Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.
 • Ramme: 10 mill. kroner
 • Søknadsfrist: 29. april 2020

Utlysningen er under forutsetning av budsjettvedtak i Stortinget.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Hvem kan søke tilskudd?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper for tiltakene

Målgrupper for tiltakene er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente,
arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, og barna deres. Beboere i asylmottak er ikke målgruppen for tiltakene.

Hvem forvalter ordningen?

IMDi behandler søknader om støtte til prosjekter og tiltak innen ordningens formål.

Kriterier for tilskudd over ordningen

Formålet med ordningen er spredning av helsemyndighetenes informasjon og annen relevant informasjon knyttet til koronaviruset til innvandrerbefolkningen. Informasjonstiltak kan blant annet omfatte; generelle råd til befolkningen, smitte og inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes, helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, skole og barnehage mm. Informasjon om sosiale og økonomiske forhold knyttet til den aktuelle situasjonen kan for eksempel omfatte arbeid, bolig, skole, barnehage, NAV og det offentlige og frivillige hjelpeapparatet overfor sårbare barn og unge. Det legges til grunn at eksisterende offentlige nettressurser (FHI, Helsenorge.no, m.fl.) benyttes i informasjonsarbeidet.

Offentlige råd og påbud knyttet til smitteforebygging av koronaviruset skal overholdes i gjennomføringen av tiltakene. Tilskuddsmottakerne skal også legge opp til informasjonsspredning på andre språk enn norsk.

Søkerne oppfordres til å samarbeide med andre organisasjoner.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter kan benyttes til tiltak/aktivitet, og nødvendig administrasjon av disse, i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og -medarbeidere. Det kan omfatte innkjøp av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten/tiltakene.
 • Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning av personer i målgruppen prioriteres. Offentlige råd og påbud om smittevern skal ivaretas.
 • Det kan både gis støtte til prosjekter som skal gi informasjon på svært kort sikt og til prosjekter som bidrar og støtter informasjonsarbeidet i en senere fase, se for øvrig punkt 7 i rundskrivet.
 • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Tidsperiode for tilskudd

Det gis kun støtte til prosjekter og tiltak som kan gjennomføres innen utgangen av 2020.

Hvilke prosjekter får støtte?

Når IMDi skal prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd er følgende viktig:

 • Tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • Prosjektet/tiltaket kan settes i gang raskt
 • En realistisk fremdriftsplan og budsjett
 • Søkers/organisasjonens kompetanse på området, samt kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljøer
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner i gjennomføring av tiltaket

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter og målgrupper.

Hvor mye kan det søkes om?

Det kan gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 500 000 kroner, og enkelttiltak på minimum 20 000 kroner.

Slik søker du

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakere skal sende inn tilskuddsrapport til IMDi innen 15. januar 2021. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker bes om en statusrapportering på tiltak og/eller resultater innen en måned etter at tilskuddsmidlene er innvilget. Tilskuddsmottaker bes også forholde seg aktivt til eventuelle koordineringstiltak fra IMDi.

Tilskuddsmottaker skal også, innen 15. mars 2021, levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap, som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til IMDi:

Ingrid Mohn: ism@imdi.no, tlf. 97 00 48 21
Marit Lund Larsen: mll@imdi.no, tlf. 90 59 22 23
Tajana Selimovic : tase@imdi.no, tlf 47 36 63 62

Rundskriv

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2020.

Fant du det du lette etter?