Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til norskopplæring for flyktninger fra Ukraina

Det er bevilget 50 millioner kroner til norskopplæringsordningen, for å gi tilbud om tidlig opplæring i norsk for flyktninger fra Ukraina.

Sist oppdatert: 13. mars 2023

Kort om tilskuddet

 • Formålet med tilskuddet er å gi et tilbud om tidlig norskopplæring til flyktninger fra Ukraina, som enten bor i mottak eller andre steder, og et lett skalerbart tilbud til ukrainske flyktninger som etter bosetting går rett ut i arbeid i stedet for å delta i introduksjonsprogram.
 • Målet er at deltakerne oppnår nivå A2. Det er også et mål at deltakerne skal få en viss grad av opplæring i sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen.
 • Ramme: 50 millioner kroner
 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden.

Logg inn i Søknadsportalen

Hvem er i målgruppen?

Målgruppen er flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, som venter på å bli bosatt i en kommune, eller som etter bosetting går rett ut i arbeid i stedet for å delta i introduksjonsprogram.

Tilskuddsmottakere

Godkjente tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke. 

Dette betyr at søkere må:

 • være et kommunalt voksenopplæringssenter,
 • være en privat eller frivillige aktør som har inngått avtale med en kommune om å tilby norskopplæring for voksne innvandrere, eller
 • være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som tilbyder av opplæring i norsk, norsk og samfunnskunnskap, eller nettbasert norskopplæring. Les mer på kompetansenorge.no.

Søknad om tilskudd kan fremmes i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner. 

Kriterier for å få tilskudd

Opplæringstilbudet skal i hovedsak omfatte norsk, men kan også gi en viss grad av opplæring i sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen. Det skal være tilpasset den enkelte deltakers behov, og kunne foregå på dagtid eller kveldstid, og ha ulik intensitet.

Opplæringen skal være gratis og lærerstyrt.

Det gis primært støtte til nettbasert opplæring.

Opplæring i samfunnskunnskap, i tråd med læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere, modul Utdanning, kompetanse, arbeidsliv, benyttes i opplæringstilbudet.

Under ordningens del B, som denne utlysningen gjelder, kan det gjøres midlertidig unntak for kompetansekrav til lærere som skal undervise i norsk for voksne innvandrere etter Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven).

Dette kan dere få i tilskudd

Det kan søkes støtte til norskopplæringstimer for deltakere som faller inn under målgruppen.

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr. 5 000 per deltaker, som vil tilsvare om lag 50 timers opplæring på norskopplæringsordningen.

Hva kan tilskuddet dekke?

Satsen på inntil kr. 5 000 per deltaker skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering.

Opplæringstilbudet skal omfatte norsk, og kan også omfatte en viss grad av opplæring i sikkerhetskultur og den norske arbeidslivsmodellen.

Hva legges vekt på i tildeling av støtte?

I vurdering av søknader legger IMDi vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av mål for opplæringen
 • Tydelig beskrivelse av forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet
 • Opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset deltakernes behov

Slik søker dere

Dere leverer søknad til IMDi via søknadsportalen på nettsiden vår. Her finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. (pluss veiledningsskjema)

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Logg inn i Søknadsportalen

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norsopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv nr. 20/2022

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDis avgjørelse. Klagefristen er tre uker. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

E-post: Fri-tilskudd@imdi.no

Telefon: 400 21 005

Disse fikk tilskudd

Disse tilbyderne av norskopplæring fikk tilskudd:

Tilskuddsmottaker Beløp i kroner Geografisk område
Aftenskolen 200 000 Rogaland (Stavanger)
Alfaskolen AS 6 000 000 Nasjonalt
AOF Vestlandet - Agder 2 000 000 Nasjonalt
AOF Vestlandet - Agder 4 000 000 Vestland (Bergen, Sunnfjord) Rogaland (Stavanger, Haugesund, Karmøy) Agder (Kristiansand, Arendal)
AOF Vestlandet - Agder 3 000 000 Vestland (Bergen)
Briga As 1 200 000 Nasjonalt
Bærum kommune voksenopplæringssenteret 233 680 Viken (Bærum)
Caritas Norge 450 000 Oslo
Engerdal kommune 175 000 Innlandet (Engerdal)
Fjord kommune 25 000 Møre og Romsdal (Fjord)
Fønix AS 600 000 Vestfold og Telemark (Tønsberg, Larvik, Horten, Holmestrand, Færder, Skien, Porsgrunn)
Glåmdal interkommunale voksenopplæringssenter iks 84 650 Innlandet (Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal)
Hareid kommune sektor for læring og kultur 205 000 Møre og Romsdal (Hareid)
Haugesund kommune 300 000 Rogaland (Haugesund)
Hero kompetanse AS 1 050 000 Rogaland (Stavanger)
Hustadvika kommune 65 000 Møre og Romsdal (Hustadvika)
Hustadvika kommune 125 000 Møre og Romsdal (Hustadvika)
Inlearn Norway AS 2 500 000 Nasjonalt
Kinn utdannings- og ressurssenter KF 125 000 Vestland (Kinn)
Kristiansand kommune 315 000 Agder (Kristiansand)
Larvik kommune 300 000 Vestfold og Telemark (Larvik)
Lindesnes kommune 75 000 Agder (Lindesnes)
Lingu AS 7 125 000 Nasjonalt
Lyngdal kommune 350 000 Agder (Lyngdal)
Molde kommune 1 500 000 Møre og Romsdal (Molde)
Note Norwegian Teaching AS 4 000 000 Nasjonalt
Nærøysund kommune 80 000 Trøndelag (Nærøysund)
Porsgrunn kommune 99 999 Vestfold og Telemark (Porsgrunn)
Sirdal kommune 60 000 Agder (Sirdal)
Sola kommune 300 000 Rogaland (Sola)
Strand kommune opplæring og levekår 125 000 Rogaland (Strand)
Stranda kommune 75 000 Møre og Romsdal (Stranda)
Studieforbundet AOF Norge 2 000 000 Viken (Ullensaker, Lillestrøm, Lørenskog, Eidsvoll)
Studieforbundet AOF Norge 2 000 000 Troms og Finnmark (Tromsø, Harstad, Alta, Hammerfest, Kvæfjord, Senja, Berlevåg Båtsfjord) Nordland (Bodø, Narvik, Sortland, Vågan, Brønnøy, Dønna, Gildeskål)
Studieforbundet AOF Norge 2 000 000 Nasjonalt
Studieforbundet AOF Norge 1 500 000 Nasjonalt
Studieforbundet AOF Norge 2 000 000 Nasjonalt
Studieforbundet AOF Norge 2 000 000 Viken (Drammen, Øvre Eiker, Lier, Ringerike, Kongsberg)
Tønsberg kommune 205 000 Vestfold og Telemark (Tønsberg)
Vennesla kommune 150 000 Agder (Vennesla, Iveland)
Voss vaksenopplæring 400 000 Vestland (Voss)
Øvre Eiker kommune 250 000 Viken (Øvre Eiker kommune)
Øygarden kommune vaksenopplæringa 200 000 Vestland (Øygarden)
Øygarden kommune vaksenopplæringa 150 000 Vestland (Øygarden)
Fant du det du lette etter?