Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021

Sist oppdatert: 14. januar 2021

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.
 • Ramme: 20 mill. kroner
 • Søknadsfrist: 14. januar 2021

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Hvem kan søke tilskudd?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper for tiltakene

Målgrupper for tiltakene er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, og barna deres. Beboere i asylmottak er ikke målgruppen for tiltakene.

Hvem forvalter ordningen?

IMDi behandler søknader om støtte til prosjekter og tiltak innen ordningens formål.

Kriterier for tilskudd over ordningen

 • Målgruppen mottar informasjon som omfatter generelle helseråd til befolkningen knyttet til koronaviruset om blant annet smitte og inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes, helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, skole og barnehage mm.
 • Målgruppen mottar informasjon om sosiale og økonomiske forhold knyttet til den aktuelle situasjonen som for eksempel kan omfatte arbeid, bolig, skole, barnehage, NAV og det offentlige og frivillige hjelpeapparatet overfor sårbare barn og unge.
 • Informasjonen som rettes til målgruppen gjenspeiler smittesituasjonen til enhver tid, og baserer seg på eksisterende offentlige nettressurser (FHI, Helsenorge.no, m.fl.).

Målgruppen skal få informasjon på andre språk enn norsk. Organisasjoner forutsettes å ta utgangspunkt i myndighetenes offisielle råd.

Søkerne oppfordres til å samarbeide med andre organisasjoner.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter kan benyttes til tiltak og aktivitet, og nødvending administrasjon av disse, i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og -medarbeidere. Det kan omfatte innkjøp av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten eller tiltakene.
 • Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning av personer i målgruppen prioriteres. Offentlige råd og påbud om smittevern skal overholdes i gjennomføring av tiltakene.
 • Det kan gis tilskudd til tiltak som gir innvandrere kunnskap om hvor de finner oppdatert offentlig informasjon.
 • Det kan både gis støtte til prosjekter som retter seg mot å gi informasjon på kort sikt og til prosjekter som støtter opp om informasjonsarbeidet i en senere fase, se for øvrige punkt 7 i rundskrivet.
 • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Det gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 1 000 000 kr, og enkelttiltak på minimum 20 000 kr. Tilskuddsmidler tildes for ett år, men prosjekter med rask oppstart i første halvår av 2021 vil prioriteres.

Tidsperiode for tilskudd

Det gis kun støtte til prosjekter og tiltak som kan gjennomføres innen utgangen av 2021.

Hvilke prosjekter får støtte?

Når IMDi skal prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd er følgende viktig:

 • Tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • Prosjektet/tiltaket kan settes i gang raskt
 • En realistisk fremdriftsplan og budsjett
 • Søkers/organisasjonens kompetanse på området, samt kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljøer
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner i gjennomføring av tiltaket

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og geografisk spredning.

Hvor mye kan det søkes om?

Det gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 1 000 000 kr, og enkelttiltak på minimum 20 000 kr.

Slik søker du

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Søker bes spesifisere hva IMDi sine midler benyttes til.
 • Eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet.
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakere skal sende inn tilskuddsrapport til IMDi innen 14. januar 2022. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker bes om en statusrapportering på tiltak og/eller resultater innen en måned etter at tilskuddsmidlene er innvilget. Tilskuddsmottaker bes også forholde seg aktivt til eventuelle koordineringstiltak fra IMDi.

Tilskuddsmottaker skal også, innen 15. mars 2022, levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap, som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Rundskriv

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i IMDi er: