Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 1. november 2022

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. 
 • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.
 • Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning
 • Ramme : 45 mill kroner.
 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Spørsmål og svar om ordningen
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Logg inn i Søknadsportalen

Hvem er i målgruppen

Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.

Tilskuddsmottakere

Det er kun frivillige organisasjoner som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta tilskudd.

OBS! Søkeren må legge følgende ved søknaden: seneste årsberetning/regnskap og/eller organisasjonens vedtekter. Søknader uten nevnte vedlegg blir ikke realitetsbehandlet, dvs. at de blir avvist.

I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter vektlegges.
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets/tiltakets resultatmål.
 • Søkers kompetanse og erfaring fra gjennomføring av aktiviteter det søkes om støtte til, tilpasset prosjektet/tiltakets mål og målgruppene.
 • Søkers nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljø/lokalsamfunn.
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legger vi i tillegg vekt på

 • avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • avtalt eller inngått samarbeid med kommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Dette kan dere få i tilskudd

Det gis støtte til:

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Det gis ikke støtte til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter under ett eller begge delmålene (A-B). Under de ulike delmålene et gis det støtte til følgende tiltak og aktiviteter:

 • Delmål A
  • lokale tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina deltar i felleskap, aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
  • tiltakene kan omfatte fysiske aktiviteter, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet, utflukter, og opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme til nytte i Norge eller hjemlandet (ved retur) både for personer i statlige mottak for asylsøkere og i lokalsamfunn.
 • Delmål B
  • tiltak som gir språktrening i norsk og engelsk. Språktreningen kan kombineres med andre aktiviteter, som å gi informasjon om norsk samfunnsliv. Språktreningen skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig språktrener. Det gis ikke støtte til språkopplæring.
 • Både delmål A og B
  • tiltakene kan omfatte aktiviteter både for personer i statlige mottak for asylsøkere og i lokalsamfunn
  • sentralleddet i frivillige organisasjoner kan søke om midler til fordeling til aktiviteter og språktrening i sine lokallag

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

Måloppnåelse

Tiltak og prosjekter som mottar støtte, skal bidra til at

Delmål A:

 • Tiltakene bidrar til aktivitet i lokalsamfunn ved at det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom asylsøkere og flyktninger fra Ukraina og andre grupper i lokalsamfunnet.
 • Voksne, barn og unge asylsøkere og flyktninger fra Ukraina opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunn gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av frivillige organisasjoner. Se oversikt over UDI sine akuttinnkvarteringer.
 • Organisasjonens tiltak motvirker utenforskap blant voksne, barn og unge.
 • Mangfoldet i samfunnet øker.

Delmål B:

 • Asylsøkere og flyktninger fra Ukraina får styrket sineferdigheter i norsk og engelsk.

Slik søker dere

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal brukes og regnskapsførers i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv nr. 19/2022

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDi og kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra IMDi eller kommunen.

IMDi er klageinstans i saker hvor kommunen fattet avgjørelse, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans i saker hvor IMDi fattet avgjørelse.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Telefon: 40 02 10 05

E-post: fri-tilskudd@imdi.no

Disse fikk tilskudd

Disse integreringsprosjektene i regi av frivillige organisasjoner fikk tilskudd:

Mottaker Prsojekt Beløp i kroner
4H Nordland Grønn inkludering i 4H 300 000
Adra Norge - Adventist Development and Relief Agency Norway ADRA Lokallag - Flyktningarbeid 250 000
Akademiet kickboksing og bokseklubb Trondheim integrering av ukrainske flyktninger 50 000
Akershus musikkråd Gjennomføring av allsangarrangementer og kulturarrangementer 250 000
AktivNo Integreringsarbeid AktivNo 400 000
AOF Østfold AOF Språk- og kulturcafe for flykninger og fremmedspråklige 750 000
Asker taekwon-do klubb Tilbud om Taekwon-do trening til Ukrainske flyktninger 40 000
Askim frivillighetssentral Kontaktfamilier bidrar til integrering 200 000
Beatrus Cras På vei mot normalitet - Ukraina 300 000
Beatrus Cras Vi må snakke norsk - ukrainske flyktiningere 270 000
Bergen paraidrettslag Bordtennis for ukrainere 50 000
Bergen sanitetsforening Sosiale og helsefremmende aktiviteter på Kvinnehelsehuset Bergen 300 000
Bergens fekteklubb Fekting - en trygg havn 50 000
Bjørnefjorden golfkubb FORE! - inkludering av Ukrainske flyktninger i Bjørnefjorden Golfklubb 99 000
Blå Kors Kristiansand Møteplasser og aktiviteter for hele familien - Tilbud til ukrainske flyktninger 400 000
Bærum Rød Kors Samlingssted for Ukrainere i Bærum 99 000
Caritas Norge Engelsktrening ved Caritas Ressurssenter for flykninger fra Ukraina 190 000
Caritas Norge Familieaktiviteter for ukrainske flyktninger 500 000
Caritas Trondheim Integreringstiltak for ukrainske flyktninger i Trondheims-området 400 000
Den Norske Turistforening Friluftslivsaktivitet for Ukrainske flyktninger 1 500 000
Den Ukrainske forening i Norge "Velkommen til Norge" 550 000
Der du bor -Telemark (DDB-T) VelkomstVenn og koordinering Grenland 2022 400 000
Dimna IL Tilskudd - Friidrett 40 000
Drammen minoritetsråd Møteplass, kulturaktiviteter og  friluftsaktiviteter ukrainske flyktninger 130 000
Drammens ballklubb Aktivitets - og idrettskontakt for flykninger og utsatte grupper 100 000
Dråpen i havet Ukraina HUB, Skøyen 450 000
Dråpen i havet Språk-HUB 500 000
Dråpen i havet Ukraina HUB, Tromsø 150 000
Eikra aktivitet AS Gøy på landet 180 000
Elvebyen håndballklubb Velkommen til Elvebyen Håndballklubb 40 000
Falkeid idrettslag Integrering av Ukrainske flyktningbarn i Falkeid IL 90 000
Flam Norge Aktivitetstilbud for barn og foreldre fra Ukrania 150 000
Folldal frivilligsentral Krydder i hverdagen 50 000
Frelsesarmeen Med håp i bagasjen Flyktning -  Bergen 99 000
Frelsesarmeen Aktivitets- og informasjonssenter 200 000
Frelsesarmeen Med håp i bagasjen Flyktning - Drammen 99 000
Frelsesarmeen Inkludering og fellesskap - være sammen 70 000
Frelsesarmeen Med håp i bagasjen flyktning - Oslo 98 000
Frivillighetssentralen i Skånland SA Bli kjent i Tjeldsund 150 000
Frivilligsentralene i Fredrikstad Ha det bra i Fredrikstad 85 000
Gjøvik svømmeklubb Åpen søndag for Ukrainske flykninger og asylsøkere 50 000
Grimstad turn- og idrettsforening Turn for ukrainske flyktninger 30 000
Grorud idrettslag Inkludering i Bydel Grorud 150 000
Halden frivilligsentral Aktivitetsbasert språktrening for ukrainske flyktninger 300 000
Haugesund turnforening Deltakelse turnaktiviteterkontingent ukrainske flyktninger. 25 000
Hjerte for Sandnes Møteplasser for Ukrainske flyktninger 450 000
Hobøl frivilligsentral Ukrainahjelp i Indre Østfold 200 000
Hole sanitetsforening Ekstraordinær utlysning av tilleggsmidler 30 000
Hoppensprett turn Jessheim integrering av flyktninger i ullensaker kommune 66 000
Hurum Røde Kors Aktiviteter for flyktninger i mottak 50 000
Håpets katedral AS Innkluderingshage - en arena for å møte flyktninger t. arbeidsfelleskap/mestring 99 000
Idrettsrådet i Bergen Aktivitetsguide Bergen 300 000
Idrettsrådet i Stavanger FIKS (Fort Inkludert, Kort Saksbehandling) 99 000
Iinternasjonal velferdsforening Norge Bedre Norsk- og Engelskkunnskaper med IVF 250 000
Jondal frivilligsentral Aktiviteter for barn og voksne Ullensvang Akuttinnkvartering 200 000
Kongsberg Røde Kors Aktivitet på Raumy mottak 99 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Godt nytt liv med ny hverdag i Svelvik 150 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Aktiv i lokalsamfunnet - integrering av ukrainske flyktninger i Kristiansand 400 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Sosiale møtesteder for fellesskap og språktrening 457 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Systue og språktrening for og med ukrainske flyktninger i Stavanger 270 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Språktrening og inkluderende aktiviteter for ukrainske flyktninger i Oslo 400 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Inkludering og utviklingsprosjekt for ukrainske flyktninger i Molde-regionen 99 000
Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Inkludering i Hå 90 000
Kristiandsand svømmeallianse Integrering av ukrainsk svømmegruppe i klubben 400 000
Kristiansund og Nordmøre turistforening KNT - Alle med 99 000
Kultur i Gamle Oslo AS Vindu på Gamlebyen 150 000
Latinamerikansk forening #ConnectUkraine: LAF sitt bidrag for ukrainske flyktninger 300 000
Leiranger Røde Kors Møteplasser og Språk Kafe` 150 000
Lier bygdetun Lier Bygdetun som inkluderingsarena 99 000
Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb Vannaktiviteter, svømmetrening og svømmeopplæring for ukrainske barn og unge 50 000
Mental helse Våler Sammen blir vi bedre 67 500
Midtbyen basketball Trondheim Basketball for alle 50 000
Midtre Gauldal frivilligsentral Familiedag 30 000
Moss og omegn kvinneråd Språktrening i Moss 20 000
Møhlenpris idrettslag Knutepunkt 250 000
Nabo Norge NABO foreldrestøttende tiltak Ukraina 283 000
Nesodden ressurskafe Kulturkafé og barnas dag 200 000
Nordnorsk design- og arkitektursenter Designskole for alle 99 000
Norges frivilligsentraler Språktrening i frivilligsentralene for Ukrainske flyktninger 321 000
Norges håndballforbund Håndball en arena for alle 500 000
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Velkommen til idretten! 1 850 000
Norges Røde Kors Røde Kors aktiviteter for barn og voksne i asylmottak - ekstrasøknad 1 500 000
Norges Røde Kors Røde Kors Norsktrening - oppskalering 3 000 000
Norges Røde Kors Røde Kors Flyktningguide - oppskalering 1 000 000
Norkirken Vennesla Integrering av ukrainere i Vennesla 50 000
Norsk Folkehjelp Kunnskap gir grunnlag for inkludering 700 000
Norsk Folkehjelp New Amigos - språktrening  gjennom spill 600 000
Norsk folkehjelp Asker og Bærum Solidaritet gjennom aktivitet 50 000
Norsk folkehjelp Bodø Sangkor for alle 99 000
Norsk folkehjelp Kongsberg Mangfold gjør seg ikke selv 200 000
Norsk folkehjelp Kongsberg Nye venner - språktrening for fordrevne på Akuttmottak Kongsberg 30 000
Norsk folkehjelp Ofoten Integrering av Ukrainere i Narvik 134 000
Norske kvinners sanitetsforening Styrket Språkvenn 1 160 000
Notodden Røde Kors Vi går sammen 99 000
Oasen bibelsenter Dagsenter for Ukrainere pluss diverse andre tiltak 99 000
Open hands for you Inkludering og veiledning for ukrainske flyktninger i Rogaland 450 000
Oslo sanitetsforening Åpne treff og kreative aktiviteter for flyktninger 300 000
Otra IL fotballgruppa Inkludering av barn og unge i Otra fotball 20 000
Polonia Norsk på ukrainsk? Interaktiv læring med sosiale og arbeidsfremmede tilnærming 750 000
Prosjekt hverdagsglede Språket- første steg mot integrering. 85 000
Pute ESL Engelsk-kurs for Ukrainere ref Skur 44 600 000
Redd Barna Nasjonalt løft for barn som har flyktet til Norge 1 000 000
Refugees welcome to Ringerike På kryss og tvers med Refugees Welcome to Ringerike 200 000
Ringerike soroptimistklubb Aktiv soroptimist - integrering av eldre ukrainske flyktninger og deres familier 70 000
Rotvoll kultur og fritid Åpne møteplasser og inkluderende fritid 99 000
Sagene frivilligsentral Fellesskap,  vennskap og kunnskap for flyktninger  på Sagene 99 000
Senja frivilligsentral MMM - Møteplassen for mangfold og mestring 200 000
Sentral- og Østeuropeisk kulturforening (SØK) SØK for Ukraina! 850 000
Skiforeningen - Foreningen til ski-idrettens fremme Friluftsglede for alle 400 000
Skiptvet Røde Kors SØKNAD OM STØTTE TIL MIGRASJONSAREIDE FRA SKIPTVET RØDE KORS 99 000
Sortland frivilligsentral Velkommen til Sortland og Vesterålen 150 000
SOS-Barnebyer Norge stiftelsen Barn og ungdom på flukt fra krigen, oppgradering av innsatsen fra SOS-barnebyer 500 000
SOS-Barnebyer Norge stiftelsen Barn på flukt fra krigen sammen med mor, oppgradering av innsatsen SOS-barnebyer 500 000
Stavanger bokseklubb Tilrettelegging for Ukrainske flyktninger som vil trene boksing 35 000
Stavanger turistforening Leir og aktiviteter for Ukrainske flyktninger 200 000
Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn Smak Ukraina – lek, læring og kulturutveksling 300 000
Stiftelsen Gran frivilligsentral Felleskap, tillit og tilhørighet på Hadeland 89 000
Stiftelsen Joinus JoinUs for aktive kvinner 300 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Drammen Aktivitetstilbud for Ukrainske flyktninger i Drammen 400 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Nordland Det rause rommet - Møteplassen der de gode menneskemøtene oppstår 80 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Nordland Skattkammeret - eit pauserom med aktivitet 450 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo Integrering av ukrainske flyktninger i lokalmiljøet - byomfattende aktiviteter 50 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Oslo Velkommen til bymisjonssenteret 500 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Rogaland Ut i aktivitet - inn i fellesskap 300 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Rogaland Drøsen språkkafe 300 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Rogaland Sveio Språkkafé 200 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Rogaland Jabb på jobb 515 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Tromsø Barn og familier bygger fellesskap  i Sør-Varanger 200 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Tromsø Sosialt arbeid - Koblingsboksen - for ukrainere i Tromsø 250 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Tromsø Systua Norskopplæring 99 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon i Tromsø Språkkafe 200 000
Stiftelsen Oseberg vikingarv Vi Sammen! 300 000
Studieforbundet AOF Norge Søknad integreringsarbeid  IVF, AOF og Trondheim Mottakssenter 500 000
Studieforbundet AOF Norge Tiltak på Ullensaker kommunen for Ukrainske flyktninger 300 000
Studieforbundet AOF Norge Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner-Språkkafé 1 000 000
Studieforbundet AOF Norge SpråkCafeen for integreringsarbeid i Drammen Kommune og Buskerud 750 000
Studieforbundet AOF Norge Språktrening gjennom aktivitet- Tromsø 400 000
Sunndal mållag Sunndal Mållag- også for Ukraina 99 000
Sveberg swingklubb Dans for alle 14 000
Sørdalen bygdekvinnelag Språk- og strikkekafe 20 000
The educational equality institute Buddy program for Ukraina 400 000
Ukrainsk forening i Tromsø Møteplass for ukrainere i Tromsø 99 000
Ukrainsk forening Øst-Norge Rom for håp 300 000
Ukrainsk forening Øst-Norge Ukrainastøtte 200 000
Ukrainsk forening i Agder Aktiviteter og støtte til ukrainske flyktninger 80 000
Ulstein KFUK/KFUM Medvandrarar Ulsteinvik 300 000
Ung Norge Inkluderende møteplasser -  UngNorge 200 000
Vestfold Røde Kors Ut på tur - Ukraina 400 000
Ørsta Røde Kors Møteplass og aktiviteter for flyktninger 200 000
Østmarka idrettslag Bli kjent med natur og lokalmiljø 60 000
Fant du det du lette etter?