Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina

Det er bevilget 50 millioner kroner til norskopplæringsordningen, for å gi tilbud om tidlig opplæring i norsk for flyktninger fra Ukraina.

Sist oppdatert: 18. mai 2022

Kort om tilskuddet

 • Formålet med tilskuddet er å gi et tilbud om tidlig norskopplæring til flyktninger fra Ukraina, som enten bor i mottak eller andre steder, og et lett skalerbart tilbud til ukrainske flyktninger som etter bosetting går rett ut i arbeid i stedet for å delta i introduksjonsprogram.
 • Målet er at deltakerne oppnår nivå A2. Det er også et mål at deltakerne skal få en viss grad av opplæring i sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen.
 • Ramme: 50 millioner kroner
 • Søknadsfrist: 7. juni 2022

Logg inn i Søknadsportalen

Hvem er i målgruppen?

Målgruppen er flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, som venter på å bli bosatt i en kommune, eller som etter bosetting går rett ut i arbeid i stedet for å delta i introduksjonsprogram.

Tilskuddsmottakere

Godkjente tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke. 

Dette betyr at søkere må:

 • være et kommunalt voksenopplæringssenter,
 • være en privat eller frivillige aktør som har inngått avtale med en kommune om å tilby norskopplæring for voksne innvandrere, eller
 • være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som tilbyder av opplæring i norsk, norsk og samfunnskunnskap, eller nettbasert norskopplæring. Les mer på kompetansenorge.no.

Søknad om tilskudd kan fremmes i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner. 

Kriterier for å få tilskudd

Opplæringstilbudet skal i hovedsak omfatte norsk, men kan også gi en viss grad av opplæring i sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen. Det skal være tilpasset den enkelte deltakers behov, og kunne foregå på dagtid eller kveldstid, og ha ulik intensitet.

Opplæringen skal være gratis og lærerstyrt.

Det gis primært støtte til nettbasert opplæring.

Opplæring i samfunnskunnskap, i tråd med læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere, modul Utdanning, kompetanse, arbeidsliv, benyttes i opplæringstilbudet.

Under ordningens del B, som denne utlysningen gjelder, kan det gjøres midlertidig unntak for kompetansekrav til lærere som skal undervise i norsk for voksne innvandrere etter Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven).

Dette kan dere få i tilskudd

Det kan søkes støtte til norskopplæringstimer for deltakere som faller inn under målgruppen.

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr. 5 000 per deltaker, som vil tilsvare om lag 50 timers opplæring på norskopplæringsordningen.

Hva kan tilskuddet dekke?

Satsen på inntil kr. 5 000 per deltaker skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringstilbudet skal omfatte norsk, og kan også omfatte en viss grad av opplæring i sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen.

Hva legges vekt på i tildeling av støtte?

I vurdering av søknader legger IMDi vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av mål for opplæringen
 • Tydelig beskrivelse av forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet
 • Opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset deltakernes behov

Slik søker dere

Dere leverer søknad til IMDi via søknadsportalen på nettsiden vår. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. (pluss veiledningsskjema)

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Logg inn i Søknadsportalen

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norsopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv nr. 20/2022

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDis avgjørelse. Klagefristen er tre uker. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

E-post: Fri-tilskudd@imdi.no

Telefon: 400 21 005

Fant du det du lette etter?