrets «Integrering av flyktninger på Leira mottak i aktivitetstilbud hos Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag»  156 000
Helgen idrettslag «Tønnestulcup 2019». Fotballaktiviteter for beboere i mottak og bosatte flyktninger i Telemark  150 000
Larvik Sanitetsforening «SESAM». Norsktrening gjennom aktiviteter for innvandrere og beboere i mottak    40 000
Telemark innvandrerråd «Alt du lærer kan åpne dører nå og i fremtiden!» Informasjon og aktiviteter for beboere i mottak og innvandrere  180 000
Norges Røde Kors «Integreringsprosjekter i regi av Røde Kors». Norsktrening for flyktninger og innvandrere, og aktiviteter for beboere i mottak  800 000
Caritas Norge «En FASE» – erfaringsmøter og informasjon for beboere i asylmottak 1 000 000
Norges Bygdekvinnelag «KvinnerUT - der kvinner møtes». Aktiviteter for innvandrere i regi av lokale lag over hele landet  700 000
Hadsel Røde Kors «Samhandlet integrering i Hadsel». Informasjon, holdningsarbeid og arbeidsrettede tiltak for beboere i asylmottak og nyankomne flyktninger  200 000
Fellesrådet for Afrika «FNs tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse - historisk og samtidig blikk på afrikanere i Norge»  200 000
Hadsel frivilligforening «Integreringsprosjekt for beboere på Bankplassen asylmottak og andre innvandrere»  100 000
Norges Fotballforbund «Fotballaktivitet for voksne flyktninger i mottak»  750 000
Caritas Trondheim «Hjelp til selvhjelp – Leira asylmottak»  100 000
Maurtuva Vekstgård AS «Livsglede – dager på Maurtuva Vekstgård». Lavterskel aktivitetstilbud for beboere på tilrettelagt avdeling ved Leira asylmottak  250 000
Stiftelsen Oslo World Music Festival  «Vårt Nabolag 2019». Inkluderende møteplass der beboere på mottak i Norge og nabolaget kan møtes gjennom musikk, mat, kultur og frivillighet    50 000
Norsk Folkehjelp «Kvinner Kan»-kurs og temasamlinger som supplerer tilbudet i Jobbsjansen-programmene. Etablering av nettverk av kursholdere.  450 000
Vest-Agder Bygdekvinnelag «Likestilling, friluft og matkultur». Gården som arena for inkludering, læring og språktrening.  450 000
Utrop AS «Informasjon på lettere norsk til innvandrere» – videreutvikle nettstedet lettnorsk.no og digitalt læringsverktøy for samfunnskunnskap  300 000
Norges KFUK-KFUM «United Sisters Norge». Utdanning av frivillige ledere og etablering av grupper over hele landet for inkludering, nettverk og forebyggende arbeid.   400 000
Norske Kvinners Sanitetsforening «Språkvenn» – skal bidra til å etablere og opprettholde Språktreningsaktivitet for flyktninger og innvandrere, drevet av lokale grupper over hele landet. 1 000 000
Kristent Interkulturelt Arbeid «Hjelp til å komme videre ut i arbeid eller studier for deltakere i KIA Velferd». Styrket innsats gjennom bl.a. frivillige veiledere, bistand til godkjenning av utdanning, språk- og arbeidspraksisplasser.  700 000
Norges Frivilligsentraler «Økt inkludering gjennom Norges Frivilligsentraler». Øke andelen frivilligsentraler som driver aktivt inkluderingsarbeid.   800 000
PAWA Foundation – Norway «Informasjon og veiledning til afrikanere bosatt i Oslo». Samtalegrupper og dialogmøter  450 000
Redd Barna «Integrering og frivillighet». Bidra til at barn i nybosatte flyktningfamilier deltar i organiserte fritidsaktiviteter  800 000
Norges Fotballforbund «En inkluderende fotballhverdag». Bidra til godt inkluderingsarbeid i klubber/kretser over hele landet, med særlig fokus på jenters deltakelse  750 000
Vestfold Røde Kors «Stella Kvinnesenter» – veiledning, kurs, aktiviteter, workshops og sosial møteplass for innvandrerkvinner  500 000
Norsk Folkehjelp «Folkevenn 2019». Økt deltakelse av flyktninger og innvandrere i lokalsamfunn gjennom lokale småskalatiltak  500 000

Den Norske Turistforening

«Et flerkulturelt DNT». Aktiv rekruttering av innvandrere og flykninger, og deling av erfaringer og kunnskap om inkludering i medlemsorganisasjonene  550 000
Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet «Aktive polakker i Norge». Mål er å bidra til økt samfunnsdeltakelse blant polske arbeidsinnvandrere  800 000
Juridisk rådgivning for kvinner «Jussambassadør-prosjektet» rettshjelp og rettighetsinformasjon til familieinnvandrede kvinner  500 000
Norges Røde Kors «Røde Kors Norsktrening». Øke kapasiteten og styrke kvaliteten på aktiviteten over hele landet, samt ivareta lokal tilpasning 1 000 000
Kristen idrettskontakt «Idrettsintegrering+». Utvikling av idrettsaktiviteter som inkluderingsarena for innvandrerfamilier, barn og unge    500 000
Norges Handikapforbund «Se oss, hør oss, ta oss med!». Prosjektet omfatter informasjonstiltak med fokus på funksjonshemmedes rettigheter og muligheter i Norge, felles møteplasser, og skal bidra til økt mangfold i organisasjonen  500 000
Bydelsmødrene «Bydelsmødre i Bygde-Norge». Utvikle Bydelsmødre som modell slik at den også fungerer i Bygde-Norge  250 000
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité «Inkludering i idretten». Få flere særforbund og idrettskretser til å arbeide for inkludering, og flere barn, unge og foreldre med innvandrerbakgrunn inn som aktive i idrettslag 1 000 000
Give a job «Give a Job». Inkluderingsarena i form av en utvidet jobbmesse, med formål å skape sosiale koblinger og jobbintervjuer.  1 000 000
Frivillighet Norge «Inkludering i frivillig sektor». Skal styrke: minoritetsorganisasjoner, frivillige organisasjoners arbeid for inkludering, og kommuners kompetanse ift. å støtte opp om lokalt frivillig inkluderingsarbeid  813 000
Studieforbundet kultur og tradisjon «Lokale kurs som integreringsarena». Øke andelen innvandrere som deltar i lokale kurs i medlemsorganisasjonene.  300 000
Multikulturelt initiativ og ressursnettverk «Et liv uten frykt og tvang». Spre erfaringer med holdningsskapende arbeid med dialog som metode.  220 000
Tverrkulturell helseinfo (THI) «Økt kunnskap om kjønnslemlestelse- og helsetilbud til utsatte minoritetskvinner»  350 000
Lunar «Prosjekt Frihet». Undervisningsopplegg om negativ sosial kontroll for videregående skoler, voksenopplæring, samtalegrupper, etc.  500 000
Skeiv verden «Skeiv kompetanse mottak». Informasjon og kompetanse om rettigheter med fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold, som del av obligatorisk samfunnskunnskap for beboere i asylmottak.  250 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Trondheim «Autonomi – selvbestemmelse- livsmestring»-utvikling av modulbasert empowermentkurs og nettverksbygging for deltakere i introduksjonsprogrammet.  500 000
Ringerike soroptimistklubb «Vennefamilie» – opprette vennefamilier for unge kvinner utsatt for negativ sosial kontroll, i alle soroptimistklubbene i Norge  175 000
Oslo Røde Kors «Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse»- danseforestilling rettet mot ungdom, kampanjer i sosiale medier, trykking og distribusjon av rettighetsbrosjyre  887 750
Minoritetspolitisk tenketank – Minotenk «Islamsk feminisme». Bok med tema likestillingsutfordringer i islamsk teologi og tradisjon. Hovedmålgruppe er unge voksne med muslimsk bakgrunn  190 000
Norske Kvinners Sanitetsforening «Motherhood – mor i nytt land». Pilotprosjekt i foreldreveiledning for minoritetskvinner, via lokale foreninger som driver språktrenings-tilbudet Språkvenn   280 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord «Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ sosial kontroll, og mellom frihet og tvang». Utvikling av ny metode for holdningsarbeid, som kombinerer teater og video med et faglig og interaktivt opplegg  600 000
Skeiv Verden «Informasjonsarbeid». Infokampanje på sosiale og tradisjonelle medier, med formål om å øke kjennskap til organisasjonens arbeid og tilbud, samt bidra i arbeid med holdningsendring  500 000
Hjelpekilden Norge «Podcast om negativ sosial kontroll». Økt kunnskap og debatt gjennom historiene til mennesker som selv har opplevd dette, og har klart å bryte ut av negativ sosial kontroll  140 000
Info123 «Forebygging og bekjempelse av FGM med metoden endringsagent»  600 000
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn «Tros- og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll 2» – workshops, nasjonalt «Training for trainers»-arrangement, videreutvikling av guide til læremoduler og nettbasert ressurs  300 000
Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF) «Bruk av «Change Agents» i dialogbasert forebyggende arbeid»  – rekruttering og trening av change agents med minoritetsbakgrunn  350 000
Equality «Norsk nok» – dialogmøter på skoler for økt bevissthet rundt negativ sosial kontroll, gjennom filmvisning, foredrag, dialog og individuell oppfølging  600 000
Født fri «Veier ut av negativ sosial kontroll 2019» – ulike tiltak knyttet til konferanser og informasjonsformidling  500 000
Haldoor – RaisingVoices «Boka Kvinne dreper `Wad Haween` med debattsamlinger» – utgivelse av bok om kjønnslemlestelse på somali  400 000

Rapportering

Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til IMDi. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt-/tiltaksregnskap som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi:

Ingrid Mohn: ism@imdi.no, tlf. 97 00 48 21

Marit Lund Larsen: mll@imdi.no, tlf. 90 59 22 23

Birame Diouf: bdi@imdi.no, tlf. 90 47 63 86

Kontaktpersoner i de 20 kommunene

Kommune Kontaktperson E-post Telefon
Arendal kommune Ina Cecilie Jørgensen ina.cecilie.jorgensen@arendal.kommune.no 99693975
Bergen kommune Sølve Sætre Solve.Saetre@bergen.kommune.no 95763165
Bodø kommune Merethe Wie Sandbakk mws@bodo.kommune.no 41680446
Bærum kommune Nina Kolbjørnsen nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no 97105739
Drammen kommune Ranvei van Der Meij ranvei.van.der.meij@drmk.no 91719546
Fredrikstad kommune Anders Tangen taan@fredrikstad.kommune.no 97090703
Gjøvik kommune Solveig Rønningen Solveig.Ronningen@gjovik.kommune.no  95056378
Hamar kommune Wenche Haslie Wenche.Haslie@hamar.kommune.no 98696117
Kristiansand kommune Jørgen Skauge  Jorgen.Skauge@kristiansand.kommune.no 45286604 
Lillestrøm kommune Nina Langfeldt ninlang@skedsmo.kommune.no 93210750
Oslo kommune Toralv Moe toralv.moe@byr.oslo.kommune.no 92261962
Sandefjord kommune Øyvind Rivrud  øyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no 92260170
Sandnes kommune Liv M. R. Pedersen  liv.pedersen@sandnes.kommune.no 92633009
Sarpsborg kommune Marit Pedersen marit.pedersen@sarpsborg.com  48179801
Skien kommune Caroline Wahlstrøm  caroline.wahlstrom@skien.kommune.no 95937426
Stavanger kommune  Atle Melangen   atle.melangen@stavanger.kommune.no 90987547 
Tromsø kommune  Evariste Nshimiyimana  evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no 95035418 
Trondheim kommune Stine Kvam  stine.kvam@trondheim.kommune.no 95263270
Tønsberg kommune Caroline Mydland  caroline.mydland@tonsberg.kommune.no 46415147 
 Ålesund kommune Bernt Are Wiig bernt.are.wiig@alesund.kommune.no 92093906 

Utskriftsvennlig versjon av rundskrivet finnes her. 

 

Fant du det du lette etter?